Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Voľba partnera


Okrem fyzickej, psychickej a v rámci nej najmä citovej asociálnej zrelosti manželstvo ovplyvňujú aj iné faktory, od ktorých závisí úspech manželstva.

Sú to:
voľba partnera,
postoj k vlastnému a druhému pohlaviu,
zrelá láska,
vzájomná akceptácia manželov,
vzájomné pochopenie
vzájomná schopnosť dohodnúť sa,
plnenie cieľov manželstva.

Pri voľbe partnera rozlišujeme spoločenské a psychologické determinanty voľby partnera či partnerky.

Za spoločenské determinanty sa považujú :

-matrikálny vek a vek vo vzťahu k partnerovi (starší - mladší),
-civilný stav,
-príslušnosť k určitému prostrediu,
-povolanie a s tým súvisiaci ekonomický štandard,

-pôvod z určitého teritoriálneho prostredia:

dediny, malého mestečka alebo veľkomesta, z určitej oblasti krajiny.

Na voľbu vplývajú aj rôzne požiadavky kladené na partnera, sformované na základe skúseností jednotlivca, v čom zvyčajne hrajú významnú úlohu osobné vzory rodičov, vzory rolí, ktoré plnia a hodnoty uznávané v materskej rodine. Pritom tieto sa môžu akceptovať alebo odmietať.

Požiadavky kladené na partnera sa týkajú rôznych rovín spolužitia, leda okrem predpokladu, že bude viac alebo menej atraktívny a milý v každodennom styku, očakáva sa, že to bude:

-životný partner, ktorému možno dôverovať, zverovať mu vlastné myšlienky, plány, starosti, že bude ochotný spolupracovať,
-osoba, ktorá má svoje zamestnanie a je zárobkovo činná,
-osoba, ktorá sa rozvíja, vzdeláva a realizuje svoje túžby,
-sexuálny partner
-partner na chvíle voľného času,
-otec či matka spoločných detí.

Pri voľbe partnera hrajú úlohu aj osobné vlastnosti, je potrebné triezvo hodnotiť možnosti a schopnosti partnera.

V prípade osôb psychicky vyvážených, túžiacich po sebarealizácii a realizácii svojich túžob, voľba sa opiera o citové a intelektuálne predpoklady, o poznanie seba samého i poznanie partnera a súčasne sa pociťuje ako správna. Klinickí psychológovia upozorňujú na to, že manželstvá uzatvárajú aj nevyvážení partneri.
Vtedy môžu o voľbe životného partnera rozhodovať tzv. neurotické potreby. /1/ s. 57-58
Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk