referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Daňový bonus a prídavok na dieťa
Dátum pridania: 24.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 803
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Daňový bonus :
Začiatok prázdnin znamenal pre niektorých rodičov aj koniec možnosti znížiť si daň o daňový bonus na každé dieťa.
( napr. ak dieťa malo štátnice 15. mája, na daňová bonus bol nárok naposledy v máji )

Svojmu zamestnávateľovi ste mali skončenie štúdia na strednej škole, ak dieťa neštuduje ďalej na vysokej škole, nahlásiť najneskôr do konca mesiaca, v ktorom k zmene došlo.
Informovať by ste mali zamestnávateľa aj o dňoch štátnic vysokoškoláka.
Tento termín je dôležitý aj u študentov, ktorý pokračujú po maturite v štúdiu na vysokej škole.

Nárok na bonus :
Nárok na bonus ( január – jún 19,32 € ) v júli 20 €, má každý, kto pracuje, podmienka je príjem aspoň 1 773,- € ročne. Ročne si môže daň znížiť o 235,92 €. Nárok na daňový bonus nie je podmienený formou pracovno-právneho vzťahu. Aj zamestnanec, ktorí vykonáva prácu na základe dohody o vykonaní práce, má nárok na uplatnenie daňového bonusu, ak splní všetky ostatné požiadavky stanovené zákonom.

Napríklad : ( výšku zdaniteľného príjmu, existenciu vyživovaného dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti s daňovníkom )

Bez bonusu neostane ani podnikateľ.
Daňovník, ktorí dosahuje príjmy iba z podnikania má možnosť uplatniť si nárok na bonus za vyživované deti žijúce s ním v spoločnej domácnosti iba pri podaní daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Zákon o dani z príjmov podľa § 33 to umožňuje v prípade, ak výška jeho zdaniteľných príjmov za rok 2009 presiahne sumu 1 773,- € a súčasne nevykáže daňovú stratu.

Bonus poberá, vždy len jeden z rodičov.
Daňovník má nárok na bonus iba na nezaopatrené dieťa, ktoré nemá viac ako 25 rokov a žije s ním v spoločnej domácnosti.
Môže si naň pravý krát nárokovať už za mesiac, keď sa dieťa narodí. Môžu ho dostať rodičia na vlastné deti, ale aj na dieťa v pestúnskej starostlivosti.
Tak isto na osvojené dieťa a potomka manžela či manželky, ktorý nie je vlastným dieťaťom daňovníka.

Potvrdenia doručiť v termíne :
V mesiaci september by mali všetci zamestnanci, ktorých deti študujú na strednej alebo vysokej škole, predložiť zamestnávateľovi do 30 dní potvrdenie o návšteve školy.
Podnikateľ tento doklad musí priložiť k daňovému priznaniu.
Týka sa to detí vo veku od 16 až 25 rokov, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku a sústavne sa pripravujú na budúce povolanie na strednej a vysokej škole.
Ak doklad predložíte až v októbri, nárok na bonus za september sa vyrovná až v ročnom zúčtovaní preddavkov alebo pri podaní daňového priznania.

Podnikatelia a iné samostatne zárobkovo činné osoby budú musieť myslieť na to, že v daňovom priznaní o rok v marci majú nárok na bonus len za mesiace, počas, ktorých dieťa študovalo.

Ďalšie podmienky :

Na bonus je nárok len počas sústavnej prípravy na povolanie dieťaťa. Prázdniny sa za sústavnú prípravu považujú len vtedy, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v štúdiu.

To, či si budúci poslucháč ročníka na vysokej škole počas prázdnin privyrába na brigáde, vplyv na daňový bonus nemá.
Ak dieťa skončilo základnú školu a ide na strednú, musíte zamestnávateľovi predložiť potvrdenie o štúdiu. Počas prázdnin budúceho stredoškoláka alebo vysokoškoláka vznikol nárok na bonus.

Dieťa zmaturovalo v júni a nejde ďalej študovať. Ak do 1. augusta nezačne pracovať a ani sa nezaeviduje na úrade práce, nárok na bonus bude mať rodič do konca augusta.

Sústavná príprava :
Sústavná príprava na povolanie je aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahne štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj opakovanie ročníka. Ak však dieťa prekročí štandardnú dĺžku štúdia, nárok na bonus strácate.
Ak skončilo štúdium na vysokej škole v júni a získalo titul magister a rozhodlo sa študovať na druhej vysokej škole, nárok na daňový bonus strácate.

Za nezaopatrené dieťa sa totiž nepovažuje dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ak by v júni ukončilo bakalárske štúdium a v septembri sa zapíše na druhý stupeň vysokoškolského štúdia, môže si bonus uplatniť aj za júl, august, a september.
Obdobie medzi prvým a druhým stupňom vysokoškolského štúdia sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
Doktorandské štúdium je vysokoškolské štúdium tretieho stupňa a nepovažuje sa za sústavnú prípravu na budúce povolanie.

Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na vysokej škole končí aj iným spôsobom :
-Zanechaním
-Neskončenie v rámci štandardnej dĺžky s predĺžením najviac o dva roky
-Vylúčením zo štúdia

Od prvého dňa nasledujúceho mesiaca už nie je nárok na daňový bonus. Ak zamestnávateľ vyplatí v bežnom zdaňovacom období zamestnancovi daňový bonus vo vyššej sume, než na ktorú má zamestnanec nárok, zákon o dani z príjmov mu umožňuje chybu upraviť.

Zvýši preddavky zamestnanca o sumu neoprávnene vyplateného daňového bonusu a o túto sumu zvýši odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Prídavok na dieťa :

Podmienky štátneho príspevku :
-dieťa musí byť nezaopatrené
-musí študovať
-vek do 25 rokov

Na priznanie prídavkov nemusíte pracovať.
Školský rok a štúdium dieťaťa znamená, že vyše príjmy sa zvýšia nielen o daňový bonus, ale aj o prídavky.

Na rozdiel od bonusu, na prídavky rodičia pracovať nemusia. Stačí keď o ne požiadajú po narodení dieťaťa na úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
Na školopovinné deti potom dostávajú rodičia prídavky automaticky až do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Ak Vaše dieťa pokračuje v štúdiu na strednej alebo vysokej škole, musíte doniesť na úrad potvrdenie o štúdiu, aby vám úrad naďalej vyplácal prídavky. Ak ho predložíte už v septembri, peniaze vám úrad pošle na účet už v októbri. Potvrdenie musíte nosiť každý rok až do maturity alebo štátnic.

Na jedno dieťa vám štát dá mesačne 21,25 €. Ak si uplatňujete nárok na prídavok, musíte úradu preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok.
Do 8 dní musíte tiež písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu.

Nárok na príspevok :

Príspevky nepoberajú rodičia, len na vlastné deti, ale aj na adoptované a deti v pestúnskej starostlivosti. Prídavky dostanete len na nezaopatrené dieťa. Štatút nezaopatreného dieťaťa je do skončenia povinnej školskej dochádzky – najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku. Musí sa pritom sústavne pripravovať na povolanie štúdiom.
Druhou možnosťou je, že sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Maturant, ktorý sa nezamestná sa považuje za nezaopatrené dieťa najdlhšie do 31. augusta.

Pokiaľ by absolvent strednej školy v čase od maturitnej skúšky do konca augusta pracoval na dohodu, tiež by sa pokladal za nezaopatrené dieťa.
Nárok na prídavok by stratil, ak by sa v septembri zamestnal.
Nárok na prídavok zanikne aj študentovi vysokej školy, ktorý preruší štúdium na rok.

Ak by sa mu však stal úraz a pre práceneschopnosť by musel prerušiť štúdium, aj počas obdobia prerušenia štúdia má štatút nezaopatreného dieťaťa.

Počas opakovania ročníka nárok na vyplácanie prídavku trvá ďalej a to iba dovtedy, kým študent nedovŕši 25 rokov.
Ak je absolvent strednej školy prijatý na vysokú školu, počas obdobia od skončenia strednej školy do dňa zápisu patrí rodičovi absolventa prídavok na dieťa.

Zhrnutie : Informácie pre zamestnaných rodičov

Daňový bonus :

1, na nezaopatrené vlastné dieťa žijúce v spoločnej domácnosti vzniká nárok, ak za rok 2009 zarobíte najmenej 6-násobok minimálnej mzdy – 1 773 €

2, Ak vaše dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky začína študovať na strednej škole, musíte zamestnávateľovi doniesť potvrdenie z tejto školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

3, Potvrdenie platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané.

4, Povinná školská dochádza je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.

Výška bonusu :

1, Zamestnancovi zamestnávateľ každý mesiac zníži preddavok na daň o pomernú časť ročného daňového bonusu.

-od 1.januára do 30.júna - 19,32 € 582,04 Sk

Od 1. Júla – 20 € 602,52 Sk

Ročná suma daňového bonusu za rok 2009 je 235,92 €
( 6x19,32 € )+( 6x20€ )

235,92 € - 7 107,32 Sk

Prídavok na dieťa :

V septembri musíte predložiť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, na ktoré rodič poberá prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku.

Potvrdenie o návšteve školy rodič prvý krát predkladá dovŕšením 16. Roku veku dieťaťa, teda v prípadoch, keď dieťa študuje na strednej alebo vysokej škole.

Výška prídavku :

21,25 € mesačne 640,18 Sk mesačne

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.