referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I.
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 975
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

Prvo výrobcovia, ktorí prejavia záujem o predaj z dvora, musia byť registrovaní na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Predávané produkty musia mať označenie podľa nariadenia vlády, a musia viesť jednoduchú agendu.

Základné kritérium predaja je zdravý chov a produkčná bezpečnosť potravín. Od 1. 9.2009 je v platnosti nariadenie vlády č. 352/2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných  produktov :
-živočíšneho pôvodu
-mäso z hydiny
-domácich králikov
-voľnej žijúcej zveri a zveriny

Ak teda nechováte zvieratá ako fyzická osoba – podnikateľ či ako právnická osoba „ malé „prebytky z domácej zabíjačky, môžete predávať priamo konečným spotrebiteľom, susedom a známym.
V záujme vlastnej ochrany sa odporúča i presná identifikácia osôb, ktorým sa nadprodukcia realizovala.

Predaj mlieka:


Podľa nariadenia vlády možno surové mlieko, vajcia, med i ryby predávať len z vlastnej produkcie, pričom predajňa môže byť umiestnená najviac 100 km od územného obvodu RVPS.  Malé množstvo surového mlieka / kravské, ovčie, kozie / sa rozumie množstvo, ktoré zodpovedá obvyklej dennej spotrebe mlieka v domácnosti konečného spotrebiteľa.

Mlieko môže prvovýrobca predávať len v sobotnom zaregistrovanom chove na produkciu mlieka, ak má pridelenú kvótu, pokiaľ ide o predaj malého množstva surového mlieka to platí neobmedzene.

Prvovýrobca si okrem záznamov, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, vedie osobitné záznamy, ktorými preukazuje celkové množstvo získaného surového mlieka, ktoré bolo predané.

Predaj vajec :

Prvovýrobca môže jednému konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec, na miestnom trhovisku, alebo na trhovom mieste v priebehu týždňa predať najviac 60 netriedených vajec.

Netriedených vajec môže do miestnych maloobchodných prevádzkarní v priebehu týždňa dodať spolu 350.

Na slepačie vajcia, ktoré neboli triedené podľa akosti a hmotnosti sa špeciálne podmienky nevzťahujú. Označia sa kódom výrobcu alebo iným označením – ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50 alebo viac nosníc.

Ak chová menej ako 50 nosníc, v mieste predaja postačí označiť vajcia štítkom alebo výveskou s uvedením údajov o pôvode.

Predaj medu :

Malé množstvá včelieho medu, ktorý je určený na ľudskú spotrebu, sa rozumie také množstvo medu z vlastnej produkcie, ktoré zodpovedá obvyklej spotrebe medu v domácnosti konečného spotrebiteľa.

Celkové množstvo medu môže byť najviac 1 tona ročne – to je množstvo, určené na dodanie miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré týmto medom priamo zásobujú konečného spotrebiteľa.

Do tohto medu nesmie byť primiešaný med, ktorý nepochádza z vlastnej produkcie prvovýrobcu.

Predaj rýb :

Predávať sa môžu ryby v živom stave alebo zabité nespracované čerstvé ryby vcelku alebo upravené, ktorých hodnota pri každom priamom nákupe konečného spotrebiteľa od pro výrobcu nepresiahne 20 €.

Celková dodávka miestnym maloobchodným prevádzkarniam nesmie prekročiť 100 kg rýb týždenne.

Predaj mäsa :

Od 15. júla 2009 platí nariadenie vlády č. 283/2009 o vybavení potravinových prevádzkarní s malým objemom výroby, ktoré hovorí o kapacite bitúnku( maximálne 30 dobytčích jednotiek za týždeň, je nutné oznámiť RVPS čas, počet a pôvod zvierat, ktoré budú zabíjané ), a o rozrábkarni ( do 5 ton vykosteného mäsa sa týždenne alebo ekvivalentné množstvo mäsa s kosťou ).
Mäso musí byť označené a možno ho uvádzať len na slovenský trh.

Mäso z hydiny a králikov :

Mäso z hydiny a králikov môže predávať prvovýrobca, ktorý chová hydinu alebo králiky, určené na ľudskú spotrebu. Je na dodávanie malým množstiev mäsa osobitne zaregistrovaný a v chove vyprodukuje ročne menej ako 10 tisíc kusov hydiny a 2 500 králikov.

Predaj zveriny :

Užívateľ poľovného revíru môže priamo predať alebo dodať do maloobchodných prevádzkarní najviac 30 percent tiel voľnej žijúcej zveri skutočne ulovenej v poľovnom revíri ročne. Zo zveriny môže priamo na mieste predať najviac 1 tonu rozrobenej vykostenej zveriny alebo zodpovedajúce množstvo nevykostenej zveriny na týždeň.

Záver :

Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP”) pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem:

-v termíne od 14.9.2009 do 30.9.2009

Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009.
Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou

-V termíne od 14.9.2009 do 30.10.2009
Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu.

Predkladanie žiadosti – Modernizácia farmy – priamy predaj
Číslo výzvy: 2009/PRV/14
pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem – priamy predaj v termíne :
–od 19.10.2009 do 13.11.2009

opatrenie 1.1 - Modernizácia fariem - priamy predaj

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na

základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre :

opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.12.2009 do 12.00 hod.

Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou so zmeneným termínom prijímania žiadostí.

Ostatné podmienky predmetnej výzvy ako aj číslo výzvy sa nemenia
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.