Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika telesne postihnutých

Predmet : Špeciálna pedagogika

Vedný odbor ŠP, ktorý skúma osobitosti edukácie jednotlivcov s chybami pohybovo, oporného a nervové ústrojenstva a jednotlivcov s výraznými negatívnymi zmenami v zdravotnom stave.

Toto opisné označenie od r. 1995 – dovtedy Somatopédia
Orientuje sa na deti aj dospelých, aj mládež.

Predmetom tej pedagogiky – ciele, obsah, metódy a prostriedky edukácie týmto jedincov so zreteľom na špecifiká postihnutia

Telesne postihnutý – vyznačuje sa chybami pohybového, nosného, nervového ústrojenstva – všetky odchýlky od normálneho tvaru tela a končatín, teda deformity, abnormality, čiže anomálie

Telesný postih môže byť:
-vrodený – na základe porúch vývinu zárodku /prenatálne/
-získané – úraz, zápaly, degenerácia, hormonálna činnosť
V súčasnosti pojem telesne postihnutý – chybný, poškodený, handicapovaný, alebo pohybovo postihnutý

Chorý – v stave choroby, porucha rovnováhy organizmu a prostredia – vznikajú anatomické a funkčné zmeny
Hospitalizácia chorých detí – zaradenie do školy pri zdravotníckom zariadení

Zdravotne oslabený – v stave rekonvalescennie alebo má zníženú odolnosť proti chorobám, alebo má recidívy, potrebuje sa doliečovať, potrebuje zvláštnu edukáciu

Základné spoločné znaky:
-poruchy hybnosti
-poruchy vyššej nervovej činnosti
-psychické zmeny
-vedný odbor špeciálnej pedagogiky
-skúma osobitosti edukácie jednotlivcov s chybami
pohybového, oporného a nervového ústrojenstva a jednotlivcov s výraznými negatívnymi zmenami v zdravotnom stave.

-odbor sa označuje ako SOMATOPÉDIA – zaviedol ho v roku 1956 F. Kábele E. Kollárová 1994

Ide tu o 3 rôzne kategórie osôb:
1.o telesne postihnutých ( ťažkosti hybnosti, lokomócie)
2.o chorých, ktorých zdravotný stav nedovoľuje edukáciu v podmienkach bežných škôl, vzdelávajú sa prevažne individuálne v zdravotníckych zariadeniach na lôžku
3.o zdravotne oslabených, ktorí sa kratší alebo dlhší čas nachádzajú v liečebniach

Najčastejšie poruchy hybnosti:
•poruchy chôdze
-abázia, neschopnosť chodiť
-dysbázia-porucha rovnováhy pri chôdzi
•poruchy rovnováhy
-astázia-neschopnosť stáť
•poruchy hybnosti
-akinéza- neschopnosť uskutočniť pohyb
-hyperkinéza- nadmerná mimovoľná pohyblivosť
-Imobilita- neschopnosť pohybu
-Asynergia- poruchy súhybu svalových skupín
-Spazmofilia- pohotovosť k svalovým kŕčom

Eiológia môže byť rôznorodá, na báze centrálnych alebo periférnych porúch.

Telesným postihnutím sa rozumejú anomálie, že tieto odlišujú jedinca od ostatných napr.
•amélia- nevyvinutie horných končatín
•gibbus- deformácie chrbtice
•pesequinovarus- deformácie dol. končatín

Poruchy tvaru lebky:
•makrocefália- nadmerná veľkosť hlavy
•mikrocefália- výrazne malá hlava
•aglosia- chýbanie jazyka
•anencefália- nevyvinutie mozgu
•akrocefália- hlava v tvare zrezaného kužeľa
•dysmélia- tvarové vývinové odchýlky končatín
•dyzostóza- porucha vývinu kostí

Do skupiny chorých sa zaraďujú deti, ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu sú hospitalizované v zdrav. zariadeniach a preto nemôžu byť v bežných školách

Najčastejšie detské choroby.:
•choroby dýchacieho systému
•uropoetického systému
•poruchy metabolizmu
•choroby krvi, kože, infekčné choroby

Do skupiny zdravotne oslabených patria deti, ktoré sa z dôvodu liečenia nachádzajú v detských ozdravovniach , liečebniach dlhší čas, je u nich potreba výchovnej rehabilitácie.

V skupine telesne postihnutých sa osobitný význam kladie na rozvíjanie komunikačných zručností. (logopedická starostlivosť, špeciálne písanie: ústami, pahýľmi, protézami, nohami)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk