Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neverbálna komunikácia

Neverbálna komunikácia – komunikácia pohľadmi.

Komunikácia pohľadom patrí medzi najčastejšie mimoslovné spôsoby odovzdávania informácii. Reč očí a pohľadu disponuje viacerými prvkami, ako napríklad:
 Smer zornej osy. To znamená zameranie pohľadu na určitý cieľ. V sociálnej komunikácii je dôležité sledovať, na koho sa daný človek pozerá. Najcitlivejší je okamžik pohľadu z očí do očí, tj. stretnutie zorných osí dvoch ľudí.
 Dĺžka doby jedného pohľadu. Ľudia sú mimoriadne citliví , hlavne na pohľad z očí do očí: kto začal, kto sa pridal, ako dlho vzájomný pohľad trval, kto skôr uhol pohľadom, ako dlho potom sa ešte na neho pozeral ten druhý, a podobne. Ak trvá pohľad na určitú osobu príliš dlho, býva často hodnotený negatívne.  Počet pohľadov. Učiteľ prechádza pohľadom po celej triede a jeho oči sa zastavujú na jednotlivých žiakoch. Každého z nich navštívi pohľadom za vyučovaciu hodinu niekoľkokrát. Žiaci pritom veľmi citlivo zaznamenávajú, ako často sa na nich učiteľ pozerá a ako často sa pozerá na iných žiakov.  Celkový objem pohľadov. Predchádzajúce dve hľadiská (dĺžka doby pohľadu a počet pohľadov) nám poskytujú možnosť vypočítať tzv. objem pohľadov venovaných jednotlivým žiakom. Umožňuje stanoviť mieru záujmu učiteľa o jednotlivých žiakov. Tento záujem môže byť daný situáciou, môže však byť prejavom učiteľovho dlhodobého postoja ku konkrétnemu jedincovi. Žiaci sú na objem učiteľových pohľadov neobyčajne citliví a všímajú si odlišné jednanie učiteľa.
 Následnosť pohľadov. Ide o poradie pohľadov v sociálnej komunikácii. Môžeme sledovať, na koho sa učiteľ pozrel skôr, ako sa pozrel na daného žiaka, na koho sa pozrel potom atď. To platí aj pre žiaka. Žiak sa napríklad pozrie na niektorého spolužiaka skôr, než sa pozrie na pýtajúceho sa učiteľa a zasa potom, ako sa pozrel na učiteľa sa môže pohľadom spýtať spolužiaka, či odpovedal správne.
 Uhol pootvorenia viečok. Tento uhol môže byť pri pohľade na určitú osobu odlišný. Ľudia sú schopný rozlíšiť veľa rôznych uhlov pootvorenia viečok.
 Tvary obočia. Vrásky okolo očí.  Veľkosť zorníc. Závisí od emocionálneho stavu človeka

Chválenie aj karhanie ovplyvňuje pohľady žiakov. Ak je žiak chválený, pozerá sa učiteľovi väčšinou do očí a naopak ak je karhaný snažil sa kontakt pohľadom s učiteľom obmedziť. Z objemu pohľadov sa dá usúdiť aj miera sympatii.

Žiaci, ktorým bol daný učiteľ sympatický, sa na neho pozerali častejšie a dlhšie, ako tí, ktorým bol menej sympatický. Podobné je to aj medzi žiakmi. Experimentmi sa dokázalo, že objem pohľadov venovaných partnerom je vyšší tam, kde ľudia navzájom spolupracujú, ako tam, kde navzájom súťažia, či dokonca súperia. Nesmie sa však zabúdať na vplyv času. Tam, kde už boli dobré vzťahy nastolené a vzájomná dôvera panovala dlhšiu dobu, nebol zrakový kontakt taký častý. Obmedzoval sa len na letmé uistenie, že priateľstvo trvá. Nemôžeme však povedať, že uvedené javy platia za každých podmienok. V niektorých situáciách môže byť vplyv určitého faktoru oslabený, alebo dokonca prekrytý pôsobením iného vplyvu. Napr.: zvláštne osobnosti, odlišnosť pohlavia, konkrétne medziľudské vzťahy, správanie sa v určitej sociálnej role.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk