referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Sobota, 16. októbra 2021
Právne postavenie, kompetencie starostu obce
Dátum pridania: 26.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jario
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 416
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
Zastupovanie starostu

Pomerne podrobnú úpravu obsahuje zákon o obecnom zriadení vo veci zastupovania starostu , a to preto, lebo na rozdiel od obecného zastupiteľstva funkciu tohto orgánu obce vykonáva jednotlivec. V praxi sa totiž môže stať, že starosta z nejakých príčin nemôže vykonávať svoju funkciu, a preto počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie ho zastupuje jeho zástupca.

Zástupca starostu je volený spomedzi poslancov obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie, pričom ho obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať a zvoliť si iného zástupcu starostu. Funkcia zástupcu starostu je obligatórna, to znamená, že zákon neponecháva na ľubovôli obecného zastupiteľstva, či takúto funkciu vytvorí alebo nevytvorí.

Návrh na voľbu zástupcu starostu môže obecnému zastupiteľstvu predložiť len starosta (nie poslanec obecného zastupiteľstva). Zákonodarca dal týmto ustanovením starostovi možnosť vybrať si spomedzi poslancov takého zástupcu, s ktorým sa mu bude dobra spolupracovať, a to na základe vzájomnej dôvery, ako aj odborných a iných predpokladov. Ak obecné zastupiteľstvo nezvolí za zástupcu starostu kandidáta, ktorého navrhuje starosta, nemôže predložiť ďalší návrh na voľbu zástupcu starostu žiadny z poslancov ani skupina poslancov obecného zastupiteľstva, ale opäť len starosta.

Zástupca starostu sa svojím zvolením stáva zo zákona členom obecnej rady (ak je zriadená) a v čase, keď zastupuje starostu zvoláva a vedie jej zasadnutia.

Zákon rozoznáva viacero situácii, keď zástupca starostu vykonáva svoju funkciu a možno ich rozdeliť do dvoch skupín:

a) zastupovanie v obmedzenom rozsahu,
b) zastupovanie v plnom rozsahu

Zastupovanie v obmedzenom rozsahu:

Takéto zastupovanie prichádza do úvahy napríklad vtedy, keď je starosta práceneschopný, čerpá dovolenku, je na služobnej ceste a pod. podmienkou však je, že neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu nepresiahne 6 mesiacov

Obmedzený rozsah zastupovania je daný tým, že obecné zastupiteľstvo na návrh starostu určuje okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať. Z textu logicky vyplýva, že okruh úkonov a činností bude užší ako zákonom stanovený rozsah kompetencií starostu obce. Zákonodarca opäť ponecháva na zváženie starostovi obce, aby navrhol, aké kompetencie zverí svojmu zástupcovi na čas svojej neprítomnosti. Okruh úkonov a činností nemôže preto navrhovať nikto z poslancov obecného zastupiteľstva ani zástupca starostu.

Úkony a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať, by však nemali zasahovať do tých oprávnení starostu, ktoré starostovi vyhradil zákon. Zástupca starostu by napríklad nemal mať oprávnenie podpisovať právne úkony ako štatutár v pracovnoprávnych a majetkoprávnych vzťahoch obce ani ako správny orgán. Tiež by mu nemalo byť zverené predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie prednostu obecného úradu alebo náčelníka obecnej polície a pod.

Zastupovanie v plnom rozsahu:

Takéto zastupovanie prichádza do úvahy vtedy, ak obec ostane úplne bez starostu ako jediného zo svojich orgánov. Zákon tieto situácie určuje ( ich počet je konečný) a tiež za akých podmienok dochádza k zastupovaniu starostu v plnom rozsahu. Vtedy zvolený zástupca starostu s pomocou obecnej rady alebo pomocou dvoch poslancov ( ak obecná rada nie je zriadená). Určených obecným zastupiteľstvom, vykonáva všetky úkony a kompetencie starostu.

Ide o prípady, keď:

1. starosta zomrel,

2. starosta bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola súdom obmedzená,

3. starosta sa vzdal funkcie,
 
4. starosta bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

5. obecné zastupiteľstvo sa 3/5-ovou väčšinou uznieslo na voľbe nového starostu.

V bode 5. sa obecné zastupiteľstvo môže uzniesť na voľbe nového starostu, ak:
a) neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je dlhodobá, spravidla presahujúca 6 mesiacov,
b) starosta nezvolá obecné zastupiteľstvo viac ako 4 mesiace,
c) starosta dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti starostu a tým vznikajú vážne nedostatky v správe obce a vo finančnom hospodárení obce,
d) voľbu nového starostu obce požaduje petícia skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov.

Záver

Právomoci a kompetencie starostu sú úzko prepojené s právomocami a kompetenciami obecného zastupiteľstva a ponecháva to na bežné zákonodarstvo ako sa s tým vysporiada, ako to spomínam v začiatku tejto seminárnej práci, preto bolo pre mňa veľmi ťažké striktne ich vymedziť a explicitne vymenovať. Tiež mi veľmi pomohla pri písaní tejto práce starostka obce, v ktorej mám trvalý pobyt a ktorá mi vymenovala tie kompetencie, ktoré má ona sama, čo mi uľahčilo prácu.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Stolář, J.: Zákon o obecnom zriadení a predpisy súvisiace, Košice, 1995 , ZMOS, Kolek. autorov: Dobrý deň, samospráva! Bratislava, 2003, Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace zákony a predpisy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.