Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trestná činnosť detí a mládeže


Trestný zákon SR kategorizuje deti a mládež pri spáchaní trestného činu nasledovne:

a)do 15 rokov - maloletí páchatelia
b)od 15 do 18 rokov - mladiství páchatelia.
Ak ich súd uzná vinnými, ich trest odňatia slobody sa skracuje na polovicu. Ich trestná zodpovednosť je rovnaká ako u dospelých.

Určujúce faktory pre stanovenie príčin a podmienok páchania trestnej činnosti mládežou sú:

-vývojové zvláštnosti mladého človeka
-mikroštruktúra, v ktorej sa mládež pohybuje (rodina, priatelia, známi ...)

Špecifický je u mládeže:

-spôsob páchania trestných činov
-výber objektov napadnutia.

Do značnej miery je to improvizácia vo vzniknutej situácii, ktorá s klesajúcim vekom postráda originalitu a nápaditosť.

Napríklad, deti pri páchaní trestných činov často jednajú podľa vzoru predstaviteľov akčných filmov. Improvizácia je jedným z dôvodov, prečo sa maloletí a mladiství pri páchaní trestných činov dopustia závažnejšieho trestného konania ako zamýšľali.

Ku kriminogénnym faktorom patria: --rodina
-rovesníčka skupina a okolie --škola

K najčastejším príčinám, ktoré vedú k páchaniu trestnej činnosti patria:

1. Negatívna výchova v rodine. Rodina, ako sme už uviedli, má určujúci význam pri formovaní osobnosti mladého človeka a je rozhodujúca i pre jeho mravný vývoj.

Mladý človek si má z rodinnej výchovy odnášať do života predovšetkým správny vzťah a úctu k základným princípom a hodnotám spoločnosti.

Výskyt kriminality, ako vyplýva z výskumov, je vyšší z rozvrátených rodín, kde dieťaťu chýba citový vzťah a záujem o jeho život, jeho problémy, i keď po materiálnej stránke môže byť zabezpečené.

Za základné kriminogénne faktory v rodine sa označujú:

-rozvrátená rodina
-závislosť rodičov na alkohole alebo iných drogách
-kriminalita členov rodiny
-neprimeraná výchova dieťaťa a mladistvého
-ľahostajnosť rodičov k správaniu sa dieťaťa v škole, k prospechu, k spôsobu trávenia voľného času, kamarátom, rovesníkom
-pobyt dieťaťa v detskom domove
-angažovanosť rodičov v zamestnaní pred výchovou detí
(podnikatelia, kariéra).

2.Vplyv okolia a partie - v období dospievania, kedy psychika dieťaťa v porovnaní s fyzickou stránkou nie je dostatočne vyvinutá, je dieťa náchylné nekriticky prijímať negatívne vzory starších.
Podstatnú rolu hrá tiež alkohol a drogy.

Medzi nevhodným využitím voľného času a delikvenciou mládeže často existuje príčinná súvislosť. Mladý človek, ktorý nemá ešte dostatok skúseností, je veľmi citlivý na vplyv okolia.

Ľahko podlieha negatívnym vplyvom iných osôb, ľahko sa integruje do určitého ideologického zoskupenia, najmä, ak takúto partiu riadi „silná osobnosť". Ideológia partie je prijímaná za ideológiu vlastnú. V partii sa zvyčajne potláča vlastný názor, ktorý je nahradený autoritatívnym názorom vodcu.

3.Nedostatok pôsobenia školy - škola vytvára pre mladého človeka základné materiálne a citové hodnoty, ktoré ho majú sprevádzať celý život a priamo pôsobia na formovanie jeho osobnosti.
Škola, v niektorých prípadoch, môže pôsobiť aj ako katalyzátor kriminogénnych faktorov rodiny. Vzťah dieťaťa ku škole je do značnej miery ovplyvňovaný osobnosťou učiteľa a celkovou organizáciou školskej výučby.

základné kriminogénne faktory v školskej výchove sa označujú tieto:

-nepravidelná školská dochádzka
-zlý prospech
-nevhodné správanie sa žiaka k učiteľovi
-arogantný prístup učiteľa k žiakovi
-zlá spolupráca rodičov so školou
-nedostatočná kontrolná a pedagogická činnosť školy
-šikanovanie
-brainwashing (vymývanie mozgu)
-zaškatuľkovanie dieťaťa.

V posledných rokoch polícia zaznamenala nárast kriminality a významné zmeny v štruktúre trestnej činnosti páchanej zo strany detí a mládeže. Štruktúra trestnej činnosti mládeže je do určitej miery odlišná od trestnej činnosti dospelých.

Zvláštnosti spôsobu páchania trestnej činnosti mládeže sa charakterizujú nasledovne:


-výber predmetu útoku je určovaný rozdielnym hodnotovým systémom mládeže;
-trestná činnosť je obvykle páchaná skupinovo s nízkou úrovňou organizácie;
-obyčajne chýba príprava k spáchaniu trestnej činnosti alebo je povrchná;
-nevýhoda mladistvého páchateľa je v nedostatku fyzickej sily, tak je nahradzovaná neúmernými prostriedkami;
-kriminálne delikty sú často páchané pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ktoré posilňujú odvahu i agresivitu;
-pri opakovanej trestnej činnosti mladiství páchatelia volia rovnaký spôsob a konanie ako pri predchádzajúcej trestnej činnosti;
-alibi si zaisťujú u svojich kamarátov, obvykle až po spáchaní trestného činu;
-o príprave trestnej činnosti sa zvyknú zdôverovať svojim,kamarátom;
-chýba snaha utajiť spáchanie trestného činu;
-predmetom záujmu sú obyčajne predmety, ktoré práve potrebujú;
-rozhodovanie je skôr emotívne ako racionálne. /1/ s. 152-155


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk