Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Etapy práce so skupinou

Predmet : Sociálna práca

1. Preafilačné obdobie – preafilačná etapa tvorby skupiny – obdobie v ktorom soc. pracovník uvažuje o zostavení skupiny (počet, problém, ktorý sa bude riešiť, výber klientov).
Možno tu rozoznať dve fázy:

• prvá fáza – tvorba skupiny prebieha niekoľkými spôsobmi:
- už existujúca skupina sa sama obracia na soc. pracovníka s prosbou a pomoc
- výber a tvorbu robí soc. pracovník
- soc. pracovník prevezme skupinu, zorganizuje
• výber členov má niekoľko významov:
a) ak výber robí soc. pracovník, alebo inštitúcia pre ktorú pracuje je treba mať na zreteli:
- účasť v skupine môže byť chápaná ako prestížna, teda:
- ak je obtiažne dostať sa do skupiny
- ak má daná inštitúcia vysoký status
- ak ponúka príťažlivé obsahy a pod.
- účasť v skupine môže byť rovnako chápaná ako stigmatizujúca ako „trest“
- ak má inštitúcia zlý image
- ak ponúka nezaujímavé obsahy práce
- ak pracuje s členmi pod nátlakom
b) ak bol výber členov robený soc. pracovníkom, alebo inštitúciou, treba mať na zreteli:
- členovia skupiny v začiatkoch majú vysoké očakávania od iniciátora, čakajú väčšiu mieru podpory
- členovia skupiny môžu byť pasívni, ich aktivita nedosahuje potrebnú mieru
- pri nedostatočnej aktivite môže nastať problémy v komunikácii, vytyčovaní cieľov atď.
c) ak bol výber robený na základe prejaveného záujmu – prihlásením, telefonickým zaradením
- očakávanie môžu byť niekedy nereálne
- skupina sa pomerne dobre adaptuje
- účasť členov bude pravidelná
- členovia prejavujú vysokú zaangažovanosť na práce v skupine

•druhá fáza – je určená na vypracovanie projektu a ten musí obsahovať:
- hlavné ciele soc. pracovníka , ktoré chce dosiahnuť
- definovanie potrieb a zdrojov vzťahujúcich sa ku skupine
- skupina môže pracovať s nasledovnými cieľmi:
- odhaliť problémy skupiny i jej členov
- uspokojiť individuálne potreby členov
- robiť rozhodnutia a preberať zodpovednosť
- naučiť sa pracovať v skupine a so skupinou
- rozvoj skupiny, vzťahov, využitie sily v skupine v prospech členov

2. Druhá etapa formovania sa skupiny – tu sa vytvárajú skupinové pozície, riešia sa otázky moci, tvoria sa pravidlá, vnútorné väzby.
Podľa Rezníčka: je to obdobie v ktorom sa tvorí vnútorná štruktúra skupiny, jej hierarchia a v ktorej si skupina volí svojho neformálneho vodcu

3. Tretia etapa udržiavania skupiny – tu sa v postate tvoria najoptimálnejšie podmienky pre fungovanie skupiny. Skupina si vytvára vlastnú skupinovú identitu.

4. Štvrtá etapa diferenciácie lebo etapa konfliktov – tu prichádza k presadzovaniu individuálnych záujmov, k porušovaniu niektorých skupinových noriem

5. Piata etapa- kapitál založený na medziľudských vzťahoch Podľa Schillinga – medzi dôležité informácie, ktorými soc. pracovník disponuje patrí:
- nutnosť vychádzať z konkrétnej situácie skupiny
- pracovať so silami jedinca, nestavať sa o pozície vodcu skupiny
- presadzovať zásadu, že spolupráca je lepšia ako súťaž
- vytvárať priestor pre rozhodnutia členov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk