Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika nadaných a talentovaných

Predmet : Špeciálna pedagogika

Základy pedagogiky nadaných a talentovaných

Nadaní a talentovaní (NaT) majú špeciálne výchovné potreby. Edukácia NaT si vyžaduje isté modifikácie – (individuálny prístup, aplikáciu špec. metód a upravené curicullum = vrátane organizačných foriem).

Pri skúmaní problematiky NaT sa vychádza z multifaktoriálnej podmienenosti fenoménov, čo sa označuje ako talent alebo nadanie. Ide o nasledovné faktory: schopnosť, dedičnosť, prostredie a výchova.

Nadanie vysoká úroveň schopností v rozličných oblastiach.
Vysoké výkony vo všeobecných alebo špeciálnych oblastiach.

Talent vrodené dispozície pre realizáciu rôznych aktivít, ktoré sa manifestujú rýchlym a kvalitným osvojením, ich tvorivým rozvíjaním. Ide o dispozície, ktoré sa nedajú výchovu nahradiť (umení, šport...).
TYPOLÓGIA - nadanie (Brťka)

• intelektové schopnosti
• umelecký typ
• pohybový talent
• technický typ
• organizačný typ

Kritériá určujúce nadanie (Monksov model)
•n adpriemerné schopnosti
• kreativita
• vôľa k výkonu
• rodina
• škola
• vzájomné vzťahy s vrstovníkmi

Heller a nadanie (oblasti)
• šport
• jazyky
• veda
• umenie
• remeslá a technika
• abstraktné myslenie
• matematika
• oblasť sociálnych vzťahov

Podstatné zložky nadania:
Intelektové schopnosti (rozumové) - v rôznych situáciách sa uplatňujú 3 odlišné aspekty inteligencie, kt. každý človek disponuje v rozličnej miere:

a, kritické myslenie – umožňuje podávať dobré výkony v inteligenčných testoch a nachádzať argumenty;

b, dimenzia vhľadu – otvorenosť pre nachádzanie nových ciest;

c, praktická inteligencia - schopnosť pochopiť situáciu a nájsť riešenie.

Tvorivosť - tvorivá produkcia prináša niečo nové, užitočné a akceptabilné; najvyšší prejav nadania (myslenie, intuícia, cítenie, vnímanie).

Motivácia – podieľa sa na prejave nadania. Špec. motivačnou dispozíciou je kontinuálna vnútorná motivácia podávať vysoký výkon v oblasti svojho záujmu a húževnatosť pri dosahovaní cieľov.

Osobnostné črty – vlastnosti nadaných vystupujú v protiklade:
sebadôvera a neistota (zdroj hybnej sily); naivita a entuziazmus; emocionálne a sociálne vlastnosti.

Rodinné zázemie nadaných je podporujúce, dôležitá je kompletnosť rodiny a komunikácia rodičov s deťmi.

Edukácia talentovaných a nadaných - môže realizovať len ŠP NaT:
• individuálny prístup,
• aplikácia špeciálnych metód
• upravené curriculum (vrátane organizačných metód),
• možnosť pracovať tempom aké vyhovuje žiakovi
• sústavne upravovať jeho sociálne správanie a vzťahy, aby boli akceptovateľné
• dbať aby úroveň poznatkov z predmetov, o ktoré nemá dostatočný záujem, bola vyhovujúca
• sledovať a usmerňovať rozvoj osobnosti (aby nebol jednostranný...)

Obsah edukácie sa sprostredkuje prostredníctvom individuálne určených špeciálnych programov, ktoré môžu byť rozvíjajúce (zamerané na tie oblasti, v ktorých sa žiak javí ako nadaný):
a) akceleračné programy – curriculum je upravené tak, že pre nadaných žiakov umožňuje rýchly postup
b) obohacujúce – T žiaci, s túžbou po poznaní výrazne silnou; globál. m alebo predmetové zameranie - výskumy
c) skupinové – predmetové vyučovanie detí vybraných na zákl. ich záujmu a dispozícií – rôzny vek.
d) individuálne – zostavené podľa ind. potrieb konkrét. žiaka pre jeden, skupinu predmetov –bežná/špec. trieda
e) vyrovnávacie – jednostr. zameranie vývinu, čím je narušený všestranný rozvoj osobnosti (výb. matematik s nedostatočnou schopnosťou sústrediť sa)
f) preventívne - pre N žiakov, so sklonmi k nedostatočnej socialibite – vážne naruš. soc. vzťahov.
g) harmonizujúce –dosiahnutie akceptabilného rozvoja aj ostatných stránok osobnosti žiaka, v kt. nie je nadaný.

Edukácia takto výnimočných žiakov si vyžaduje isté modifikácie t.j
- individuálny prístup
- aplikáciu špeciálnych metód
- upravené curriculum

Títo žiaci majú špeciálne výchovné potreby. Z našich autorov spája prvý problematiku talentovaných a nadaných žiakov so špeciálnou pedagogikou J. BRŤKA v publikácii „Vedeckotechnický rozvoj a výchova talentov", 1976.

Talent alebo nadanie: ide o nasledovné faktory - schopnosť, dedičnosť, prostredie, výchova

Môže ísť o:
• intelektové schopnosti
• umelecký typ
• pohybový talent
• technický typ
• organizačný typ

L . Hřibková považuje nadanie za výsledok 6 komponentov:
• nadpriemerné schopnosti
• kreativita
• vôľa k výkonu
• rodina
• škola
• vzťahy so spoluvrstovníkmi

Nadanie v oblasti: ( T. Heller)
• špor, jazyky, veda, umenie, remeslá
• abstraktné myslenie, matematika
• sociálne vzťahy

Nadaním sa často označuje vysoká úroveň schopností v rozličných oblastiach. Talentom sa rozumejú vrodené dispozície pre realizáciu rôznych aktivít, rýchle a kvalitné osvojenie, ich tvorivým rozvíjaním.

Typy programov:
1. akceleračné programy
• curriculum je upravené tak, že pre nadaných žiakov umožňuje rýchly postup v jednom alebo v niekoľkých predmetoch
2. obohacujúce programy
• u tých žiakov, ktorých záujem a túžba po poznaní je výrazne silná
3. skupinové programy
• určené pre predmetové vyučovanie, na základe záujmu
4. individuálne programy
• podľa individuálnych potrieb každého žiaka
5. vyrovnávacie program
• pre nadaných žiakov, u ktorých vývin má jednostranné zameranie, čím je narušený všestranný vývin osobnosti
6. preventívne programy
• pre tých, ktorí majú sklony k narušeniu sociálnych vzťahov
7. harmonizujúce programy
• zamerané na dosiahnutie rozvoja aj ostatných stránok osobnosti žiaka.

Edukácia sa môže realizovať:
1. v školách
- v segregovaných podmienkach ( špeciálna trieda, škola)
- v integrovaných podmienkach ( nadaní a talentovaní sa vzdelávajú a vychovávajú s ostatnými žiakmi využívaním rôznych programov)
2. mimoškolských zariadeniach ( poradne, centrá pre nadaných...)
3. v podmienkach rodinnej výchovy (domáci učitelia, tréneri)

J. Ysseldyke a B. Algozzine 1990 odporúčajú metódy:
• terapia správania
• vedenie k presnosti
• tréning schopností
• usmerňovanie
• kooperatívne vyučovanie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk