Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ochrana spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na požadované množstvo
- najviac sa uplatňuje pri potravinách
- bezproblémové potraviny sú tie, na kt. váhu určujú digitálne váhy a automaticky vypočítajú zodpovedajúcu cenu
- v ostatných prípadoch si zákazník môže dať znova prevážiť tovar ešte pred odchodom z predajne
- môže žiadať presné naváženie tovaru, doliatie nápoja. . .

Doklad o zaplatení tovaru
- po zaplatení sa tovar stáva majetkom kupujúceho, o zaplatení tovaru dostáva kupujúci doklad o zaplatení
- predávajúci zo zákona o ochrane spotrebiteľa nie je povinný vystaviť takýto doklad, takáto povinnosť mu vzniká až na žiadosť kupujúceho
- keďže boli zavedené registračné pokladnice, predvajúci je povinný vydať doklad o zaplatení vyhotovený touto pokladnicou
- doklad o zaplatení nadobúda veľký význam pri reklamácii určitého tovaru, na kt. sa doklad vzťahuje, poprípade keby si niekto chcel dať zakúpený tovar odpísať zo základu dane. . .
- v poptravinách je na bloku zväčša viacero položiek a umožňuje nám ešte pred odchodom si prekontrolovať správnosť blokovania tovaru

Balenie tovaru
- obal zohráva významnú informačnú funkciu a vlastne aj predáva ten-ktorý výrobok
- ďalšiu skupinu tovarov tvoria tovary, kt. sa predávajú nebalené, napr. pekárenské výrobky, mäso, ovocie, zelenina, ryby, syry . . .
- tieto však musia byť vhodne, hygienicky a nezávadne zabalené vzhľadom na druh tovaru, ak tento obal účtuje samostatne musí ho označiť cenou ako samostatný tovar a kupujúceho na to vopred upozorniť
- na obaly sú vhodné recyklovateľné materiály

Predaj poškodeného tovaru
- v predchádzajúcich prípadoch sme predpokladali, že predajca predáva kvalitný tovar bez žiadnej závady, ale môžme sa stretnúť aj s poškodeným tovarom
- tento sa musí nachádzať oddelene od ostatného a jeho znížená kvalita musí byť viditeľne označená, táto závada musí byť uvedená aj na doklade o zaplatení a keďže o chybe vieme nie je možné tento tovar už následne reklamovať.
Zákaz diskriminácie
- predávajúci nesmie kupujúceho diskriminovať tým, že mu napríklad nepredá určitý druh tovaru
- ak sa v predajni nachádza tovar, kt. si už niekto rezervoval alebo zaplatil, predávajúci ho musí zreteľne označiť
- za diskrimináciu sa nepovažuje to ak kupujúci nespĺa stanovené podmienky, napr. predaj alkoholu alebo cigariet deťom
Osobitné formy predaja
- tovar nie je možné získať len kúpou v obchode, ale dá sa aj objednať z katalógu alebo ho predávajúci ponúka priamo v našom byte
- výhodou nákupu z katalógu je to, že zákazník nemusí vykročiť z domu a na druhej strane tovar nemusí presne zodpovedať našej predstave z obrázka
- v prípade nespokojnosti je potrebné tovar reklamovať, ale pred objednávaním je dôležité dôkladne si prečítať reklamačné podmienky
- lepšiu možnosť oboznámiť sa s tovarom má kupujúci prostredníctvo podomového predaja, kde ale predávajúci vyvíja určitý nátlak na zákazníka, kt. je potom pod tlakom

REKLAMOVANIE TOVARU
- reklamácia je opodstatnená, ak tovar spĺňa tieto dve podmienky:
1, musí mať vadu, kvôli kt. nie je možné tovar ďalej používať
2,spotrebiteľ musí reklamáciu uplatniť v zákonom stanovenej lehote
Charakter závad
- ich škála je veľmi pestrá a zákon ich rozdeľuje na dve skupiny: odstraniteľné a neodstraniteľné
ODSTRANITEĽNÉ CHYBY- možmo opravou odstrániť
- výrobca je povinný túto chybu odstrániť, čas počas ktorého bola chyba odstraňovaná sa neráta do záručnej lehoty, čiže v tomto čase záručná lehota neplynie
- ak by sa závada na tom istom výrobku opakovala viackrát(3-4) spotrebiteľ môže žiadať späť svoje peniaze alebo nový výrobok

NEODSTRANITEĽNÉ CHYBY- ak má tovar takúto chybu spotrebiteľ má nárok na vrátenie tovaru, na výmenu za bezchybný kus alebo na poskytnutie primeranej peňažnej zľavy
- od času výmeny za nový tovar začne znova plynúť záručná lehota
- predávajúci nemá právo nútiť kupujúceho kúpiť si iný tovar v rovnakej hodnote ak by kupujúci chcel peniaze
Záručné lehoty
- záručná lehota, kt. vyplýva zo zákona je 6 mesiacov, na potraviny 8 dní, krmív 3 týždne, zvierat 6 týždňov
- začína plynúť vtedy keď kupujúci prevezme zakúpenú vec a uvedie ju do prevádzky
- ak je uvedením do prevádzky poverený odborník je potrebné objednať si jeho služby najneskôr do 3 týždňov od prevzatia
- zákon nestanovuje ako má spotrebiteľ dokázať dátum nákupu tovaru
- najčastejšie je to pokladničný blok s pečiatkou alebo iným bližším určením predávajúceho
- keď uplynie lehota na uplatnenie reklamácie, spotrebiteľovi zaniká možnosť reklamácie

Miesto uplatnenia reklamácie
- uplatňujeme ju v predajni, kde sme si tovar kúpili a prítomný musí byť pracovník zodpovedný za prijímanie reklamácií
- v jednoduchších prípadoch sa hneď rozhodne o opodstatnenosti reklamácie, inokedy treba čakať dlhšie na posúdenie opodstatnenosti reklamácie najviac však 30 dní
- pri reklamácii žiadame, aby nám predávajúci vystavil písomný doklas uvedením dátumu reklamácie, charakteristikou reklamovaného nedostatku i spôsobom riešenia reklamácie
- ak predávajúci odmietne prijať reklamáciu, je potrebné tovar reklamovať písomne- uvedieme opodstatnené fakty- dátum nákupu, fotokópiu bloku, výskyt chyby, návrh riešenia, ak pošleme aj reklamovaný tovar je potrebné ho aj poistiť

Rozpory medzi predávajúcim a kupujúcim
- vznikajú najčastejšie z týchto príčin: - spotrebiteľ nemá pokladničný blok a chce dokázať, že ho naozaj kúpil v danej predajni
- predávajúci poskytne kratšiu záruku ako stanovuje zákon
- predávajúci odmieta možnosť vzniku chyby pri používaní predpísanom výrobcom
- predávajúci a kupuijúci nemajú rovnaký názor na vysvetlenie pojmu všeobecne známe pravidlá pri užívaní veci
- pri zistení viacerých chýb predávajúci nechce vrátiť peniaze, ale snaží sa odstrániť chyby . . .
Tieto rozpory je oprávnený riešiť len súd

SYSTÉM OCHRANY SPOTREBITEĽA U NÁS
- po vzniku asamostanej Slovenskej republiky bolo potrebné akreditovať štátne skúšobne, kt. schvaľujú všetky výrobky a vydávajú osvedčenie o ich kvalite
- normy, čiže predpisy, kt. vyjadrujú nároky na kvalitu výrobku, príslušné úrady novelizujú a zosúlaďujú s medzinárodnými predpismi
- celú sféru obchodu kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia(SOI), na poľnohosp. a potravinovú výrobu sa zameriava Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia. . .
- u nás vzniklo po roku viacero občianskych spotrebiteľských hnutí, ktoré sa snažia ochrániť spotrebiteľa, napríklad Združenie slovenských spotrebiteľov, Regiónspot, Stredoslovenské spotrebiteľské centrum

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk