Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sústava špeciálnych škôl v SR

Predmet: Špeciálna pedagogika

Cieľ – vytvoriť podmienky pre plnohodnotný rozvoj potencionálnych schopností každého jedinca so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Komplexná rehabilitačná starostlivosť prebieha v jednotlivých zložkách – tieto tvoria sústavu:
- Špeciálne školy,
- Špeciálne školské zariadenia,
- Liečebno – preventívne inštitúcie,
- Inštitúcie sociálnej starostlivosti,
- Mimoštátne inštitúcie, Záujmové organizácie, Nadácie.

Delia sa podľa charakteru:

Aktivít a cieľov:
- edukačné,
- poradenské,
- rehabilitačné,
- liečebné,
- reedukačné,
- zariadenie sociálno – právnej ochrany.

Podľa zriaďovateľa a prevádzkovateľa:
- štátne,
- súkromné ,
- cirkevné.

Podľa veku osôb:
- predškolský vek,
- školský vek,
- adolescenti,
- dospelí.

Podľa pohlavia:
- chlapci,
- dievčatá,
- koedukačné.

Podľa dĺžky prevádzky a rozsahu starostlivosti:
- denné,
- celodenné,
- týždenné,
- celoročné – nepretržitá prevádzka.

Špeciálne školy – patria do sústavy základný a stred. škôl – zabezpečujúci povinné vzdelávanie – o ňom hovorí zákon o sústave základných a stredných škôl v SR.

Osobitosti špeciálnych škôl upravuje príslušná právna norma.

Sústava špeciálnych škôl:
- materská škola, predškolské zariadenia,
- špeciálne ZŠ,
- špeciálne stredné školy,
- špec. Zákl. školy s redukovaným obsahom vzdelávania /osobitné školy/,
- špec. Zák. školy s výrazne redukovaným obsahom vzd – pomocné školy,
- odborné učilištia,
- špeciálne triedy v bežných ZŠ a stredných Školách,
- triedy s individuálnym vzdelávacím programom.

V SR existuje 50 rozličných typov špeciálnych škôl.

Pre zmyslovo postihnutých žiakov
A, pre sluchovo postihnutých žiakov:
- základné školy pre SP,
- SOU pre SP,
- gymnázia pre SP,
- SOŠ pre SP mládež /Kremnica/.

B, Pre zrakovo postihnutých žiakov:
- základné školy pre slabozrakých,
- ZŠ pre žiakov so zvyškami zraku,
- ZŠ pre nevidiacich,
- SOU pre zrakovo postih. mládež,

Gymnázia pre zrak. postih. mládež,
SOŠ pre zrak. Postih. Mládež,
konzervátorium pre zrak. postih. mládež

Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou :
ZŠ pre žiakov s chybami reči,
ZŠ pre nehovoriacich

Pre telesne postihnutých žiakov :
ZŠ pre tel. postih,
SOU pre tel. postih. mládež,
gymnázia pre tel. postih. mládež

Pre chorých a zdravotne oslabených žiakov :
- ZŠ pri nemocnici,
- ZŠ pri detskej liečebni,
- ZŠ pri detskej kúpeľnej liečebe,
- ZŠ pri detskej ozdravovni.

Pre ťažkovychovávateľných žiakov
- ZŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení,
- SOU pri špeciálnovýchovnom zariadení,
- SOU pri špec. výchovnom zariadení.

Pre viacnásobne postihnutých žiakov podľa klasifikácie :

A, Mentálne postihnutie v kombinácií s ďalším postihnutím:
- špec. šk pre sluchov post.,
- špec. šk. pre slabozrakých, pre nevidiacich,
- učilište pre mentálne a telesne postihnutá mládež,

B, najťažšia forma postihnuta – slepota-hluchota, cirkevná škola v Červenici,

C, poruchy správania s ďalším postihnutím v kombinácií.

Špeciálne triedy – sú zriadené v bežných ZŠ.
Zaradenie – pri prvom zaškolení.

Preradenie – zmena vzdelávacej inštitúcie z rôznych príčin /povinná rediagnostika/.

Rozhodnutie – vydá riaditeľ školy na základe návrhu odbornej komisie – pedagóg, psychológ, lekár špecialista, riad. musí prerokovať s rodičmi.

Odloženie školskej dochádzky – ak dieťa nespĺňa kritéria /max 2x po jednom roku/.

Diagnostický pobyt - v zariadení do ktoré by mal byť žiak preradený – približne trojmesačný.

Špecifiká špeciálnych škôl – iné metódy, formy, prostriedky, znížený počet žiakov v triedach, prípadne predĺžená školská dochádza.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk