Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podpora v nezamestnanosti, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum

Téma: Podpora v nezamestnanosti, dávka a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum

Mnohým nezamestnaným, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sa onedlho zjednoduší situácia. Pravidlá na priznávanie dávok v nezamestnanosti budú totiž od septembra 2010 miernejšie.
Potrebné obdobie poistenia v nezamestnanosti na priznanie dávky v nezamestnanosti sa skracuje zo súčasných štyroch rokov na tri roky, počas ktorých musí poistenec získať najmenej 2 roky poistenia v nezamestnanosti oproti súčasným trom rokom.
Štát chce týmto opatrením umožniť, aby v čase hospodárskej krízy mohlo poberať dávku v nezamestnanosti viac uchádzačov o zamestnanie. U nás sú podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti prísnejšie ako v ostatných krajinách Európskej únie.

Od septembra sa skracuje aj rozhodujúce obdobie, z ktorého sa zisťuje denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, a to na obdobie 2 rokov. Pomôže to iba tým, ktorí do poistného systému prispievali kratší čas.

Ak stratíte prácu, a chcete si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti, musíte ísť najskôr na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
Za žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. S rozhodnutím o zaradení do evidencie pôjdete na pobočku sociálnej poisťovne, príslušnej podľa trvalého bydliska, kde sa o vašej žiadosti rozhodne.
K žiadosti o dávku v nezamestnanosti budete potrebovať okrem rozhodnutia potvrdenie od zamestnávateľa. Pobočka sociálnej poisťovne má na rozhodnutie o vašej žiadosti čas 60 dní, s možnosťou písomného predĺženia tejto lehoty.

Absolvent stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia sa môže cez miestny úrad práce snažiť si nájsť si zamestnanie. Ak má štatút záujemcu o zamestnanie, ktorý mu umožní absolvovať rekvalifikáciu.
Avšak štatút nestačí na to, aby sa z hľadiska zdravotnej poisťovne stal poistencom štátu. Na to musí byť zaradený na základe písomnej žiadosti do evidencie, teda stane sa uchádzačom o zamestnanie. Za študentov však nikto neplatí poistenie v nezamestnanosti.

Ako nezamestnaní si môžete privyrobiť, s maximálnou mesačnou odmenou 131,65 € (všetky zmeny, ktoré majú vplyv na dávku a príspevky v hmotnej núdzi hlásiť do 8 dní), to sa týka: (všetku zárobkovú činnosť)
 • dohôd o vykonaní práce,
 • dohôd o pracovnej činnosti,
 • dohôd o brigádnickej činnosti študentov,

okrem výhod aj povinnosti: v evidencii medzi uchádzačov o zamestnanie získava absolvent aj povinnosti:

 • musí si aj sám aktívne hľadať prácu a toto osobne preukázať príslušnému úradu najmenej raz za mesiac podľa termínu, ktorý úrad určí,
 • musí byť do 3 dní od doručenia výzvy k dispozícii na osobný kontakt na úrade,
 • ak nebude s úradom spolupracovať, môžu ho z evidencie uchádzačov vylúčiť.


1, Požiadať môžu o dávku a príspevky v hmotnej núdzi:

Dávka v hmotnej núdzi 60,5 € - pre jednotlivca. (Posudzuje sa príjem všetkých členov v spoločnej domácnosti. Takže, ak absolvent žije s pracujúcimi rodičmi, nedostane nič.)

 • pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115, 10 €,
 • pre dvojicu bez detí 105, 20 €,
 • pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157, 60 €,
 • pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168, 20 €,
 • pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 212, 30 €.


2, Absolventská prax:


Absolvent školy:
Za absolventa školy sa na účely tohto zákona považuje:

 • občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
 • každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

Znevýhodnení uchádzači sa môžu uchádzať o absolventskú prax. Do tejto skupiny patria aj absolventi škôl mladší ako 25 rokov.
Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.
Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez možnosti predĺženia v rozsahu 20 hodín týždenne. Opakovane môže uchádzač o zamestnanie začať vykonávať absolventskú prax najskôr po uplynutí 12 mesiacov od skončenia vykonávania predchádzajúcej absolventskej praxe. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ.
Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia na trhu práce.

Dohoda:
Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom práce sociálnych vecí a rodiny a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom.

Výška príspevku:
Výška príspevku na vykonávania absolventskej praxe pre absolventa školy je 56,430 € (1 700 Sk) mesačne.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk