referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Vzdelávacie štandardy
Dátum pridania: 10.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ondrejman
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 707
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
VZELÁVACIE ŠTANDARDY


Pod pojmom štandard sa rozumie stupeň dokonalosti požadovaný pre určitý účel, alebo akceptovateľný či odsúhlasený model s ktorým sú reálne objekty a procesy rovnakého druhu porovnávané, alebo merané. Štandard je teda požadovaná a záväzná charakteristika kvantitatívnych alebo kvalitatívnych vlastností určitého objektu, alebo javu. Obrazne povedané štandard je v určitej výške postavená latka, ktorú je potrebné preskočiť, aby výkon mohol byť považovaný za vyhovujúci.
V školstve sa hovorí o viacerých druhoch štandardov, štandardy pre žiakov sú dvojaké. Obsahové štandardy požiadavky určujúce, čo majú žiaci vedieť, alebo vedieť urobiť.
Výkonové štandardy sú podrobným rozpracovaním obsahových štandardov a obsahujú aj úroveň dosiahnutia, ktorá sa od nich očakáva. Existujú tri úrovne dosiahnutia štandardov: základný, stredný, a pokročilý.
Štandardy pre učiteľov obsahujú v podstate podrobné kvalifikačné požiadavky na učiteľa, aby mohol pomôcť žiakom dosiahnuť výkonové štandardy.
Štandardy pre školy obsahujú kritériá, ktorých splnenie má zabezpečiť všetkým žiakom rovnakú príležitosť dosiahnuť obsahové a výkonové štandardy. Štandardy pre štát a miestne školské orgány obsahujú kritériá, podľa ktorých sa posudzuje úspešnosť štátu a miestnych školských orgánov v plnení ich poslania vo vzdelaní.
Niekedy sa zdôrazňujú tieto druhy štandardov: vstupný štandard , ktorým býva národné kurikulum, alebo jemu podobný dokument, procesuálny štandard – smernica pre realizáciu národného kurikula, výstupný štandard, smernice pre hodnotenie výsledkov vzdelávania
V oblasti odborného vzdelávania- prípravy na povolanie je dôležitý štandard povolaní- systém vedomostí, zručností, schopností, ktoré sú nevyhnutné pre výkon určitej profesie. Hlavnú úlohu pri jeho tvorbe zohrávajú zväzy zamestnávateľov, priemyselné a obchodné komory.
Nás budú najviac zaujímať vzdelávacie štandardy pričom pod pojmom vzdelávací štandard rozumieme súbor požiadaviek na žiakov, úspešne zvládnutie ktorých im umožní postúpiť na ďalší stupeň vzdelávania, t.j. špecifikovanie toho, čo by mal žiak dosiahnuť, vykonať, aby získal osvedčenie o nadobudnutí určitého vzdelania. Ide teda o výstupný štandard, ktorý sa nemusí vzťahovať iba na učivo všetkých ročníkov a všetkých vyuč. Predmetov školy, ale aj na učivo iba jedného predmetu, alebo aj jedného tematického celku, i témy učiva.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Beare,H.-Caldwell,B.J.-Milikan,R.S.: Creating an Excellent School. London and New York, Routledge 1989, 2. Cílové standardy a kmenové učivo pro základní vzdělávání. Učitelské noviny, 97,1994, příloha č.31, 3. Krištín,J.: Možné prístupy k vývoj u štandardov školské- ho vzdelávania. Bratislava, ŠPÚ 1994, 4. National Standards for Civics and Government. Draft for Review and Comment. Center for Civic Education. Calabas 1994., 5. Pedagogické spektrum. Mimoriadne číslo. 4, 1995,7/8., 6. Průcha,J.- Walterová,E.- Mareš,J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 1995, 7. Schools and Ouality. An International Report. Paris.. OECD 1989., 8. Turek,I.: Tvorba a výber učiva. Vzdelávacie štandardy. Bratislava, MC 1996. Doc.PhDr.lng.lvan T u r e k, CSc., Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie MTF STU v Bratislave
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.