Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomická funkcia rodiny

Ekonomická funkcia :

Ekonomická, resp. zabezpečovacia funkcia rodiny predstavuje materiálne a hmotné zabezpečovanie základných životných potrieb rodiny. Kvalita plnenia tejto funkcie ovplyvňuje aj plnenie iných funkcií rodiny. Dôsledky ekonomickej transformácie spoločnosti sa prejavili na slovenskej rodine dosť negatívne. Mnoho rodín sa ocitlo na pokraji biedy v dôsledku nárastu nezamestnanosti, zvyšovania životných nákladov a iných negatívnych javov, ktoré sprevádzajú politickú a ekonomickú transformáciu spoločnosti. Slovenská rodina sa ocitla v hmotnej kríze a mnoho rodín nedokáže dostatočne plniť svoje úlohy bez pomoci spoločnosti.

Kríza rodiny a iné sociálno-patologické javy prispeli k spoločenskej potrebe, ktorá si vyžiadala aj nárast pomáhajúcich profesií, v rámci ktorých sociálna práca a sociálna pedagogika zohrávajú významnú úlohu. Poskytovanie rôznych foriem pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi je toho dôsledkom.

Ohrozené sú najmä mladé rodiny s deťmi, u ktorých zabezpečenie základných životných potrieb často presahuje ich finančné možnosti. Odbúranie paternalistického prístupu štátu a finančnej podpory mladým rodinám značne sťažilo ich ekonomickú situáciu a zvýšilo ich závislosť na rodičoch, a taktiež sa odrazilo na poklese pôrodnosti.

Poruchy ekonomickej funkcie sa prejavujú v hmotnom nedostatku a neschopnosti rodiny zabezpečiť základné životné potreby členov rodiny , čo je v súčasnosti častým dôsledkom nezamestnanosti, zvyšovania životných nákladov a iných negatívnych dôsledkov transformačných procesov. (s. 48-49)

Zdroje:
Viola Tamášová teória a prax rodinnej edukácie SAPIENTIA, s.r.o.. Bratislava, 2006 s. 201 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk