referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Teória výchovy
Dátum pridania: 17.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bezname
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 598
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 19m 10s
Pomalé čítanie: 28m 45s
 

stor.), Taliansko
Ciele výchovy – činorodá, aktívna osobnosť, mešťanstvo – nová vrstva.

Klasifikácia cieľov výchovy - rozdelenie podľa rôznych hľadísk.

1/ Subjektívno-objektové hľadisko: - ide o subjektivizáciu výchovy – sebavýchova.
a/ vonkajšie (ciele stanovuje vychovávateľ)
b/ vnútorné (ciele stanovuje vychovávaný)

2/ Obsahové hľadisko: celkové
čiastkové
3/ Hľadisko rozsahu (platnosti): ciele všeobecné,
ciele konkrétne
ciele jedinečné

4/ Hľadisko významové: ciele strategické
ciele taktické
ciele operatívne


5/ Hľadisko náročnosti: ciele maximálne
ciele optimálne
ciele minimálne

6/ Hľadisko záväznosti: ciele všeobecne záväzne
ciele orientačné
ciele výberovo záväzné
ciele nezáväzné

7/ Časové náročnosť: ciele blízke
ciele stredné
ciele vzdialené

Ďalej existuje aj členenie cieľov: - podľa miery všeobecnosti /všeobecné, špeciálne, zvláštne/
- podľa časovej následnosti /blízke, perspektívne, etapové/
- podľa kvalít osobnosti žiaka a ich rozvoja /vzdelávacie,
poznávacie, výchovné, formatívne/

Dichotomické členenie: - ciele vzdelávacie /poznávacie, vecné/ ide o požiadavky na vedomosti,
spôsobilosti, návyky
- ciele výchovné /formatívne/ požiadavky na vlastnosti, postoje, mravné a charakterové kvality osobnosti žiaka

Trichotomické členenie: - vzdelávacie ciele – čo vedieť – poznávací proces
- výchovné ciele – ako sa chovať, ako jednať
- výcvikové ciele – vedieť pracovať, vedieť konať, vedieť sa chovaťVýchovné princípy

Výchovný princíp = najvšeobecnejšia požiadavky, ktorú treba dodržiavať, aby:
1/ bol efektívne dosiahnutý stanovený výchovný cieľ
2/ determinujú výber metód a foriem

Výchovné princípy tvoria otvorený systém (nie sú nemenné), nedajú sa zoradiť podľa dôležitosti, v určitej konkrétnej výchovnej situácii môže byť jeden princíp dominantný a ostatné vytvárajú podmienky, aby taký mohol byť. V nasledujúcej výchovnej situácii môže dominanciu prevziať iný výchovný princíp. Všeobecné výchovné princípy – zaoberá sa nimi teória výchovy.


1. princíp názorového pluralizmu vo výchove – pluralizmus (rôznorodosť názorov)
– vo výchove musí byť zabezpečená možnosť mať a slobodne prejaviť rôznorodé názory súvisiace s výchovou a vzdelávaním.
2. princíp mravnosti a tolerancie vo výchove – a/ sú to vysoké požiadavky na mravnosť pedagógov
b/ nie je možné tolerovať všetko (vo výchove)
– kde sa prekročia hranice mravnosti, tam končí tolerancia, ak vychováme človeka mravného, tak významnú súčasť mravnosti tvorí schopnosť tolerancie.

3. princíp demokracie a humanizmu vo výchove – demokrat – možnosť slobodnej voľby, týka sa slobodného prístupu k informáciám o výchove a vzdelávaní, slobodného prístupu k samotnému procesu výchovy a vzdelávania, participácie občanov na riadení výchovy a vzdelávania

Humanizácia
1/ obsah výchovy
2/ vzťahy – zmena z autoritatívneho na partnerský
3/ voľba metód
4/voľba podmienok prostredia

S (stimul) – O (osobnosť) – R (reakcia)
Stimuly sa lámu cez osobnosť, úlohou učiteľa je poznať, čo je vo vnútri.

4. princíp cieľavedomostí, činnostného zamerania a aktivity vo výchove – celá oblasť pedagogickej teleológie.

5. princíp sociálneho konsenzu vo výchove – spoločný dohovor (dohoda) so žiakmi, so všetkými pedagogickými pracovníkmi vstupujúcimi do výchovno-vzdelávacieho procesu, s rodičmi.

6. princíp jednoty teórie a praxe, výchovy a vzdelávania:
a/ problém sa prejavil v praxi – prax je východiskom pre teóriu
b/ prax je priebežným kritériom hodnotenia
c/ prax je aj konečným cieľom teórie
Jednota výchovy a vzdelávania – neoddeliteľné:
A/ vzdelávací obsah – je nositeľom určitej výchovnej potencionality (možnosti)
B/ osobnosť pedagóga

7. princíp dobrovoľnosti a samorozhodovania žiakov – nedá sa v plnej miere uplatniť v škole, smeruje do oblasti výchovy mimo vyučovania, oblasť voľnočasových aktivít, kde dobrovoľnosť výberu a samotnej realizácie činnosti je jednou zo základných podmienok voľného času.

Špecifické výchovné princípy – analyzujú ich aplikované pedagogické vedy.


Výchovné metódy
(cesta k niečomu)

Výchovná metóda je cieľavedomé usporiadanie činností vychovávateľa a vychovávaného, v ktorých sa realizujú stanovené výchovné ciele.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Teória výchovy SOŠ 2.9677 1658 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.