referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Odvetvia slovenského práva
Dátum pridania: 16.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 660
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
ŠTÁTNE PRÁVO
- upravuje základné, rozhodujúce a najvýznamnejšie spoločenské vzťahy:
1, uskutočňovaním moci ľudu vznikajú najvyššie štátne orgány a ich činnosť
2, bezprostredné uskutočňovanie moci ľudu(plebiscit, referendum)
3, postavenie občanov v štáte a v spoločnosti(občianske práva)
4, postavenie medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v štáte
5, vlastnícke vzťahy a národné hospodárstvo
6, vznik a činnosť štátnych a samosprávnych orgánov
7, vzťahy spojené s postavením štátu a spoločnosti

- upravuje základné vzťahy s pre každého občana, národ, národnosť, preto je to základné odvetvie celého právneho poriadku:
- ústava a ústavné zákony majú najvyššiu právnu silu a sú právne záväzné pre ostatné právne odvetvia
- zákonodarný orgán(NRSR) má povinnosť a právomoc vydávať zákony pre všetky právne odvetvia
Štátoprávne vzťahy- sú spoločenské vzťahy, kt. sú upravené normami , môžu vznikať, zanikať, meniť sa len na základe noriem štátneho práva
PRAMEŇMI štátneho práva sú všetky právne normy, kt. upravujú základné spoločenské vzťahy a inštitúty
- ústava a ústavné zákony ako celok
- nariadenia vlády
- rozhodnutia vlády SR
- zákony SR
- všeobecné záv. Nariadenia orgánov miestnej št. správy
Systém št. práva- je určený zákonom- ÚSTAVOU

SPRÁVNE PRÁVO
- Tvoria ho právne normy, kt. upravujú spoločenské vzťahy vznikajúce pri výkone verejnej moci. Sú vzťahy medzi-
správnymi orgánmi-fyzickými osobami; správnymi orgánmi-právnickými osobami; správnymi orgánmi navzájom
Subjekty správneho práva: a, štát b, orgány štátnej správy
C, obecd, fyzické osoby e, právnické osoby

ŠTÁTNA SPRÁVA
- jedna zo základných zložiek verejnej správy
- najrozsiahlejší druh činnosti štátu, realizujú sa jej výkonom všetky funkcie štátu(vnútorné a vonkajšie)
- vykonávajú ju orgány štátnej správy- vystupujú v mene štátu; výkonnou a nariaďovacou činnosťou uskutočňujú jeho úlohy a funkcie ;sú zriaďované zákonmi alebo nejakým právnym aktom

SAMOSPRÁVA
- táto ďalšia zložka verejnej správy predstavuje nezávislosť a autonómnosť určitých územných celkov a záujmových združení
1, ZÁUJMOVÁ SAMOSPRÁVA- založená na práve občana slobodne sa združovať, občania do nej vstupujú dobrovoľne, podľa vlastného rozhodnutia s určitým záujmom(napr. družstvá, poľovnícky zväz, cirkevná samospráva)
2, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA- základnou jednotkou je obec(združenie občanov, čo majú na jej území trvalý pobyt, samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia
- Základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvá zložené z poslancov, kt. zvolili jej obyvatelia a starosta obce, kt. je najvyšším výkonným orgánom obce, volený obyvateľmi. On zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, kt. musí byť minimálne raz za 2 mesiace
FYZICKÉ OSOBY
- ako subjekty správneho práva
- každý občan(cudzinec, bezdomovec ....), kt. má spôsobilosť na práva a povinnosti musí mať právnu subjektivitu, kt. obsahuje jeho spôsobilosť na práva, ako aj jeho spôsobilosť na právne úkony. Právna subjektivita sa získa narodením a končí smrťou a vyhlásením za mŕtveho
PRÁVNICKÉ OSOBY
- ako subjekty správneho práva
-štátne a neštátne organizácie ; združujú občanov, materiálne a finančné prostriedky na realizovanie ich hmotných a kultúrnych potrieb
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.