referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktória
Pondelok, 10. mája 2021
Učiteľ a žiak - charakteristika vzťahu učiteľa k žiakovi
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EvkaG
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 436
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Do tejto prípravy patrí: oboznámenie sa s hlavnými úlohami školy, ktoré v spolupráci s uč8. iteľmi vypracúva vedenie školy; preštudovanie príslušných uč9. ebných osnov, uč10. ebníc a metodických príruč11. iek; zistiť stav uč12. ebných pomôcok a didaktickej techniky; štúdium dokumentácie o predchádzajúcom vyuč13. ovaní, ktorých bude vyuč14. ovať. Štúdium týchto materiálov vyúsťuje do spracovania tematického plánu.
Dlhodobá príprava má nesmierny význam a je vlastne organickou súčasťou prípravy učiteľa na vyučovanie. K dlhodobej príprave patrí aj sústavné sebavzdelávanie. Učiteľ nemôže vystačiť iba s tými vedomosťami, ktoré získal počas štúdia, ale musí sa systematicky aj sám vzdelávať.
15. Pod krátkodobou prípravou uč16. iteľa rozumieme prípravu na konkrétnu vyuč17. ovaciu hodinu, vychádzku alebo exkurziu. Č18. ím dokonalejšie uč19. iteľ analyzuje svoju predchádzajúcu prácu a č20. ím dokonalejšie pozná žiakov, tým je jeho príprava na vyuč21. ovaciu hodinu reálnejšia a je skutoč22. ným vodítkom jeho práce. Starostlivá príprava na vyuč23. ovaciu hodinu je nároč24. ná. Svedomitá príprava na jednu hodinu si vyžaduje niekedy aj viac hodín práce. Pripravovať sa takto na všetky vyuč25. ovacie hodiny nie je z č26. asového hľadiska možné. To však neznamená, že aj keď sa nemožno vždy pripraviťdôkladne, netreba sa pripravovať vôbec. Aj krátka desaťminútová úvaha o priebehu vyuč27. ovacej hodiny, struč28. ná didaktická analýza obsahu uč29. iva, ujasnenie si metód a pravdepodobných č30. inností seba a žiakov, odstraňujú náhodilosť, improvizáciu a robia vyuč31. ovaciu hodinu reálnejšou.- 4 -


TVORIVOSŤ V PRÁCI UČITEĽA

Tvorivosť žiakov závisí nielen od nich samotných, ale predovšetkým od tvorivých prístupov učiteľa k vyučovaniu. Sumarizáciou a zovšeobecnením názorov viacerých autorov možno dospieť k týmto základným aspektom, ktoré charakterizujú tvorivú činnosť učiteľa:
1. Tvorivosť uč2. iteľa spoč3. íva v tom, že už před vyuč4. ovaním abstraktne spracúva a projektuje svoje č5. innosti a č6. innosti žiakov, predstavuje si a plánuje priebeh vyuč7. ovacej hodiny, pôsobenie na žiakov a podobne.
8. V konkrétnom vyuč9. ovacom procese nepracuje podľa schémy, neuplatňuje stereotyp, ale svoje pôsobenie prispôsobuje reálnej výchovno-vzdelávacej situácii.
10. Po skonč11. ení vyuč12. ovacej hodiny, vyuč13. ovania analyzuje jeho priebeh a výsledky, na ich základe vyvodzuje závery pre svoju ďalšiu prácu, koriguje a pripravuje svoje ďalšie č14. innosti pôsobenia.
15. Analýza vlastnej práce a projektovanie ďalšej č16. innosti vedie k ďalšiemu sebavzdelávaniu a hľadaniu progresívnejších metód a foriem práce.
17. Tvorivosť uč18. iteľa sa neobmedzuje iba na jeho konkrétnu prácu vo vyuč19. ovaní.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.