referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jakub
Štvrtok, 25. júla 2024
Delikvencia mládeže
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 054
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

(z lát. delinquere = previniť sa; angl. juvenile delinquency asociálne, resp. protispoločenské správanie mládeže približne vo veku 15-18 rokov.

Je to prejav aktivity, ktorá je v rozpore s normami trestného zákona a bol spáchaný duševne zdravým jednotlivcom.
Výsledkom delikventného správania je často konflikt so zákonom a následný represívny postih.

Problémové spoločenské obdobia a osobitne revolučné udalosti prinášajú so sebou popri pozitívnych zmenách aj narastanie sociálnopatologických javov.

To bolo typické po roku 1989 aj pre slovenskú spoločnosť.
Prudko sa zvýšila kriminalita, veľké rozmery nabral organizovaný zločin, toxikománia, rôzne formy sociálneho parazitizmu, nezamestnanosť, bezdomovstvo a iné javy, ktoré spoločnosť predtým nepoznala.

Možno to dať do súvislosti najmä so spoločenskými transformačnými zmenami a ich negatívnymi dôsledkami
(uvoľnenie mravných a právnych noriem, nedokonalá legislatíva, mylné chápanie demokracie, rýchle osvojovanie si konzumného štýlu života, pokles životnej úrovne a pod.).

Alarmujúca je najmä skutočnosť, že stúpla nielen kriminalita dospelých, ale aj delikvencia mladistvých a maloletých detí.

Príčiny delikvencie mládeže :


Príčiny vzniku delikventného správania mládeže nie sú jednoznačne identifikované.
Neexistuje jedna teória, ktorá by plne vystihovala dynamiku príčin delikvencie.

Súčasné názory na vznik delikvencie sa týkajú dvoch základných oblastí : vplyvu prostredia a osobnostných faktorov.

Je zložité presne určiť, ktoré z nich sú príčinami, a ktoré už iba dôsledkami nežiadúceho vývinu jednotlivca. Môžeme sa len pokúsiť charakterizovať rodinnú situáciu jednotlivca, jeho školské prostredie, názory, postoje, jeho prežívanie, aké vzory nasleduje a aké ciele si kladie.

Medzi niektoré faktory, ktoré sa podieľajú na vzrastajúcej delikvencii mládeže môže patriť to, že mladí ľudia sú poznačení nefunkčným rodinným zázemím, napríklad nezamestnanosťou rodičov, chudobou - sú vystavení množstvu spotrebného tovaru, ktorý majú pred očami, avšak bez prostriedkov dostať sa k nemu. Hranicu medzi dovoleným a zakázaným narúša aj násilie na televíznych obrazovkách.

Často možno vidieť mylný únik do delikvencie, ako prostriedku sebapresadenia a získania dôstojnosti.

Osobnostné faktory :

V období dospievania človek prechádza mimoriadnymi telesnými a psychickými zmenami, ktoré sa môžu odraziť aj v delikventnom správaní. Hovorí sa aj o tzv. „kríze originálnosti", v ktorej ide o silne prejavený pocit vlastnej individuálnosti a odlišnosti.

Nesprávny prístup dospelých k dieťaťu môže viesť ku konfliktom a prehnanej agresii, a to najmä v období puberty.

Medzi osobnostné faktory môžeme zaradiť:

•Vzťahy k dospelým. Najvýraznejšiu skupinu ťažkostí predstavuje správanie sa voči požiadavkám dospelých, rodičov a vychovávateľov, ktoré reprezentujú.

Patria sem prejavy :

nedisciplinovanosti, nepodriaďovania sa príkazom, porušovania
školského poriadku a zákazov každého druhu.

Nastávajú zmeny vzťahu mladistvých k rodine, ktoré sa vyznačujú konfliktami s rodičmi a oslabením emocionálnej väzby na rodičoch.

•Rovesníčke vzťahy. Táto kategória ťažkostí je spojená so vzťahom k rovesníckej skupine, napríklad neschopnosť nájsť si priateľov, pocity osamelosti, nepochopenia alebo na druhej strane, nadmerne silná väzba na partiu, najmä s delikventnou náplňou činnosti.

•Emocionálny vývin. Za charakteristickú osobitosť emocionálneho života dospievajúcich sa považuje neobyčajná intenzita a živosť pocitových prežívaní. Dospievajúci ľahko prechádza od radosti k smútku, od entuziazmu k znechuteniu, od nádeje k skľúčenosti.

Zároveň je to strach zo spoločenského života, vzrastá nesmelosť,
nedostatok sebadôvery, objavujú sa depresie a sklony
k podráždeniu. Hnev a agresivita predstavujú najčastejšiu reakciu
na frustráciu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.