referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I.
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 907
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

Predaj z dvora je oficiálne povolený. Prvým septembrovým dňom vstúpi do platnosti aj druhé nariadenie umožňujúce predaj živočíšnych produktov priamo z farmy.

Prvé nariadenie, ktoré je právoplatné od 15. júla tohto roka povoľuje farmárom predávať bravčovinu, teľacinu, hovädzinu, jahňacinu alebo mäso z oviec a kôz.
Druhé nariadenie sa vzťahuje na predaj medu, mlieka, vajec, mäsa z hydiny či králikov, produktov akvakultúry ale aj na predaj diviny a zveriny.

Do platnosti vstupuje 1. septembra 2009.

Predávanie poľnohospodárskych produktov sa na farmách realizuje aj teraz, avšak načierno. Odsúhlasením oboch nariadení je predaj z dvora ošetrený aj po legislatívnej stránke a tak predávanie poľnohospodárskej produkcie priamo z farmy sa stáva legálnym podnikaním v agrosektore. Touto formou chce súčasné vedenie ministerstva pôdohospodárstva prispieť k rozvoju života ako aj jeho kvality na vidieku.

Poľnohospodári, ktorí budú chcieť využiť formu predaja produktov priamo z farmy, budú musieť spĺňať požiadavky vyplávajúce z Nariadenia vlády č. 283/2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby.

Do platnosti tak vstupujú benevolentnejšie podmienky týkajúce sa prevádzkovania bitúnkov či rozrábkární.

Malým objemom výroby sa rozumie bitúnok, ktorý zabíja najviac 30 dobytčích jednotiek za týždeň. „Alebo rozrábkáreň, ktorá vyrobí do piatich ton vykosteného mäsa týždenne, alebo ekvivalentného množstva mäsa s kosťou“.

Farmári žiadajúci o povolenie výnimky na potravinovú prevádzku budú musieť napísať a zaslať na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) žiadosť, ktorá by mala obsahovať základné profilové údaje o farmárovi, ako aj frekvenciu zabíjania zvierat, aké druhy zvierat bude zabíjať a o akú výnimku má záujem.

Po obdŕžaní žiadosti vycestuje pracovník z príslušnej RVPS na farmu a posúdi, či spĺňa podmienky na prevádzkovanie bitúnka alebo rozrábkarne.

„Pri posudzovaní hygienických podmienok budeme k farmárom pristupovať individuálne. Všetko bude záležať na tom, o aký druh činnosti bude mať záujem.

Iné podmienky bude musieť spĺňať farmár zabíjajúci dve ošípané týždenne a iné pravidlá budú platiť pre farmára zabíjajúceho len sezónne, napríklad veľkonočné jahňatá,“ upresňuje postup pri schvaľovaní prevádzok.

Ak by medzi farmárom a úradníkom z RVPS došlo k nezhode, vzniknutý problém bude riešiť komisia pozostávajúca z pracovníka ministerstva pôdohospodárstva, z pracovníka ústrednej veterinárnej a potravinovej správy ako aj z príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

Fenoménom prijatia legislatívy umožňujúcej predaj z dvora je zvýšená kontrola na farmách zo strany veterinárov. „Farmár má povinnosť v dostatočnom časovom priestore na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu oznámiť čas a deň zabíjania zvierat, aby veterinárni lekári mohli u zvierat vykonať prehliadku pred a po jeho zabití,“.

Mäso pochádzajúce z takejto výroby bude musieť byť označené okrúhlou značkou a uvádzané môže byť len na slovenský trh. Produkty živočíšneho pôvodu označené okrúhlou značkou o veľkosti 3,5 cm je možné predávať konečnému spotrebiteľovi alebo maloobchodným prevádzkam. Pod pojmom maloobchodná prevádzka sa rozumie trhovisko alebo trhové miesto ako aj maloobchodné zariadenie spoločného stravovania. (1)
________________________________________
Akú výnimku dáva teraz štátna veterinárna a potravinová správa SR každému, k predaju z dvora :

Každý môže požiadať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu prostredníctvom jej regionálnych pracovísk o výnimku z teraz platnej legislatívy a dostane ju, ak splní úplne základné hygienické pravidlá.

Kedy sa počíta s vyhlásením výziev na podporu predaja z dvora:

K prvému júlu budú vyhlásené aj výzvy na podporu predaj z dvora. Najmä chovateľov kráv bez trhovej produkcie mlieka, chovateľov ošípaných do 100 VDJ (veľkých dobytčích jednotiek), chovateľov oviec a hydiny do 50 VDJ, chovateľov koní do 25 VDJ.
Každý, kto začne pestovať zeleninu, ovocie či vinič, alebo rozšíri ich produkciu, bude môcť získať podporu na jeden hektár vo výške 1500 €, maximálne však do výšky 200 tisíc eur.

Je to najúčinnejší spôsob, aby zostala pridaná hodnota na vidieku. Aby každý, kto dochová 10 sliepok, či teliatka a predá mäso zo svojho dvora, získal peniaze. Veterinári im vyjdú v ústrety aj preto, aby sa na Slovensku dialo iba to, čo je bežné v iných krajinách. Aby ľudia mohli legálne predávať vajíčka, hydinu, ale aj mäso z doma chovaných zvierat.

Dokedy je možné žiadať o výnimku na predaj z dvora:

O výnimku treba žiadať dovtedy, kým nebudú notifikované Bruselom nariadenia vlády o pravidlách predaja z dvora.

Kto bude mať prednosť pri výzvach na podporu predaja z dvora:

Pri spomínaných výzvach na podporu predaja z dvora a rozširovaní chovov hospodárskych zvierat či pestovania ovocia, zeleniny alebo hrozna, budú mať prednosť rodinné farmy, alebo malí súkromníci - inak povedané – drobnochovatelia. Väčšie poľnohospodárske firmy si tak budú môcť riešiť svoju ekonomické situáciu v čase hospodárskej krízy. (2)

Na podnet MP SR bol vypracovaný návrh nariadenia vlády (odoslané na notifikáciu do EÚ, očakáva sa schválenie 24. 4.) , ktorý rieši predaj z dvora malých množstiev živočíšnych produktov, ktorý pomôže vytvárať lepšie podmienky pre rozvoj vidieka a to tým:

• že by priamo od prvovýrobcu (z farmy) boli predávané potraviny živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo maloobchodnej prevádzkarni, ktoré by boli čerstvé, priemyselne nespracované (chemicky neošetrené - nekonzervované)

• zvýšil by sa priamy príjem malých roľníkov a podnikateľov priamym predajom, čo by podporilo aj agroturistiku, spestrilo sortiment ponúkaných produktov v naturálnej forme

V návrhu nariadenia vlády boli upravené malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu a to : produktov akvakultúry, medu, mlieka, vajec, mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat prvovýrobcami a malé množstvá zveriny z voľne žijúcej zveri.

Malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu musia pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, výlovu alebo rybolovu alebo farmy, chovu alebo činnosti prvovýrobcu. Prvovýrobca musí vykonať ohlásenie činnosti - registráciu na príslušnej RVPS.

Charakteristika jednotlivých komodít na predaj z dvora:

• produkty akvakultúry - sú to ryby v živom stave alebo zabité nespracované, čerstvé ryby vcelku alebo upravené.
• surové kravské mlieko,surové mlieko ovčie, surové mlieko kozie
• vajcia – netriedené ponúkané konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec, na miestnom trhovisku alebo trhovom mieste
• včelí med – med z vlastnej produkcie jednotlivého prvovýrobcu – med z ročnej produkcie
• mäso hydiny- konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej predajne
• mäso zajacovitých - konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej predajne
• mäso zveriny – malé množstvo ulovenej veľkej voľne žijúcej zveri - môže užívateľ poľovného revíru priamo predať konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej prevádzkarne, alebo na osobnú spotrebu, spotrebu členov poľovného združenia alebo spotrebu hostí užívateľa poľov. revíru – je všetka zverina veľkej voľne žijúcej zveri, ulovenej v poľovnom revíri za poľovnícku sezónu
• malé množstvo ulovenej malej voľne žijúcej zveri - môže užívateľ poľovného revíru priamo predať konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej prevádzkarne, alebo na osobnú spotrebu, spotrebu členov poľovného združenia alebo spotrebu hostí užívateľa poľov. revíru – je všetka zverina malej voľne žijúcej zveri, ulovenej v poľovnom revíri za poľovnícku sezónu
Všetci prvovýrobcovia musia:
• byť zaregistrovaní
• mať označené predávané produkty podľa navrhovaného nariadenia vlády
• viesť agendu

Ďalšie nariadenie vlády, ktoré je zaslané na notifikáciu v EÚ, hovorí o výnimkách z požiadaviek na konštrukcie, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby. Tieto prevádzkarne musia spĺňať veterinárno-hygienické požiadavky uvedené v tomto nariadení vlády. (3)

Záver:

Predkladanie žiadosti:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka a Slovenskej republiky 2007 - 2013

Číslo výzvy: 2009/PRV/11

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vyhlasuje na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa PPA č. 118/2009 výberové kolo predkladania:

Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP”) pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem:

-V termíne od 14.9.2009 do 30.9.2009
Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie :

1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009.

Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou
-V termíne od 14.9.2009 do 30.10.2009.

Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu.

Predkladanie žiadosti – Modernizácia farmy – priamy predaj
Číslo výzvy: 2009/PRV/14

pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem – priamy predaj v termíne :
–od 19.10.2009 do 13.11.2009

– opatrenie :
1.1- Modernizácia fariem - priamy predaj

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie :

1.1Modernizácia fariem - priamy predaj, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.12.2009 do 12.00 hod.
Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou so zmeneným termínom prijímania žiadostí.

Ostatné podmienky predmetnej výzvy ako aj číslo výzvy sa nemenia.

Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Príručkou.
Kompletne vyplnené formuláre Žo NFP prijíma PPA len v stanovenom termíne na regionálnom pracovisku príslušného kraja, na území ktorého sa má projekt realizovať.

Ak sa bude projekt realizovať vo viacerých krajoch, Žo NFP PPA prijíma na regionálnom pracovisku kraja, v ktorom sa bude realizovať väčšia časť projektu.

ŽoNFP pre projekty u ktorých je miesto realizácie orientované do Ostatných oblastí
(Bratislavaký kraj) sa predkladajú na RP Trnava. /4/
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.