Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzdelávací poukaz


Vzdelávací poukaz – podľa zákona č. 597/2003 Z. z. podľa § 7, vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej, alebo strednej školy. „ ( Ide o výchovu vo voľnom čase ).

Rodičia žiakov základných a stredných škôl, by sa mali poponáhľať nakoľko do 25. septembra 2009, je termín do kedy treba odovzdať vzdelávací poukaz a vybrať pre svoje deti krúžok záujmovej činnosti.

Vzdelávací poukaz :
- ak je žiak neplnoletý, vzdelávací poukaz za neho podpisuje rodič.
- je vystavený na meno žiaka a je neprenosný.
- jeho hodnota je 30 €

Vzdelávací poukaz môžu využiť :
- na aktivity školy
- základnej umeleckej školy
- Centra voľného času

( hospodárske noviny z. 17.9.2009 ) s.4

Prijímatelia vzdelávacieho poukazu od žiaka :
Školy a školské zariadenia, môžu prijímať vzdelávacie poukazy ako poskytovateľ, za podmienky, že sú riadne vedené v sieti škôl a školských zariadení, kde garantujú a zodpovedajú za rozsah, kvalitu, odbornosť a kvalifikovanosť.

Škola a školské zariadenie poskytuje ako poskytovateľ záujmové vzdelávanie :

– základná škola ako poskytovateľ :

Základná škola pre svojich žiakov ponúka rôzne záujmové aktivity, činnosti, krúžky, útvary, oddelenia, kluby a to vo vlastných priestoroch, v druhých alebo prenajatých miestnostiach za účelom voľno časových aktivitách, kde sú im k dispozícii vlastní a stáli pracovníci základnej školy, vychovávatelia, výchovní a pedagogickí pracovníci.
Majú k dispozícii možnosť využiť a prenajať si iné organizácie a vedúcich krúžkov na zabezpečenie záujmovej činnosti.

– školské zariadenie ako poskytovateľ :

Vzdelávacie poukazy na záujmové vzdelávanie môžu od detí a mládeže prijímať aj školské zariadenia, ktoré realizujú a organizujú záujmovú činnosť, voľno-časové, záujmové krúžky, činnosti mimo vyučovania, mimo vyučovania uskutočňované v týchto školských zariadeniach :

1, Školský klub detí
2, Centrum voľného času
3, Školské stredisko záujmovej činnosti
4, Štátna jazyková škola
Jazyková škola ( Tóth., F Korintuš., K 2004 )

Ak sa žiak zapíše na jeden, alebo viac krúžkov, jeho povinnosť je, aby na tomto mimoškolskom vyučovaní absolvoval 60 hodín. ( výchova v čase mimo vyučovania )

Väčšinou všetky vzdelávacie poukazy zostanú na školách, ktoré deti navštevujú. Podobne sú na tom aj stredné školy.
Výhoda stredných a základných škôl oproti iným školským výchovným zariadením ( napr. centrum voľného času ) je, že po odovzdaní vzdelávacieho poukazu rodič už neplatí žiadne poplatky.

Plusom základných a stredných škôl je tiež fakt, že dieťa nemusí cestovať.

- Jednoducho poobede zostane v škole a venuje sa svojmu krúžku.
- Dieťa môže po dohode s vyučujúcim navštevovať aj viacero krúžkov naraz. Vzdelávací poukaz môže použiť len na jeden krúžok záujmovej činnosti.
- Od septembra 2008 môžu financie vo forme vzdelávacieho poukazu prijímať aj základné umelecké školy.

Fakty o vzdelávacom poukaze :

1, Vzdelávacie poukazy sa prvý raz využili v školskom roku 2004/2005
Hodnota vzdelávacieho poukazu 75 Sk na jeden mesiac.
2, Od septembra 2008 môžu vzdelávacie poukazy prijímať základné umelecké školy
3, Hodnota vzdelávacieho poukazu je dnes 30 € - jednorazový poukaz
4, Žiaci sú povinní odovzdať vzdelávací poukaz poskytovateľovi záujmového vzdelávania do 25. septembra
5, Žiak môže navštevovať viacero krúžkov v škole, ktorú navštevuje. Vzdelávací poukaz mu však platí iba na jeden.
6, Ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz na niektorý z krúžkov v škole, je povinný sa zúčastňovať na tomto mimoškolskom vyučovaní tak, ako na riadnom vyučovaní.
( hospodárske noviny z. 17.9.2009 ) s.4


Zdroje:
TÓTH, František et. al. : 2004. Vzdelávacie poukazy. Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 33 s. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk