Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika detí s poruchami učenia

Pedagogika detí s poruchami učenia

Je najmladší odbor ŠP. Takto narušení žiaci v dôsledku nedostatočnej diferenciálnej diagnostiky boli často nesprávne zaradení do ŠZŠ.
Poruchy učenia sú z etiologického a symtomatologického hľadiska pomerne rôznorodou skupinou, ktorej spoločným menovateľom je skutočnosť, že žiak v dôsledku svojho narušenia v prípade, ak mu nie je poskytnutá špeciálna výchovná starostlivosť, zlyháva v škole. Ide tu o žiakov, ktorí majú ťažkosti s osvojením a používaním jazyka, čítanej a písanej reči, manipulácie s grafickými, matematickými či muzickými symbolmi, aplikovania pravopisných pravidiel a pod., pričom príčinou týchto ťažkostí nie sú primárne senzomotorické, somatické alebo mentálne postihnutia, sociálne podmienené faktory, prípadne nedostatočná metodika vo vyučovaní.
Tieto ťažkosti môžu byť dôsledkom porúch pozornosti alebo pamäti, percepcie, či percepčno-motorických, tiež porúch myslenia alebo reči.
Ako etiologické faktory sa najčastejšie uvádzajú ľahké mozgové dysfunkcie, hereditárne podmienené faktory, rôzne iné etiologické faktory (napr. biochemické, sociálne-deprivačné). Špecifickými etiologickými faktormi môžu ďalej byť poruchy symbolických funkcií.
V súvislosti s poruchami učenia sa spravidla uvádzajú nasledovné vývinové poruchy:
- Poruchy čítania – dyslexia
- Poruchy písania – dysgrafia
- Poruchy pravopisu – dysortografia
- Poruchy počítania – dyskalkúlia
- Poruchy hudobných schopností – dysmúzia
- Poruchy vývinu hovorovej reči – dysfázia


Špeciálnopedagogická intervencia spočíva v diagnostike a v korekcii zistenej poruchy. Diagnostika porúch učenia je náročná a vyžaduje špeciálne poznatky a spôsobilosti, komplexnú diagnostiku.
Korekčné programy sa sústreďujú na procesy percepcie, vizuálnej a auditívnej diskriminácie, na analýzu a syntézu grafém a foném, na narábanie s kalkulickými znakmi, na budovanie správnych algoritmov pri riešení matematických úloh, na osvojenie systému gramatických pravidiel a ich aplikáciu v praxi a pod. Korekčné programy sa určujú na základe diagnózy individuálne pre každé dieťa s poruchou učenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk