Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Funkcie rodiny

Predmet : Pedagogika rodinného života

Rodina ako malá spoločenská skupina tvorí určitý spoločenský systém, z ktorej jej príslušníci odovzdajú svoju identitu.

Skupina osôb, ktorá v nej žije je charakteristická svojou prepojenosťou vzájomnými vzťahmi vznikajúcimi partnerstvom - manželstvom a príbuzenstvom - rodičovstvom a deťmi.

poznámka ( rodinu tvorí muž, žena a deti )

Rodina je primárna socializačná inštitúcia, ktorej charakter a formy sa odlišujú. Vytvárajú jednotu, ktorá sa navonok prejavuje vzájomnou závislosťou jej členov.

Význam rodiny spočíva vo vytváraní:
•bezpečného intímneho prostredia,
•ochrany svojich členov,
•základných podmienok na existenciu svojich členov,
•priestoru na prejavovanie vzájomnej úcty a podpory zdravého sebavedomia jej členov.

Je prvou sociálnou skupinou, s ktorou dieťa nadväzuje sociálnu interakciu a získava v nej prvotné sociálne skúsenosti. Vytvára si vlastnú identitu a typickú kultúru prezentovanú vlastnými tradíciami, hodnotami a konvenciami (Fulková, 2004, s. 48 - 49).

Voči svojim členom a aj celej spoločnosti plní tieto funkcie:
1.biologicko - reprodukčnú.
2.ekonomickú (produkčnú),
3.psychohygienickú a emocionálnu,
4.výchovnú (edukačno - formatívnu),
5.ochrannú,
6.socializačnú.
7.odpočinkovo - regeneračnú.
8.náboženská

Každá funkcia je špecifická a rodina v jej rámci plní konkrétne činnosti. Všetky funkcie sú prepojené a vzájomne sa dopĺňajú, nemožno ich odčleňovať - tvoria celok. Ak rodina v plnej miere zabezpečuje všetky funkcie ide o rodinu plne funkčnú. Ak je narušené plnenie všetkých funkcií rodiny hovoríme o afunkčnosti (nefunkčnosti) rodiny. Ak dochádza k narušeniu jednej funkcie rodiny, hovoríme o dysfunkčnej rodine.
Rodina ako biosociálna skupina plní viaceré funkcie voči svojim členom i spoločnosti. Tieto funkcie sa navzájom úzko prelínajú a ovplyvňujú, takže je ťažké striktne oddeliť vnútro rodinné funkcie od spoločenských (Hroncová, 1996, s. 51-58). Ide najmä o tieto funkcie:
1, Biologická - reprodukčná funkcia - patrí k najdôležitejším, pretože zabezpečuje pokračovanie rodu, produktívnych síl pre spoločnosť, prejavuje sa tiež vo vzájomných erotických vzťahoch medzi manželmi, ktoré úzko súvisia s emocionálnymi.
2, Ekonomická funkcia - jej obsah sa zmenami spoločnosti mení. Spočíva v zabezpečovaní každodenného chodu domácnosti, v uspokojovaní základných biologických potrieb (bývanie, stravovanie, spánok, obliekanie, hygiena a pod.).
3, Výchovná funkcia - je rozhodujúcou, nezastupiteľnou a nenahraditeľnou funkciou. Úroveň výchovy v rodine, modely správania, uplatňovanie rolí otca a matky, ovplyvnia kvalitu osobnosti.
4, Psychohygienická a emocionálna funkcia - dáva pocit stability, bezpečnosti, citovej rovnováhy. Pri plnení tejto funkcie sú dôležité citové väzby, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, ale aj súrodencami.
5, Ochranná funkcia - spočíva v ochrane zdravia detí, v ochrane pred negatívnymi sociálnopatologickými javmi.
Základné normy pre plnenie tejto funkcie sú stanovené v Zákone o rodine.
6, Socializačná funkcia - prostredníctvom rodiny sa dieťa pripravuje na začlenenie do spoločnosti ako jej právoplatný člen.
7, Odpočinkovo - regeneračná (rekreačná) funkcia - spoločnosť od rodiny očakáva, že vytvorí prostredie, v ktorom dieťa uplatní svoje záujmy, bude ich ďalej rozvíjať v prospech individuálneho rozvoja.

Rodina plní nenahraditeľnú funkciu pri organizovaní a efektívnom využívaní voľného času detí.

Zdroje:
Viola Tamášová : Teória a prax rodinnej edukácie SAPIENTIA, s.r.o.. Bratislava, 2006 s. 201 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk