referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Pedagogická diagnostika v sociálnej práci
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 397
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 

oblasť hodnotenia sa riadi štátnou administratívou a prechádza od osobnej výpovede učiteľa k písomne fixovanej podobe známky.

PSYCHODIAGNOSTIKA A JEJ METODOLOGICKÉ OTÁZKY
Hlavnými nástrojmi poznávania vo vede sú systematické pozorovanie a experiment, na základe ktorých sa tvoria a ďalej praxou overujú určité hypotézy a teórie.
V.FILKORN: filozofia je nevyhnutnou súčasťou vety tým, že je náukou o najvšeobecnejších……………. a má postihnúť vývojové tendencie a metódy jednotlivých disciplín. Pri psychodiagnostike sa opierame o psychologickú metodológiu o všeobecné metodologické požiadavky o kategoriálny aparát odboru, psychometriku, diferenciálnu psychológiu, psychológiu osobnosti.


ZÁKLADNÉ POJMY
Metóda – exaktný spôsob zisťovania javov, faktov a ich súvislostí

Diagnóza – rozpoznanie celkových znakov, vlastností alebo stavov, ich úrovne a kvality u určitého jednotlivca

Psychodiagnostické vyšetrenie – proces získavania platných údajov o psychických javoch človeka čo najobjektívnejším a najspoľahlivejším vedecky platným spôsobom, ktorý dovoľuje ich adekvátne hodnotenie a interpretáciu vo forme nálezu.

Prognóza – predikcia (predpoveď) ďalšieho vývinu charakteristiky alebo znakov na základe výsledku psychodiagnostického procesu. Prognóza vyplýva z diagnózy.

Psychodiagnostická metóda – sústava predmetov, úloh, otázok a situácií, ktoré evokujú prejavovanie typických znakov dovoľujúcich bližšie charakterizovať skúmanú osobu alebo jej vyčlenené stránky v zmysle diagnózy.

Klinická metóda – neštandardizovaný a pružný odborný postup, pri ktorom sa aplikujú vedecké poznatky na poznanie určitej štruktúry a determinantov psychického diania u daného jednotlivca, pričom získané informácie slúžia na formuláciu hypotéz a pokusov o ich verifikáciu.

Psychologický test – je štandardizovaným typom metodiky skúšky na skúmanie individuálnych rozdielov v psychických procesoch, funkciách, stavoch a osobných vlastnostiach vrátane osobnosti.
PICHOT definoval psychologický test ako štandardizovanú experimentálnu situáciu, ktorá vyvoláva určité správanie hodnotiteľné pomocou pozorovania so správaním iných jedincov v rovnakej experimentálnej situácii, čo dovoľuje triediť skúmané osoby kvantitatívne alebo typologicky.

ZÁKLADNÉ METÓDY PSYCHODIAGNOSTIKY
INTERVIEW – jedna zo základných metód psychologického výskumu a praxe. Rozlišujeme interview diagnostické, psychoterapeutické a poradenské. Všetky sa vzájomne líšia a majú určité spoločné znaky. Je to náročná metóda, vzhľadom na značnú pružnosť, individualizáciu, schopnosť počúvať odpovede a klásť vhodným spôsobom otázky. Kladenie otázok nie je jediným nástrojom vedenia interview. Používame aj mimické prejavy a neverbálnu komunikáciu.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.