Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Odvetvia slovenského práva

- rozdelenie súkromného a verejného(nie striktné, môže sa meniť)
- charakterizuj jednotlivé odvetvia a na jedno sa zamerať
- Právne normy sú logicky usporiadané do právneho systému
- v slovenskom právnom systéme boli v súčasnej dobe zásadné zmeny. Ešte donedávna sa vyznačoval črtami socialistického právneho systému, kt. nepozná delenie na verejné a súkromné právo.
- Rozdelenie na súkromné a verejné právo nie je striktné, môže sa meniť, už dlho sa hľadá kľúč, kritériá jednoznačné, podľa, kt. by sa dalo presne vymedziť, no stále nenastala názorová zhoda. Najviac sa to vymedzuje podľa typu vzťahov, aké dané právne odvetvie upravuje. Závisí aj od spoločenských a ekonomických faktov určitého vývoja spoločnosti.
- Duálna štruktúra, čiže delenie práva na súkromné a verejné právo je charakteristické pre všetky právne systémy, kt. prináležia ku kontinentálnemu právnemu systému(prešla k nemu aj SR)
- Prvý toto delenie urobil rímsky básnik Ulpiánus, podľa, kt. rozdiel medzi súkromným a verejným právom je v tom, že verejné je zamerané na záujem rímskeho štátu a súkromné právo na záujme jednotlivca

Každé právne odvetvie teda upravuje svojimi normami určitý druh spoločenských vzťahov(napr. majetkové, finančné, rodinné...)

VEREJNÉ PRÁVO(občan- štát)
- vzťah nadriadenosti štátu ako reprezentanta verejných záujmov nad fyzickými a právnickými osobami
a, ústavné(štátne) právo
b, správne(administratívne) právo
c, finančné právo
d, verejné právo
e, trestné právo
SÚKROMNÉ PRÁVO(občan- občan)
a, občianske právo
b, rodinné právo
c, obchodné právo

Existuje aj tretia skupina kam môžu patriť odvetvia práva, ktoré majú zmiešanú povahu, obsahujú prvky verejného aj súkromného práva. Je to najmä poisťovacia, lesné, pracovné, autorské, banské, súkromné, prepravné . . .
ŠTÁTNE PRÁVO
- upravuje základné, rozhodujúce a najvýznamnejšie spoločenské vzťahy:
1, uskutočňovaním moci ľudu vznikajú najvyššie štátne orgány a ich činnosť
2, bezprostredné uskutočňovanie moci ľudu(plebiscit, referendum)
3, postavenie občanov v štáte a v spoločnosti(občianske práva)
4, postavenie medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v štáte
5, vlastnícke vzťahy a národné hospodárstvo
6, vznik a činnosť štátnych a samosprávnych orgánov
7, vzťahy spojené s postavením štátu a spoločnosti

- upravuje základné vzťahy s pre každého občana, národ, národnosť, preto je to základné odvetvie celého právneho poriadku:
- ústava a ústavné zákony majú najvyššiu právnu silu a sú právne záväzné pre ostatné právne odvetvia
- zákonodarný orgán(NRSR) má povinnosť a právomoc vydávať zákony pre všetky právne odvetvia
Štátoprávne vzťahy- sú spoločenské vzťahy, kt. sú upravené normami , môžu vznikať, zanikať, meniť sa len na základe noriem štátneho práva
PRAMEŇMI štátneho práva sú všetky právne normy, kt. upravujú základné spoločenské vzťahy a inštitúty
- ústava a ústavné zákony ako celok
- nariadenia vlády
- rozhodnutia vlády SR
- zákony SR
- všeobecné záv. Nariadenia orgánov miestnej št. správy
Systém št. práva- je určený zákonom- ÚSTAVOU

SPRÁVNE PRÁVO
- Tvoria ho právne normy, kt. upravujú spoločenské vzťahy vznikajúce pri výkone verejnej moci. Sú vzťahy medzi-
správnymi orgánmi-fyzickými osobami; správnymi orgánmi-právnickými osobami; správnymi orgánmi navzájom
Subjekty správneho práva: a, štát b, orgány štátnej správy
C, obecd, fyzické osoby e, právnické osoby

ŠTÁTNA SPRÁVA
- jedna zo základných zložiek verejnej správy
- najrozsiahlejší druh činnosti štátu, realizujú sa jej výkonom všetky funkcie štátu(vnútorné a vonkajšie)
- vykonávajú ju orgány štátnej správy- vystupujú v mene štátu; výkonnou a nariaďovacou činnosťou uskutočňujú jeho úlohy a funkcie ;sú zriaďované zákonmi alebo nejakým právnym aktom

SAMOSPRÁVA
- táto ďalšia zložka verejnej správy predstavuje nezávislosť a autonómnosť určitých územných celkov a záujmových združení
1, ZÁUJMOVÁ SAMOSPRÁVA- založená na práve občana slobodne sa združovať, občania do nej vstupujú dobrovoľne, podľa vlastného rozhodnutia s určitým záujmom(napr. družstvá, poľovnícky zväz, cirkevná samospráva)
2, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA- základnou jednotkou je obec(združenie občanov, čo majú na jej území trvalý pobyt, samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia
- Základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvá zložené z poslancov, kt. zvolili jej obyvatelia a starosta obce, kt. je najvyšším výkonným orgánom obce, volený obyvateľmi. On zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, kt. musí byť minimálne raz za 2 mesiace
FYZICKÉ OSOBY
- ako subjekty správneho práva
- každý občan(cudzinec, bezdomovec ....), kt. má spôsobilosť na práva a povinnosti musí mať právnu subjektivitu, kt. obsahuje jeho spôsobilosť na práva, ako aj jeho spôsobilosť na právne úkony. Právna subjektivita sa získa narodením a končí smrťou a vyhlásením za mŕtveho
PRÁVNICKÉ OSOBY
- ako subjekty správneho práva
-štátne a neštátne organizácie ; združujú občanov, materiálne a finančné prostriedky na realizovanie ich hmotných a kultúrnych potrieb

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk