Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky

Životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky

Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm (platné od 1. 7. 2010):

 • 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 84,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Uvedené sumy sa zvyšujú o 13, 50 eura mesačne, ak občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje, je tehotná žena. Toto zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Dávkou je aj 13, 50 eura mesačne, ak občan je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdenie pediatra o tom, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje preventívnych prehliadok.
Táto dávka patrí len jednému rodičovi bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.

Dávkou je aj 17, 20 eura mesačne pre dieťa, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku a prídavok na dieťa nie je poskytovaný obci z dôvodu záškoláctva.

Dávky v hmotnej núdzi:

Dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na zabezpečenie základných životných podmienok na týchto šiestich úrovniach:

 • pre jednotlivca 60, 50 eura,
 • pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115, 10 eura,
 • pre dvojicu bez detí 105, 20 eura,
 • pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157, 60 eura,
 • pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168, 20 eura,
 • pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 212, 30 eura.

K dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú nasledovné príspevky:

1, Príspevok na bývanie:

Účelom príspevku na bývanie je prispievať na úhradu nákladov spojených s bývaním občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ak splnili podmienky nároku na dávku.
Výška príspevku je:

 • 55, 80 eura mesačne, ak ide o jednu osobu,
 • 89, 20 eura mesačne, ak ide o dve a viac osôb.

Oprávnená osoba je:
- vlastník bytu,
- nájomca bytu,
- vlastník rodinného domu,
- nájomca rodinného domu,
- nájomca obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
ak občan má v dome alebo byte, v ktorom býva právo doživotného užívania tejto nehnuteľnosti.


Ďalšou podmienkou je uhrádzanie nákladov spojených s bývaním a predložiť doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
V prípade, že má občan nedoplatky spojené s bývaním, preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach.

Príspevok na bývanie patrí len jednému občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.
Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť mesiacov.

V zmysle novely č. 310/2006 Z. z. občan, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, má nárok na príspevok na bývanie, pričom sa podmienky nároku neskúmajú, to znamená, že tento občan nepreukazuje vlastnícky alebo nájomný vzťah k domu alebo bytu a úhrady spojené s bývaním.
To platí aj pre poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.

2, Príspevok na zdravotnú starostlivosť

Účelom tohto príspevku je prispieť občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, na výdavky spojené s úhradou za zdravotné služby, ak splnili podmienky nároku na dávku.
Výška príspevku je 2, 00 eura mesačne.

3, Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok sa poskytuje občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi.
Výška príspevku je 63, 07 eura mesačne.

Oprávnená osoba je:
- občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný,
- občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
- občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a študuje na strednej alebo vysokej škole,
- občan, ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania bol dlhodobo nezamestnaným občanom, mal poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem je najmenej na úrovni minimálnej mzdy a najviac na - úrovni trojnásobku minimálnej mzdy,
- občan, ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť a pred začatím tejto činnosti bol dlhodobo nezamestnaným občanom a mal poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.

Aktivačný príspevok patrí počas zvyšovania kvalifikácie, zúčastňovania sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce alebo vykonávania menších obecných služieb.

4, Ochranný príspevok

Účelom tohto príspevku je zohľadniť životné situácie, počas ktorých si občan v hmotnej núdzi nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
Výška príspevku je 63, 07 eura mesačne.

Situácie poskytnutia ochranného príspevku:
- dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok,
- invalidita z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
- osobná, celodenná a riadna starostlivosť osamelého rodiča o dieťa do 31. týždňa veku dieťaťa,
- osobná, celodenná a riadna starostlivosť o dieťa alebo občana, ktorí sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
- nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá nepretržite viac ako 30 dní uznaný príslušným ošetrujúcim lekárom,
- účasť na resocializačných programoch.

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú v jednej sume.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk