referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimír
Streda, 24. júla 2024
Pedagogika nadaných a talentovaných
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 676
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Pedagogika nadaných a talentovaných

Táto pedagogika bola donedávna mimo pozornosti špeciálnej pedagogiky. Edukácia takto výnimočných žiakov si taktiež vyžaduje isté modifikácie, ako je to u postihnutých – t.j. individuálny prístup, aplikáciu špeciálnych metód a upravené curriculum.
Pri skúmaní problematiky talentovaných a nadaných sa vychádza z multifaktoriálnej podmienenosti fenoménov, čo sa spravidla označuje ako talent alebo nadanie. Ide o nasledovné faktory: schopnosť, dedičnosť, prostredie a výchova.
Typológia podľa Brťka, ktorý hovorí o:
- intelektových schopnostiach
- umeleckom type
- pohybovom talente
- technickom type
- organizačnom type


Hříbková považuje nadanie za výsledok vzájomného pôsobenia šiestich komponentov:
- nadpriemerné schopnosti
- kreativita
- vôľa k výkonu
- rodina
- škola
- vzájomné vzťahy so spoluvrstovníkmi


Podľa Hellera nadanie je dôsledok neustále sa meniacej interakcie medzi faktormi osobnosti a faktormi prostredia. Vysoký výkon sa dosahuje kognitívnymi a nonkognitívnymi osobnostnými charakteristikami a ekopsychologickými komponentmi. Ku kognitívnym a nonkognitívnym faktorom zaraďuje:
- inteligenciu
- kreativitu
- sociálnu kompetenciu
- umelecké schopnosti
- psychomotoricé schopnosti
- záujmy
- motiváciu k výkonu
- potrebu poznávať


Za ekopsychologické faktory považuje:
- vzdelávacie prostriedky
- požiadavky na zvýšený výkon
- emočná klíma v rodine a škole
- reakcie okolia na úspech či neúspech


Uvedený autor pre možnosti manifestácie nadania určuje nasledovné oblasti:
- šport
- jazyky
- vedu
- umenie
- remeslá a techniku
- abstraktné myslenie
- matematiku
- oblasť sociálnych vzťahov


Nadaním sa označuje vysoká úroveň schopností v rozličných oblastiach.
Talentom sa spravidla rozumejú vrodené dispozície pre realizáciu rôznych aktivít, ktoré sa manifestujú rýchlym a kvalitným osvojením, ich tvorivým rozvíjaním.
V pedagogike nadaných a talentovaných detí podobne ako v pedagogike postihnutých nie je doteraz uspokojivo zodpovedaná otázka, či špeciálnu edukáciu realizovať v integrovaných, alebo segregovaných podmienkach.
Obsah edukácie sa sprostredkuje prostredníctvom individuálne určených špeciálnych programov, ktoré podľa Hříbkovej môžu byť rozvíjajúce. V rámci toho vypracovali nasledovné typy programov:
a) akceleračné programy, kde curriculum je upravené tak, že pre nadaných žiakov umožňuje rýchly postup v jednom alebo viacerých predmetoch; akceleračný program môže mať formu aj predčasného začatia školskej dochádzky
b) obohacujúce programy – túžba po poznaní u žiakov výnimočne silná; môže sa realizovať formou výskumnej činnosti žiakov súvisiacej problematike
c) skupinové programy sú určené väčšinou pre predmetové vyučovanie detí vybraných na základe ich záujmu a preukázaných dispozícií, bez ohľadu na vek
d) individuálne programy sú zostavené podľa individuálnych potrieb konkrétneho žiaka pre jeden predmet alebo skupinu predmetov
e) vyrovnávacie programy sú určené pre tých nadaných žiakov, u ktorých vývin má jednostranné zameranie, čím je narušený všestranný rozvoj osobnosti
f) preventívne programy sú určené pre nadaných žiakov, ktorí majú sklony k nedostatočnej sociabilite
g) harmonizujúce programy sú zamerané na dosiahnutie akceptácie rozvoja aj ostatných stránok osobnosti žiaka

Edukácia nadaných a talentovaných sa môže realizovať:
a) v školách
     - v segregovaných podmienkach (špeciálna trieda či škola pre určité nadanie či talent)
     - v integrovaných podmienkach – pri ktorých nadaní a talentovaní sa vychovávajú a vzdelávajú s ostatnými žiakmi využívaním rôznych programov
b) v mimoškolských zariadeniach – v špecializovaných poradiach, centrách pre nadaných a pod.
c) v podmienkach rodinnej výchovy – domáci učitelia, tréneri

Yseldyke a Algozzine odporúčajú tieto metódy:
- terapia správania
- vedenie k presnosti
- tréning schopností a zručností
- priame (adresné)vyučovanie
- rozvíjanie kognitívnych schopností
- usmerňovanie
- tréning stratégie učenia
- kooperatívne vyučovanie
- terapia sociálnych spôsobilostí
 
Podobné referáty
Pedagogika nadaných a talentovaných 2.9556 1007 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.