Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prevádzkareň

Pri pojme prevádzkáreň dochádza k dvojakej právnej regulácií. Problematiku upravuje § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ živnostenský zákon “ ), ako aj § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ obchodný zákonník “ ).

Podľa živnostenského zákona : „Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

(2) Združenou prevádzkárňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

(3) Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä: a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa, b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby, d) výstavné priestory a vzorkové predajne, e) priestor na prijímanie zákaziek
alebo tovaru a na jeho vydávanie.

(4) Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkova-
ním živnosti sa považujú najmä: a) stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
b) zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy, ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek , zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,
c) vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti, d) pojazdné predajne,
e) zariadenia na poskytovanie reklamy,
f) predajné automaty.

(5) Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu. Ak je prevádzkareň v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.
(6) Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od jej zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zrušenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.

(7) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).“

Obchodný zákonník definuje prevádzkareň vo svojej prvej časti v rámci všeobecných ustanovení. Konkrétne v hlave I , v diely II, v § 7 ods.3.

Podľa obchodného zákonníka: „ Prevádzkarňou sa rozumie priestor , v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.“

Porovnanie právnej regulácie živnostenského zákona a obchodného zákonníka.

Živnostenský zákon upravuje prevádzkáreň podrobnejšie ako obchodný zákonník. Živnostenský zákon („ďalej len Žz“) upravuje prevádzkareň v § 17 v siedmych odsekoch, zatiaľ čo obchodný zákonník („ďalej len Oz“) v treťom odseku §7 o organizačnej zložke štátu. Táto skutočnosť je však menej podstatná a logická.
Oz pod prevádzkarňou rozumie priestor v ktorom uskutočňuje určitá podnikateľská a nielen živnostenská činnosť, ako je to uvedené v Žz . Ďalej Oz kogentne ustanovuje označiť takýto priestor obchodným menom podnikateľa a dovoľuje použiť aj iné rozlišujúce označenie.

Žz na rozdiel od Oz pojem prevádzkáreň vymedzuje aj negatívne, to znamená ,že uvádza ,čo prevádzkarňou nie je. Takéto priestory sú uvedené v odseku 3 a ide o priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Prevádzkárňou tiež nie sú technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Tieto zariadenia sú vymedzené v odseku 4. V oboch prípadoch , aj v odseku 3 aj 4 ide o tzv. Demonštratívny výpočet.
V odseku 5 je upravená možnosť živnosť vykonávať aj v neskôr zriadených prevádzkárňach a tiež povinnosť podnikateľa oznámiť túto skutočnosť.
V odseku 6 je naproti tomu upravená povinnosť podnikateľa oznámiť zrušenie prevádzkarne.
Odsek 5 vymedzuje združenú prevádzkareň.

Aj Žz ustanovuje povinnosť prevádzkáreň označiť a to v § 30 ods. (1). Pri spôsobe označenia sa odvoláva na osobitné predpisy . (na §7 ods. 3. OZ a na §14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).
Zákon o ochrane spotrebiteľa prikazuje: Predávajúci je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa Oz , prípadne aj symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb.

Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:

a)obchodné meno a sídlo
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení

Podľa odseku 7 sa ustanovenia o označovaní prevádzkarne primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti.
Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne. Na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, a to: priestor určený na skladovanie surovín a tovaru podnikateľa a výstavné priestory a vzorkové predajne.
Pri striktnom dodržiavaní ustanovení zákona o označovaní prevádzkarní aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ktorými sú najmä kancelárske, skladové a iné účelové priestory, môžu v praxi vznikať problémy. Toto ustanovenie malo zabezpečiť podchytenie všetkých priestorov, v ktorých je podnikateľ aktívny a predísť obchádzaniu zákona pri „maskovaní“ prevádzkarní kanceláriami a pod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk