Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cieľové skupiny Streetworku

Predmet : Sociálna práca

Klientov terénnej soc. práce delíme do troch skupín:
(Línek, Éthum) a to:
1. klienti s vážnymi problémami – tí čo berú drogy, sú sexuálne zneužívaní, páchajú trestnú činnosť
2. klienti patriaci do niektorých ohrozených skupín – môžu a nemusia mať domov, veľa času trávia na ulici, v herniach, kluboch
3. neklasickí klienti – členovia alternatívnych skupín, klienti, ktorí navonok nejavia známky vážnych problémov.

Program streetwork nespočíva len na prevencii, ale obsahuje aj vzdelávanie a poradenskú činnosť. Programy sú zameriavané na včasný kontakt a intervenciu.

Základné metódy a ciele práce s užívateľmi drog sú:
► šírenie informácií o možných zdravotných rizikách
► podporovanie zmien smerom od rizikového správania
► udržiavanie pozitívnej zmeny v správaní
( Staníček, Hrdina, Éthum)

Podporovanie zmien v správaní má za cieľ:
► predchádzať užívaniu drog a minimalizovať riziká s ich užívaním
► poskytovanie vzdelávacích materiálov a preventívnych prostriedkov
► nasmerovanie a odosielanie klientov do inštitúcií poskytujúcich liečenie a podporné služby

Práca s deťmi a rizikovou mládežou – orientuje sa na spôsob trávenia voľného času s deťmi a mládežou.

Pracovník by sa mal zamerať na tieto problémy:
► neschopnosť zmysluplného trávenia voľného času
► alkohol, experimentovanie s drogami, gamling,
► konflikty v rodine, problémy v škole, záškoláctvo, šikanovanie
► problematika hľadania si zamestnania a dlhodobá nezamestnanosť u mladých ľudí

Túto klientelu môžeme rozdeliť na:
1. deti a mládež pohybujúca sa na ulici – všetok voľný čas trávi na ulici, ale majúce nejaký domov
2. deti a mládež žijúce na ulici

Dôvody detí ulice:
• dieťa žije na ulici so svojimi rodičmi
• dieťa opustilo svojich rodičov , pretože bolo týrané, zneužívané
• chuť po dobrodružstve, strach z trestu, prirodzená strata rodičov, opustenia dieťaťa
• dieťa ušlo z niektorého zariadenia

Drsné životné podmienky vďaka ktorým dieťa prežije:
• žobranie, náhodná práca, krádeže, predávanie drog, porno priemysel, prostitúcia a pod.

Deti ulice majú problémy s:
• dostupnosť zdravotníckych služieb, vzdelania

Najčastejšie zdravotné problémy:
• chudokrvnosť, kožné infekcie, infekcie dýchacích ciest, zubné problémy, úrazy, otravy
• psychické poruchy, poruchy myslenia, učenia, citové problémy, nežiadúca gravidita a pod.

Na Slovensku vzrástol počet detí ulice z dôvodu:
• nedostatok sociálnych kontaktov, hľadajú kamarátov
• z túžby zažiť dobrodružstvo, uniknúť z prostredia rodičovských sporov
• na protest voči príliš tvrdej rodičovskej výchove, nezáujem rodičov o dieťa, nevhodná výchova a pod.

Novým typom zariadení poskytujúcim služby deťom a mládeži patria nízkoprahové centrá – sú to inštitúcie, ktoré pracujú v inom režime ako klasické inštitúcie, majú vytvárať spojivo medzi ulicou a inštitúciou.

Tieto centrá sa orientujú na poskytovanie štyroch základných foriem služieb:
1. vytvorenie priestoru pre neorganizovanú mládež – využívajú priestor bez toho, aby sa zapojili do jeho činnosti
2. voľnočasové aktivity – ponúkané aktivity nevyžadujú žiadnu registráciu, alebo pravidelnosť v dochádzke
3. sociálne služby – pomoc pri zaisťovaní základných životných potrieb, poradenstvo, sprevádzanie, získavanie informácií
4. aktivity a činnosti zamerané na prevenciu

Nízkoprahové centrá môžu mať stacionárny charakter (ide o pevné stavby), alebo mobilný charakter (maringotky, staré autobusy, ktoré sú upravené ako pojazdné centrá).

Základné ciele kontaktných centier vyplývajú z hlavnej orientácie na zvolenú klientelu, patria k nim:
- vytvorenie kontaktu s klientom
- prehĺbenie nadviazaného kontaktu, minimalizácia rizikového správania
- poskytnutie informácií, potrebných služieb
- nácvik potrebných sociálnych zručností, motivácia klienta k zmene
- lokálny monitoring, servis pre členov rodiny a pre verejnosť

Podľa Klímu: medzi cieľmi nízkoprahových centier môžeme nájsť:
• orientácia na zlepšenie kvality života, ktorú tvoria deti a mládež
• pomoc pri prekonávaní životných problémov
• zvyšovanie sociálnych zručností
• vytvorenie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času
• aktivizácia životného spôsobu cieľovej skupiny
• prevencia vzniku nárastu sociálnopatologických javov

Nízkoprahové centrá sú postavené na nasledovných princípoch:
1. voľný vstup a pobyt v zariadení
2. minimum pravidiel (žiadny alkohol, drogy, násilie)
3. bezplatné využívanie služieb
4. anonymita klienta
5. dôvernosť poskytovaných informácií

Služby, ktoré nízkoprahové centrá ponúkajú rozdeľujeme na:
1. obligatórne – základná ponuka, ktorú zariadenia hlásiace sa k štandardom ponúkajú
2. fakultatívne – služby poskytované podľa možností zariadenia a lokálnych služieb

Kritériá nízkprahovosti podľa platných štandardov:
• zariadenie má vlastný vchod, je prepojené s typom inštitúcie (polícia, súdy, školy)
• voľný príchod a odchod v rámci otváracích hodín, anonymita užívateľov
• etnická, názorová odlišnosť nie je dôvodom pre obmedzenie prístupu klienta ku službe
• nie je stanovená požiadavka členstva, registrácie
• pri využívaní obligatórnych služieb sa nevedie evidencia, ktorá obsahuje osobné údaje klienta
• vstup je umožnený aj iným návštevníkom, vstup do zariadenia nie je podmienený finančnou účasťou klienta
• pravidelná dochádzka nie je podmienkou užívania služby
• poskytovateľ garantuje ochranu a bezpečnosť klientov v priestore zariadenia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk