Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť

Výchova charakterizujeme ako cieľavedomú, zámernú, organizovanú spoločenskú činnosť, ktorá sa sústreďuje na rozvoj osobnosti človeka ( fyzická, psychická, duchovná stránka ) , ktorá vychádza z jeho individuálneho predpokladu.

Výchovu predstavujeme a ako už uvádzame má nasledovné znaky:
 - cieľavedomosť,
 - zámernosť,
 - organizovanosť,
 - literatúra ešte uvádza sústavnosť, systematickosť, plánovitosť, formatívnosť.

Cieľom telesnej výchovy je: ochraňovať a upevňovať zdravie, zabezpečovať všestranný telesný rozvoj, posilňovať morálne a vôľové vlastnosti a správnou životosprávou utvárať predpoklady pre harmonický rozvoj telesných a duševných síl človeka.

Uvedenému cieľu sa prispôsobuje aj výber výchovných foriem. Medzi najúčinnejšie formy výchovy mimo vyučovania v telovýchovnej činnosti patria :

 – tréning,
 – krátkodobé a dlhodobé súťaže,
 – turnaje a prebory,
 – olympiády,
 – záujmové krúžky,
 – vychádzky a výlety.


Formy výchovy mimo vyučovania

  • Vychádzky: časté výchovné formy v podmienkach výchovy mimo vyučovania sú vychádzky. Plnia zdravotný, výchovný a vzdelávací cieľ. Môžu sa orientovať na pobyt v prírode, poznávanie histórie, prírodných a geografických javov a ochranu životného prostredia.

  • Výlety: sú dlhšie trvajúce ako vychádzky. Môžu byť celodenné a viacdenné. Na výlete môžeme sledovať viac výchovných a vzdelávacích cieľov, poznávanie prírodných krás a historických pamätihodností.

  • Turistika: prekonávaním prírodných prekážok pešou, vodnou a lyžiarskou turistikou sa pestuje v žiakoch húževnatosť, vytrvalosť, ohľaduplnosť, ochota pomôcť a iné mravné vlastnosti.

  • Súťaže: môžeme organizovať v športe, brannosti,

  • Kvízy: špeciálna forma súťaže. V kríze sa vyžaduje správne zodpovedať čo najviac otázok z oblastí ľudskej činnosti. V kríze sa hodnotia nielen vedomosti súťažiacich, ale aj ich intelektuálna bystrosť.

  • Hra: má veľký význam a je dôležitá pre všestranný rozvoj osobnosti.

Hrou sa formuje vzťah detí k rovesníkom a pestujú sa charakterové a vôľové vlastnosti. Hra je neodmysliteľnou súčasťou života detí. Možno povedať, že hra je pre dieťa životnou potrebou. Pri hre deti prejavujú aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu.

Uvedené záujmové krúžky sú zriadené podľa záujmov žiakov na základe ich dobrovoľnosti a slobodného výberu jednotlivca, pre výber vzdelávacej cesty.
Záujmové krúžky rozvíjajú nadanie a talent mládeže a preto sa pre ich činnosť vytvárajú vhodné materiálne podmienky.

Činnosť záujmových krúžkov je dôležitá pre rozvoj tvorivého myslenia detí a preto treba venovať pozornosť materiálnym podmienkam. Medzi materiálne podmienky patria priestory (dielne, klubovne, športoviská nástroje), náradie, výstroj, prístroje, názorné pomôcky.

Okrem materiálnych podmienok predpokladom k úspešnej činnosti záujmového krúžku je aj vhodný výber vedúcich krúžkov s potrebnou pedagogickou a odbornou kvalifikáciou.

Prispievajú k fyzickej zdatnosti a psychické odolnosti.
Oblasť telovýchovy je pre deti príťažlivá a zo zdravotného hľadiska potrebná.

Činnosť by preto mala byť zameraná na vybrané prvky z atletiky, gymnastiky, športových hier, turistiky, podľa možností a miestnych podmienok plávanie, korčuľovanie, lyžovanie a iné športy.


Populárne a výchovne významné sú netradičné druhy športov (frissball, florball, squash)


Dôležitosť sa prikladá najmä činnostiam, ktoré je možné konať v prírode. Týmto požiadavkám veľmi dobre vyhovuje turistika.“


Okruhy telovýchovných, športových a turistických záujmových činností

 -Kondičné cvičenia z náradím a bez náradia
 -Prípravné a zdravotné cvičenia
 -Rytmická gymnastika a tanec
 -Akrobácie
 -Atletika
 -Športové hry
 -Drobné pohybové hry
 -Sezónne športy a zábava
 (plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, hry vo vode)
 -Turistika pešia, vodná, cykloturistika
 -Branné športy „ ( Pávková., et.al. 2002, s. 96-97 )


Zdroje:
KRATOCHVÍLOVÁ, Emília : 2001 Voľný čas a pedagogika voľného času Organizačné formy výchovy v čase mimo vyučovania In : Vychovávateľ, roč. 56, december 2001, č. 4 s. 2-3 -
PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6 -
ŠPÁNIK, Miroslav : 1990. PEDAGOGIKA Výchova mimo vyučovania. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 77 s. ISBN 80-223-0217-1 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk