referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Sústava špeciálnych škôl a zariadení
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 314
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
Sústava špeciálnych škôl a zariadení

Sústava špeciálnych škôl pozostáva zo:
1. sústava ZŠ pre mládež vyžadujúcu špeciálnu starostlivosť
2. sústava SŠ pre mládež vyžadujúcu špeciálnu starostlivosť
3. sústava OŠ (ŠZŠ s redukovaným obsahom vzdelávania)
4. sústavy PŠ (ŠZŠ s výrazne redukovaným obsahom vzdelávania)
5. sústavy odborných učilíšť


Špeciálne základné školy –
poskytujú žiakom VV primeraným spôsobom a upraveným obsahom vo vzťahu k ich postihnutiu. Zriaďujú sa ako:
a) ZŠ pre sluchovo a telesne postihnutých žiakov
b) ZŠ pre zrakovo a telesne postihnutých žiakov

        - ZŠ pre slabozrakých;
        - ZŠ pre žiakov zo zvyškami zraku
        - ZŠ pre nevidiacich
c) ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
        - ZŠ pre žiakov s chybami reči
        - ZŠ pre nehovoriacich
d) ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach
        - ZŠ pri detskej liečebni
        - ZŠ pri detskej kúpeľnej liečebni
        - ZŠ pri ozdravovni
e) ZŠ pre ťažkovychovávateľných žiakov
        - ZŠ pri diagnostickom centre
        - ZŠ pri reedukačnom detskom domove

Špeciálne stredné školy – poskytujú žiakom odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, úplné SO vzdelanie primeraným spôsobom a upraveným obsahom vo vzťahu k ich postihnutiu či narušeniu. Ukončujú sa vykonaním záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky. Obsah vzdelávania tvorí teoretické (všeobecno-vzdelávacie predmety a odborné predmety) a praktické vyučovanie (odborný výcvik), môžu tiež poskytovať výchovu mimo vyučovania.

Sú:
a) Špeciálne stredné odborné učilištia
         - SOU pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutú mládež
         - SOU pre mládež s narušeným psycho-sociálnym vývinom
         - SOU pri reedukačnom domove pre mládež
b) Špeciálne gymnáziá
         - Gymnázium pre sluchovo, zrakovo, telesne postihnutú mládež
c) Špeciálne stredné školy
         - Stredné odborné školy pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutú mládež

Sústava osobitných škôl (ŠZŠ s redukovaným obsahom vzdelávania)
Pre žiakov s takými rozumovými nedostatkami, ktorý sa nemôžu úspešne vzdelávať na základne škole, ani na špeciálnej ZŠ, sa zaraďujú do OŠ.
Pre žiakov s viacerými chybami sa zriaďuje:
a) OŠ pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých
b) OŠ pre žiakov so zvyškami zraku, pre nevidiacich a pre nehovoriacich
c) OŠ pri zdravotníckych zariadeniach

        - OŠ pri detskej liečebni
        - Pri detskej kúpeľnej liečebni
        - Pri detskej ozdravovni
d) OŠ pre ťažkovychovávateľných žiakov
        - OŠ pri diagnostickom centre
        - OŠ pri reedukačnom detskom domove
e) OŠ pre deti s narušeným psycho-sociálnym vývinom
        - OŠ pri diagnostickom centre
        - Pri reedukačnom detskom domove

Sústava pomocných škôl (ŠZŠ s výrazne redukovanom obsahu vzdelávania)
Pre žiakov s takými nedostatkami v rozumovom vývine, pre ktorým nepomôže vzdelávanie ani OŠ, sú však schopní si osvojiť aspoň základné prvky vzdelania, sa zriaďujú PŠ. Obsah VV činnosti sa zameriava na vypestovanie návyku sebaobsluhy, osobnej hygieny, rozvíjanie primeraných poznatkov a pracovných zručností. Členia sa na 4 oddelenia (nižší, stredný, vyšší a pracovný).
Pre viacnásobne postihnutých žiakov sú:
a) Pomocné školy pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých
b) PŠ pri detskej psychiatrickej liečebni a pre hlucho-slepých.


Sústava odborných učilíšť

Pre mentálne postihnutých absolventov 9 tried OŠ sa zriaďujú odborné učilištia, v ktorých sa žiakom pripravujú na povolanie v učebných odboroch s upraveným učebným plánom. Príprava trvá 1-3 roky a ukončuje sa vykonaním záverečnej skúšky. Postihnutie, ktoré neumožňuje absolvovať prípravu, sa zriaďuje tzv. zácvik, t.j. príprava na jednoduché manuálne činnosti, ktoré môžu vykonávať za usmernenia iných osôb. Pre žiakov s viacnásobným postihnutím sú:
a)Odborné učilištia pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých
b)OU pri reedukačnom domove pre mládež

Sústavu špeciálnych škôl je potrebné chápať ako potencionálnu možnosť.

Sústava špeciálnych školských zariadení
Súčasťou VV sústavy sú aj školské zariadenia, ktoré sa prioritne zameriavajú na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania. Školské zariadenia sa členia: výchovno-vzdelávacie zariadenia; špeciálne výchovné zariadenia; poradenské zariadenia; záujmovo-vzdelávacie zariadenia; školské účelové zariadenia;

Výchovno-vzdelávacie zariadenia
Určené sú pre deti a mládež, aby v súlade s vekovými, individuálnymi osobitosťami, ako aj s osobitosťami vyplývajúce s postihnutia, vytvárali podmienky pre hrovú, záujmovú a oddychovú činnosť; pre rozvíjanie nadania a špecifických schopností a tvorivosti, a na prípravu na vyučovanie. Patria sem:
a) predškolské zariadenia- MŠ, ŠMŠ – pre deti mentálne, zmyslovo, telesne postihnuté, pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, pre deti s viacnásobným postihom.
b) školské kluby, školské stredisko záujmovej činnosti a centrum voľného času (v čase mimo vyučovania a počas hlavných prázdnin)
c) domov mládeže a škola v prírode bez prerušenia vyučovania (zdravie)

Špeciálne výchovné zariadenia
Majú úlohy v súvislosti s ochranou detí pred patosociálnymi javmi, pri výkone ústavnej a ochrannej výchovy. Patria sem:
a) zariadenia výchovnej prevencie – centrum výchovnej a psychologickej prevencie; liečebno-výchovné sanatórium; diagnostické centrum.
b) zariadenia náhradnej výchovy – detský domov; reedukačný domov pre mládež; reedukačný detský domov; profesionálna náhradná výchova v rodine; samostatná výchovná skupina.

Poradenské zariadenia
a) pedagogicko-psychologická poradňa
b) zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva – špeciálno-pedagogická poradňa; detské integračné centrum; výchovný poradca; školský psychológ; školský špeciálny pedagóg.

Záujmovo-vzdelávacie zariadenie
Jazyková škola; štátna jazyková škola; štátny stenografický ústav.

Školské účelové zariadenia
a) zariadenia školského stravovania – školská kuchyňa a jedáleň; centrálna výrobňa jedál pre školské stravovanie; výdajná školská kuchyňa; stredisko školského stravovania.
b) zariadenia praktického vyučovania – školské hospodárstvo; stredisko odbornej praxe.
c) zariadenia služieb škole – stredisko služieb škole; školské výpočtové stredisko.

Sústava inštitúcií záujmových organizácií a nadácií
Na komplexnej starostlivosti o postihnutých a narušených jedincov významnou mierou participujú aj nadácie a záujmové zväzy pre postihnutých. Ich činnosť má charakter spravidla: právnej a morálnej ochrany postihnutých; uspokojovania ich potrieb; ďalšieho vzdelávania; uspokojovanie kultúrnych rekreačných potrieb postihnutých; poradenskej činnosti; sociálnej rehabilitácie; pomoci pri obstarávaní kompenzačných pomôcok; radu ďalších špecifických aktivít podľa druhu a stupňa postihnutia, ktorým je ich činnosť adresovaná.

K najznámejším záujmovým zväzkom patria:
- Únia nevidiacich a slabozrakých
- Slovenský zväz telesne postihnutých
- Spoločnosť zdravotne postihnutých
- Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR
- Liga vozíčkárov
- Spoločnosť pre pomoc paraplegikom a ďalšie

Z nadácií uvádzajú:
- Nadácia Petra Dvorského
- Harmony
- Slovenská humanitná rada
- Pomoc pre Vás, združenie pre pomoc zdravotne postihnutým
- Nadácia osobitnej školy pre telesne postihnutých
- Filia, nadácia pre prevenciu drogových závislostí a ďalšie

Záujmové zväzy a nadácie v rámci starostlivosti o postihnutých zriaďujú a prevádzkujú:
a) Redakcie a edičné zariadenia pre časopisy a publikácie určené postihnutým a narušeným
b) Rehabilitačné zariadenia; poradne; klubové zariadenia; školiace zariadenia; pracoviská potrebné pre administratívno-organizačnú činnosť; chránené pracoviská pre postihnutých; oné špecifické zariadenia potrebné pre činnosť.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.