referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka
Dátum pridania: 22.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 912
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Kompetencia - rozsah pôsobnosti, právomoc, súhrn práv a povinností, ktoré sú zverené právnou normou určitému orgánu, organizácii alebo jednotlivcovi.

Sociálny pracovník – je odborník, ktorý sa na profesionálnej úrovni zaoberá pomocou a pomáhaním.
Svojou činnosťou pomáha zlepšovať sociálnu funkčnosť svojich klientov, prispieva k rozvoju ich potenciálov a tak minimalizuje sociálne riziká.

- schopnosť, predpoklady jednotlivca, alebo inštitúcie zvládnuť činnosť, situáciu, alebo posudzovať javy s vedomím širších súvislostí, alebo z odborného hľadiska.

Vedomosti potrebné v soc.práci rozdeľuje Silvia Staub-Bernasconi na 2 zákl.okruhy :

1)vedomosti, týkajúce sa vzťahov k problému

2)vedomosti, potrebné na riešenie problému, sem patria :

-znalosti jednotlivých vied využívaných v SP

-znalosti hodnôt a kritérií, tzv. normatívnej preferencie

-znalosť predmetu a problémov, ktoré tvoria centrálny bod teórie SP

K profesionálnym kompetenciám by sme mohli zaradiť :

-schopnosť sebainštrumentalizácie – čiže schopnosť využívať sám seba ako pracovný nástroj – využívať všetky svoje znalosti, schopnosti a vlastnosti v prospech klienta.

Od soc.pracovníka sa vyžaduje osobné zaangažovanie do problémov klientov, flexibilita, otvorenosť pri vyjadrovaní citov, postojov, široké spektrum osobných skúseností, schopnosť udržať si nadhľad nad problémom. Schopnosť emotívneho odstupu / kognitívna sebadištancia /, ide o dodržanie optimálnej miery zaangažovanosti, musí kontrolovať a ovládať svoju emotívnu stránku, správne analyzovať vlastné city, emócie, nesmie prenášať do práce s klientom vlastné citové problémy.

K problematike sebainštrumentalizácie patrí : schopnosť prejaviť pochopenie, motivovať, povzbudiť, či pochváliť a schopnosť tolerancie aj voči činom, ktoré by sám nikdy neakceptoval.

Sociálny – pojem má niekoľko významov : 1, vyjadruje životné podmienky, týka sa životných istôt, označuje pomoc, spolucítenie, vyjadruje ľudskosť, hodnoty, spolucítenie

Sociálna práca – je vedný odbor, ktorý špeciálnymi pracovnými metódami zabezpečuje sociálnu starostlivosť o človeka na profesionálnom základe.

– je nástrojom komplexnej sociálnej starostlivosti o človeka.
– je profesionálna aktivita zameraná na pomáhanie jednotlivcom, skupinám či komunitám zlepšiť alebo obnoviť ich schopnosť sociálneho fungovania a na tvorbu spoločenských podmienok priaznivých pre tento cieľ.

Sociálny pracovník musí na klienta pôsobiť vyrovnane, dojmom, že situáciu ovláda, nesmie vyvolávať u klientov negatívne pocity.

-schopnosť komunikovať a kooperovať – znalosti verbálnej aj neverbálnej komunikácie sú jednou zo základných požiadaviek na soc.pracovníka.

Soc.pracovník by mal mať empatický prístup, komunikovať v jazykovej rovine klienta / vzhľadom k veku, vzdelaniu,.../, mať asertívne správanie, nezaujaté, objektívne hodnotenie a musí vedieť ,,počúvať,,.

Čo sa týka kooperácie – soc.pracovník vo svojej práci využíva tzv. pomáhajúce profesie, ako sú : psychológovia, terapeuti, pedagógovia, atď.

-schopnosť iniciovať klienta – soc.pracovník získa prehľad o problémoch svojho klienta, o jeho potrebách, spolu s klientom vypracuje plán práce k dosiahnutiu stanovených cieľov.
Čiže navádza a motivuje klienta k spolupráci.

-schopnosť podporovať klienta a viesť ho k samostatnosti – usiluje o rozvoj klientových schopností, posiľňuje jeho vieru vo vlastné sily, pomáha mu prevziať zodpovednosť za svoj život.

-zasahovať a poskytovať služby – soc.pracovník poskytuje službu priamo osobne, zapája sa i do oblasti preventívnej soc.práce a súčasťou jeho práce je i kontrola kvality poskytovaných služieb, využíva niekedy tímovú prácu.

Za profesionálne kompetentného pokladáme soc.pracovníka, vtedy, keď je schopný optimálnym a efektným spôsobom dosahovať vytýčené ciele, čo mu umožňuje dobré ovládnutie nástrojov, teda metód a techník soc.práce, v súvislosti s tým -hovoríme o nástrojovej kompetencii.

Aby soc.pracovník získal potrebnú mieru zručnosti, je nevyhnutné, aby teoretické znalosti o metódach a technikách boli sprevádzané praktickými skúsenosťami, ktoré nadobúda pod vedením -skúseného soc.pracovníka – supervízora. ( dohľad odborníka nad iným odborníkom )

-Soc.pracovník sa učí zachytiť a porozumieť procesu myslenia a emočným stavom klienta a preto hovoríme, že soc.pracovník získava :
-- reflexívnu kompetenciu – je založená na schopnosti nestratiť a nepoprieť vývoj v jeho základných črtách, ale integrovať ho do svojej profesionálnej výbavy.

Súčasťou profesionálnej výbavy soc.pracovníka je aj sociálna kompetencia, teda schopnosť porozumieť vzniku a vývoju určitých sociálnych situácii v ich integratívnej súvislosti s historickým vývojom spoločnosti a vedieť nájsť aj tie skutočnosti, ktoré v prítomnej realite spôsobujú vznik individuálnych problémov klientov.

Profesionálnu kompetenciu sociálny pracovník dosiahne až vtedy, keď dokáže integratívne spájať nástrojovú, sociálnu a reflexívnu kompetenciu.

Základom na dosiahnutie a udržanie týchto kompetencii je aktívna orientácia na vlastný odborný rast. Soc.pracovník má byť schopný riadiť svoj odborný aj osobný rast.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.