referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika
Dátum pridania: 11.04.2012 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 560
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

TÉZY na štátnu skúšku
Študijný program: Špeciálna pedagogika
Stupeň štúdia: Mgr.
Špecializácia: POR, MP, SP
Predmet: Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika

1.Vymedzenie, predmet, význam a miesto špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied
2.Normalita, normy, kritériá a problematika merania v špeciálnopedagogickej diagnostike
3.Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky
4.Vymedzenie, rozdelenie a požadované vlastnosti diagnostických metód v špeciálnej pedagogike
5.Vývin a vývinové anomálie v špeciálnopedagogickej diagnostike
6.Pozorovanie ako diagnostická metóda v špeciálnej pedagogike
7.Exploračné metódy v špeciálnopedagogickej diagnostike
8.Diagnostický test ako metóda v špeciálnej pedagogike – vývinové škály, testy laterality, testy motoriky, logopedické testy, didaktické testy
9.Štúdium prípadu, rozbor výsledkov činnosti a prístrojové metódy v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky
10.Zisťovanie úrovne vedomostí a sociability v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky
11.Zisťovanie úrovne motoriky a laterality v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky
12.Zisťovanie úrovne reči (hovorenej, písanej, posunkovej) v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky
13.Zisťovanie úrovne sebaobsluhy v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky
14.Orientačné vyšetrenie zraku v špeciálnopedagogickej diagnostike
15.Orientačné vyšetrenie sluchu v špeciálnopedagogickej diagnostike
16.Špeciálnopedagogická diagnostika v rôznych situáciách – počas hry, vyučovania, práce a iných špeciálnych činností
17.Diagnostické možnosti hry dieťaťa s postihnutím
18.Špeciálnopedagogická diagnostika zrakovej a sluchovej percepcie
19.Špeciálnopedagogická diagnostika taktilnej, kinestetickej, vestibulárnej percepcie a smerovej a priestorovej orientácie
20.Diagnostika rodiny dieťaťa s postihnutím
21.Diagnostika školskej zrelosti a pripravenosti pre školu v špeciálnej pedagogike
22.Diagnostika života dieťaťa s postihnutím v škole a v triede
23.Špeciálnopedagogická diagnostika vývinu čítacích schopností
24.Diagnostika čítania v jednotlivých vývinových etapách
25.Špeciálnopedagogická diagnostika písomného prejavu
26.Špeciálnopedagogická diagnostika aplikácie gramatických pravidiel
27.Špeciálnopedagogická diagnostika úrovne matematických schopností a zručností
28.Diagnostika správania sa dieťaťa s postihnutím v špeciálnej pedagogike – detská agresivita, dysfunkčné správanie
29.Význam špeciálnopedagogickej diagnostiky pri tvorbe IVP
30.Diagnostika komunikačných schopností v špeciálnej pedagogike
31.Kresba ako diagnostický nástroj v špeciálnej pedagogike
32.Diagnostika profesijnej orientácie jednotlivcov s postihnutím
33.Raná a predškolská diagnostika dieťaťa s postihnutím
34.Diagnostika jednotlivcov s mentálnym postihnutím
35.Diagnostika jednotlivcov s telesným postihnutím
36.Diagnostika jednotlivcov so zrakovým postihnutím
37.Diagnostika jednotlivcov so sluchovým postihnutím
38.Diagnostika jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia
39.Diagnostika jednotlivcov s poruchami správania
40.Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom

VAŠEK, Štefan. (2004) Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: Sapientia, 2004. ISBN 80-969112-0-1
TICHÁ, Erika. (2008) Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky. Bratislava: MABAG, 2008. ISBN 978-80-89113-60-6
ZELINKOVÁ, Oľga. (2001) Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. 1.vydanie. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-544-X
DAVIDO, R. (2001) Kresba jako nástroj poznání dítětě. Praha: Portál, 2001.
PŘINOSILOVÁ, Dagmar. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7
SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D.,VÁGNEROVÁ, M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8
POKORNÁ, Věra. (1997) Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. 1.vydanie. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-135-5
LOPÚCHOVÁ,J. (2008) Pedagogika zrakovo postihnutých. Bratislava: Mabag, 2008.

 
Zdroje: PF UK Bratislava
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.