referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Karolína
Sobota, 3. júna 2023
Vznik zmlúv
Dátum pridania: 25.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: divonka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 428
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Zmluva ako dvojstranný ,výnimočne viacstranný právny úkon vzniká konsenzom , t.j. úplnou a bezpodmienečnou akceptáciou návrhu na uzavretie zmluvy.
Dvojstranné právne úkony vznikajú dvoma vzájomnými a obsahovo zhodnými prejavmi vôle. Proces vzniku zmluvy konsenzom je podrobne upravený v § 43a a v nasledujúcich Občianskeho zákonníka (ďalej len „ OZ“).

NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY :
Prvým z dvoch jednostranných právnych úkonov je návrh na uzavretie zmluvy. Návrh na uzavretie zmluvy je jednostranný prejav vôle, ktorým navrhovateľ adresátovi navrhuje uzavretie zmluvy s obsahom uvedeným v návrhu .Tento návrh musí byť dostatočne určitý a musí z neho vyplývať vôľa navrhovateľa , aby ním bol viazaný v prípade jeho prijatia.

Presné znenie § 43a (1) : Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy , ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám , je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len
„ návrh“) ,ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho
vôľa navrhovateľa , aby bol viazaný v prípade jeho
prijatia.

Ako je ten , kto navrhuje uzavretie zmluvy svojou ponukou viazaný?

Občiansky zákonník určuje časovú hranicu záväznosti ponuky, t.j. dokedy adresát ponuky musí návrh prijať, aby vznikla navrhovaná zmluva. Pri určení tejto hranice zákon vychádza najmä z vôle strán. Počas plynutia lehoty určenej na prijatie návrhu je navrhovateľ svojou ponukou viazaný. Občiansky zákonník v § 43 b ustanovuje začiatok plynutia lehoty na prijatie návrhu. Lehota určená v telegrame začína plynúť, podaním telegramu na odoslanie. Lehota určená v liste začína plynúť od dátumu uvedeného v liste, ak nie je uvedený, tak od dátumu na obálke. Lehota určená telefonicky, ďalekopisom alebo inými prostriedkami umožňujúcimi okamžité oznámenie začína plynúť od okamihu , kedy návrh dôjde osobe, ktorej je určený.

Presné znenie § 43b (3) : Lehota na prijatie návrhu určená navrho-vateľom v telegrame začína plynúť od okamihu, keď je telegram podaný na odoslanie, a lehota určená v liste od dátumu v ňom uvedenom, a ak dátum v ňom nie je uvedený, od dátumu uvedeného na obálke. Lehota na prijatie návrhu určená navrhovateľom telefonicky, ďalekopisne alebo inými prostriedkami umožňujúcimi okamžité oznámenie začína plynúť od okamihu, keď návrh dôjde osobe, ktorej je určený.

Zánik návrhu:
Ak nebola určená lehota záväznosti ponuky medzi navrhovateľom a adresátom ponuky , treba prihliadať aj na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť prostriedkov , ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie návrhu. OZ ďalej ustanovuje kedy návrh zaniká a to §43 b (1): Návrh, aj keď je neodvolateľný, zaniká
a) uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na prijatie,
b) uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie návrhu, alebo
c) dôjdením prejavu o odmietnutí návrhu navrhovateľovi.
(2) Ústny návrh zaniká, ak sa neprijal ihneď, ibaže z jeho obsahu vyplýva niečo iné.

To znamená , že márnym plynutím lehoty určenej navrhovateľom alebo márnym uplynutím primeranej lehoty, s prihliadnutím na povahu zmluvy a na rýchlosť prostriedkov, ktoré sú použité na zaslanie návrhu , návrh zaniká a navrhovateľ nie je ďalej viazaný prejavom vôle. Ak z obsahu nevyplýva niečo iné, ústny návrh zaniká, ak sa neprijal ihneď.

Zrušenie návrhu:
Návrh na uzavretie zmluvy je možné aj zrušiť. Podmienkou však je že, prejav o zrušení je doručený osobe, ktorej je určený , skôr alebo aspoň súčasne s návrhom.

Presné znenie § 43a (2) : Návrh pôsobí od doby, keď dôjde osobe,
ktorej je určený. Návrh aj keď je neodvolateľný,
môže navrhovateľ zrušiť, ak dôjde prejav o zrušení,
osobe, ktorej určený, skôr alebo aspoň súčasne
s návrhom.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.