Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálny problém

Sociálny problém je situácia, ktorú ten, kto sa v nej ocitol, vníma ako obtiažnu , ťažko zvládnuteľnú, až neriešiteľnú.

– je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná, záťažová situácia, ktorú konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu
– vyžaduje si korektívne vyrovnávacie opatrenie, ktoré by malo byť vykonané danou spoločnosťou.

Sociálnym problémom je situácia, ktorú ten, kto sa v nej ocitol vníma ako obtiažnu, ťažko zvládnuteľnú, až neriešiteľnú. Vzniká ako dôsledok nemožnosti realizovať svoje potreby.

Na jednej strane spoločnosť akceptuje to, že potreby, na ktoré klient poukazuje, sú objektívne, no na strane druhej, z objektívnych príčin nemôže uspokojiť jednu, dva alebo celý komplex svojich potrieb.

Napr. nezamestnaný sa chce zamestnať, ale keďže nenachádza zamestnanie, dostáva sa do situácie, ktorú označujeme ako sociálne problémovú.

Sociálny problém je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná, záťažová situácia, ktorú konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu.

Samotný sociálny problém určitým spôsobom odráža aj vnútorný stav spoločnosti. Identifikácia sociálneho problému je závislá nielen na osobnosti konkrétneho soc.pracovníka, ale tiež od celkového rozvoja spoločnosti, od legislatívnych noriem, od stupňa integrity spoločnosti.

Čím je spoločnosť vyspelejšia, tým je vnímavejšia voči individuálnym soc. problémom.

Sociálny problém je teda situácia, ktorú jednotlivci ako aj spoločnosť ako celok, považujú za objektívne nevyhnutnú riešiť s ohľadom na význam samotného problému pre jednotlivca i celok.

Spoločenská regulácia sociálnych problémov si vyžiadala orientáciu na oblasť prevencie, ktorá sa orientuje na posilnenie pozitívnej socializácie.

Potom je možné soc. problémy označiť ako fenomény, ktoré obmedzujú jednotlivcov alebo skupiny v ich životnej situácii, ktoré sú verejne definované ako situácie vyžadujúce zmenu a stávajú sa predmetom špeciálnych programov a opatrení.

Staub-Bernasconi začleňuje soc.problémy do 4 zákl.skupín :

1)problémy s výmenou, zapríčinené nerovnakou účasťou na sociálnych, psychických, medicínskych a kultúrnych vymoženostiach spoločnosti – soc.problém vzniká ako dôsledok protikladu deficitu a prebytku

2)problémy s ,,výmenou“, zapríčinené tzv. horizontálnymi organizačnými princípmi

3)problémy s ,, výmenou “, zapríčinené tzv. vertikálnymi organizačnými princípmi

4)problémy s ,, kritériami “ – vyplývajú z rozdielneho prístupu k moci


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk