Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach

Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach

Súhrn zosúladených aktivít zameraných na dosiahnutie vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov zo strany pedagóga i žiaka v rámci činností výchovno-vzdelávacieho systému.
Sociálny systém pozostáva z dvoch základných elementov, a tým sú INŠTITÚCIA a JEDNITLIVEC. Vzájomná súčinnosť uvedených základných elementov vytvára podmienky pre činnosť sociálneho systému /samoriadiace aktivity zo strany žiaka, riadiace aktivity zo strany inštitúcie).

Cieľom a zmyslom riadenia a samoriadenia je dosiahnuť vo vzájomnej súčinnosti jednotlivých elementov systému výchovy a vzdelávania súlad, logický sled, efektívnosť v dosahovaní určitých cieľov.
Riadenie a samoriadenie môže byť:
1. uvedomené /zámerné, cieľavedomé)
2. neuvedomené (vychádzajúce z inštinktov)

V procese výchovy a vzdelávania MP je osobitne dôležité si uvedomiť danosti MP a v súlade s nimi vytvárať podmienky pre riadiace a samoriadiace aktivity tak, aby systém riadenia fungoval.
Systémové chápanie riadenia a samoriadenia vychádza z koncepcie informačného kolobehu, kde riadiaca zložka systému usmerňuje činnosť riadiacich alebo samoriadiacich aktivít, riadená zložka tieto spracuje, resp. prispôsobí svoju činnosť pokynom, alebo vykoná daný príkaz a prostredníctvom spätnej väzby informuje riadiacu zložku o stave prijatia informácie.
V systéme riadenia a samoriadenia výchovy a vzdelávania sa spravidla rozlišujú dva základné subsystémy.
A. Systém makroriadenia – vyššie články rezortu školstva (ministerstvo, školské správy). Riadiace aktivity MŠ ako najvyššieho článku školskej správy spočívajú v praktickej realizácii školskej politiky, vo vydávaní všeobecne závažných právnych noriem, v koncepčnej činnosti, v tvorbe výchovno-vzdelávacej sústavy, vo vytváraní podmienok pre materiálno-technické, finančné a personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania.
B. Systém mikroriadenia – riadenie a samoriadenie na úrovni špeciálnych škôl a zariadení.
INŠTITÚCIA – RIADENIE JEDNOTLIVEC - samoriadenie
1. určenie cieľov určenie individuálnych cieľov
2. organizovanie samoorganizovanie
3. regulovanie samoregulovanie
4. motivovanie samomotivovanie
5. kontrolovanie samokontrolovanie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk