Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nízkoprahové kluby pre deti a mládež


charakteristika
( vysoký stupeň anonimity, a dobrovoľnosti )

Stálym vplyvom nových možností v súčasnosti sa vyvinuli aj nové spôsoby prevencie, a to napríklad:

-terénna sociálna práca
(nízkoprahové kluby pre deti a mládež)
-strediská výchovnej starostlivosti pre deti a mládež
-resocializačný program


-programy v prírode
:

Nízkoprahové kluby pre deti a mládež v Bratislave:

Nízkoprahový klub je dostupný pre všetkých návštevníkov.
Aktivity sú bezplatné, nevyžaduje sa registrácia ani pravidelná návšteva centra. Komunitné centrum Kopčany Klub Kaspian na Ambroseho ulici Mix klub na Dolných honoch

Na Slovensku sú projekty komunitných centier známe najmä z rómskych osád. Snažia sa odpovedať na potreby obyvateľov v určitej lokalite.

Komunitné centrum (KČ) Kopčany v Bratislave - Petržalke, uvádza nasledovné aktivity: stolný futbal, šípky, spoločenské hry, kurz varenia, výtvarný krúžok. Dvakrát do týždňa sú aktivity vonku.
Deti majú možnosť poradiť sa o práci v škole či vzťahoch v rodine. Návšteva je dobrovoľná.

Klub Kaspian :


Je nízkoprahové zariadenie pre neorganizované deti a mládež vo veku od 6 do 20 rokov, v rámci miestnej komunity, bez rozdielu pohlavia, náboženskej a etnickej príslušnosti.

Cieľovou skupinou sú deti a mládež, ktorá sa nachádza v ťažkej životnej situácii či podmienkach
(dysfunkčné, neúplné, sociálne slabé rodiny a pod.) alebo ich spôsob trávenia voľného času a životný štýl nie je úplne akceptovaný väčšinovou spoločnosťou -náležia k určitej subkultúre alebo etniku.

Častým problémom je už u detí vo veku okolo 10 rokov delikventné správanie (šikana, krádeže, experimentovanie s drogami a alkoholom, vandalizmus, agresívne správanie).

Cieľom projektu je poskytovať deťom, ktoré z rôznych príčin nemajú vhodné podmienky na zmysluplné a bezpečné trávenie voľného času, priestor, kam môžu kedykoľvek prísť a vybrať si z ponúkaných aktivít.

Tento azylový priestor má spĺňať dva hlavné ciele - chrániť cieľovú skupinu pred tým, aby sa nestali obeťami alebo aktérmi delikventných alebo kriminálnych činov.

Klub im poskytuje výhody (teplo, sociálne zariadenia, hudobnú produkciu, svetlo a pod.), môžu tu aktívne tráviť čas
(spoločenské hry, športové aktivity, práca s hlinou).

Klient však môže tráviť v klube čas aj bez toho, aby využíval aktivity a činnosti zariadenia.

Hlavným cieľom je nadviazať (aj za pomoci ponúkaných aktivít a činností) s klientom kontakt, a tak spôsobiť zmenu v správaní, myslení, postojoch, ale aj konkrétnu skúsenosť s dospelými a rovesníkmi.

Ponúkané aktivity a činnosti majú za cieľ rozvíjať ich individuálne vlohy, kreativitu, sociálne a komunikačné schopnosti, rozhľad, vlastné názory a iniciatívu.

Klub je otvorený 4 krát týždenne, okrem spomínaných činností organizuje aj iné aktivity tréningy futbalu a zápasy tímu chlapcov v lige, víkendové pobyty, tábory. (1) s. 149-151
Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk