Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ústava Slovenskej republiky 1992

- 5. etapa- začína so zvrchovanosťou a končí sa to novelizáciou
- preambula, začiatočné oficiality. . .
V. ETAPA
- po roku 1989 nadobudol ústavný vývoj na Slovensku rýchle tempo
- Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republike- prijatá 17.júla 1992
- vláda pred poslancov SNR predložila na rokovanie vládny návrh Ústavy SR už 28.júla 1992
- na schvaľovaní sa zúčastnilo 134 zo 150 poslancov, za návrh hlasovalo 114 P, proti bolo 16 P, hlasovania sa zdržali 4 P
- Ústava SR bola schválená 1.septembra a slávnostne podpísaná 3.septembra 1992. Ako celok nadobudla účinnosť 1.októbra 1992 s výnimkou niektorých ustanovení, kt. sú účinné od 1.januára 1993

ÚSTAVA SR: preambula; 9 hláv; 156 článkov
Preambula- vyjadruje základné myšlienkové zdroje, ciele, hodnoty, kt. sa štát usiluje získať
Ústava vychádza z republikánskej parlamentnej vládnej formy, z demokratického vzťahu štátu a občana vyjadreného v právach a slobodách a ich ochrane
Moc je rozdelená na zákonodarnú, výkonnú a súdnu

PRVÁ HLAVA= ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
SR- zvrchovaný, demokratický a právny štát
- neviaže sa na žiadne náboženstvo ani ideológiu
- dodržuje všeobecné pravidlá medzinárodného práva a medzinárodné zmluvy
- je to unitárny štát
- Štátna moc- pochádza od občanov, vykonávajú ju priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov
- Štátny jazyk- slovenský jazyk ; otázky štátneho občianstva
- Štátne symboly: štátny znak- na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia
Štátna vlajka- 3 pozdĺžne pruhy. Biely, modrý, červený, na prednej polovici
Štátna pečať- štátny znak Slovenskej republiky, okolo kt. je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika
Štátna hymna- prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blízka
- Hlavné mesto SR- Bratislava
TRETIA HLAVA = HOSPODÁRSTVO SR
- zakladá sa na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. SR chráni a podporuje hospodársku súťaž
- SR je colným územím s vlastnou emisnou bankou, platidlom sú slovenské koruny
- štátny rozpočet sa prijíma zákonom, spravuje sa ním finančné hospodárenie SR
- dane a poplatky sú štátne a miestne
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR- NKÚ SR
- v jeho kompetencii je kontrola hospodárenia so štátnym majetkom a s rozpočtovými prostriedkami
- na jeho čele je predseda ; predsedu a podpredsedov volí a odvoláva NRSR na najviac 2 po sebe nasledujúce 7 ročné obdobia
ŠTVRTÁ HLAVA = ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
- základom je obec a VÚC- samosprávne územné a správne(samostatné) celky, kt. združujú osoby s trvalým pobytom na ich území
orgány obce: a, obecné zastupiteľstvo- politici obecného zastupiteľstva sú volený na 4 roky obyvateľmi
b, starosta obce- volený na 4 roky
orgány VÚC: a, zastupiteľstvo VÚC- poslanci volení na 4 roky obyvateľmi
b, predseda VÚC- na 4 roky
- obec a VÚC sú právnické osoby, môžu sa združovať, rozdeliť alebo zanikať

PIATA HLAVA = NÁRONÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- jediný ústavodarný a zákonodarný orgán SR
- 150 P na 4 roky volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním
poslanec- musí mať volebné právo, 21 rokov, trvalí pobyt v SR
- P skladá sľub keď sa prvýkrát zúčastní na schôdzi NRSR, platnosť voľby poslanca overuje NRSR
- funkcia P nezlúčiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, ozbrojeného zboru
- za hlasovanie v NRSR P nemožno stíhať nikdy, ani za prednesené výroky P podlieha disciplinárnej právomoci NRSR, nemožno ho stíhať ani vziať do väzby bez súhlasu NRSR
- mandát poslanca zaniká 1, uplynutím volebného obdobia 2, vzdaním sa mandátu 3, rozpustením NRSR 4, uväznením P 5, stratou voliteľnosti
- NRSR zasadá stále, ustanovujúcu schôdzu zvolá predseda NRSR
- schôdze sú verejné(na verejnosť treba 3/5)
- NRSR sa môže uznášať, ak je prítomných vyše ½ P, na uznesenie NRSR je potrebný súhlas vyše ½ P
- 3/5- na prijatie Ústavy; na zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s medzinárodnými zmluvami; na prijatie uznesenia u ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta; predseda NRSR, predseda . Prezident nemusí podpísať, ak aj po jeho vrátení a opätovnom prerokovaní sa ho NRSR rozhodla schváliť
- predseda NRSR volí a odvoláva NRSR vyše ½ politikov, predseda je zodpovedný len NRSR, zostáva vo funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, kým si NRSR nezvolí nového predsedu. Zastupujú ho podpredsedovia
- predseda NRSR zvoláva schôdze NRSR ; podpisuje ústavu, ústavné zákony, zákony, prijíma sľub politikov, vypisuje voľby prezidenta, do NRSR, do orgánov územnej samosprávy; vyhlasuje plebiscit a odvoláva prezidenta
- NRSR zriaďuje svoje výbory z poslancov ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány

Pôsobnosť NRSR- uznáša na ústave, ústavných zákonoch a zákonoch
- schvaľuje medzinárodné zmluvy
- zriadi ministerstvá a orgány štátnej správy
- kontroluje vládu, rokuje o dôvere vláde
- schvaľuje štátny rozpočet a štátny záverečný účet
- volí a odvoláva predsedu a podpredsedov NKÚ SR a 3 členov Súdnej rady Slovenskej republiky(SRSR)
- vypovedá vojnu
- odsúhlasí vyslanie našich ozbrojených síl mimo a s pohybmi cudzích ozbrojených síl v SR
REFERENDUM
- rozhoduje sa ním o dôležitých otázkach verejného záujmu, potvrdí sa ním ústavná zákon o vstupe do zväzku s inými štátnymi a vystúpení z neho
- predmetom nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody, štátny rozpočet
- právo zúčastniť sa ho má občan, čo má právo voliť do NRSR
- vyhlási ho prezident(občianska petícia- 350 000)
- vykoná sa do 90 dní od vyhlásenia, koná sa v deň volieb do NRSR, nekoná sa v 90 dní pred voľbami do NRSR
- treba vyše ½ občanov, voličov → výsledok vyhlásený ako zákon ; zmeniť, zrušiť a opakovať sa môže po 3 rokoch

ŠIESTA HLAVA = PREZIDENT SR( ¥ )
- hlava SR, reprezentuje SR navonok i dovnútra; volený v priamych voľbách s tajným hlasovaním na 5 rokov
- právo voliť majú občania, kt. majú právo voliť do NRSR
- kandidátov navrhne 15 poslancov alebo 15 000občanov
- za vyhlásenie treba vyše ½ , do 2.kola idú dvaja najlepší (ak sú 3), ak nie sú dvaja→ nové voľby; ak len 1 kandidát, treba hlasovať s vyše ½ odsúhlasením
- ¥ skladá sľub do rúk predsedu ÚSSR pred NRSR, o platnosti voľby rozhodne ÚSSR
- za ¥ možno zvoliť každého občana SR, kt. je volený za poslanca NRSR a má 40 rokov najviac 2x za sebou
- ¥ nesmie vykonávať inú platenú funkciu, podnikateľskú činnosť, členstvo v orgáne právnickej osoby, kt. vykonáva podnikateľskú činnosť
- môže nevykonávať svoju funkciu max. 6 mesiacov
- ¥ možno odvolať v plebiscite len keď ho vyhlási 3/5 poslancov NRSR a je platné vyše ½ hlasovania. Ak bol ¥ odvolaný, rozpustí NRSR
- ¥ možno stíhať len za úmyselné porušenie ústavy, alebo za vlastizradu o podaní obžaloby rozhodne NRSR 3/5 a odsúdi ho ÚSSR. Vtedy stratí spôsobilosť funkcie opätovne získať
funkcie: - zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy

- prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií
- zvolá ustanovujúcu schôdzu NRSR
- môže rozpustiť NRSR
- podpisuje zákony
- predsedu vlády a členov vlády
- odpúšťa a zmierňuje tresty, individuálna milosť, amnestia
- hlavný veliteľ ozbrojených síl
- vypovedá vojnu na základe rozhodnutia NRSR
- vyhlasuje referendum
- môže vrátiť zákony NRSR do 15 dní
- menuje sudcov ÚSSR, predsedu a podpredsedov ÚSSR, sudcov, predsedu a podpredsedov NRSR

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- vrcholný orgán výkonnej moci
- predseda, podpredseda, ministerstvá
- členovia vlády skladajú sľub do rúk ¥
- do 30 dní od vymenovania prezidentom predloží NRSR svoj program a požiada o vyslovenie dôvery
- je zodpovedná NRSR
- zabezpečuje plnenie zákonov SR, kontroluje činnosť ministerstiev a orgánov štátnej správy
- demisiu môže podať vláda; člen; ak podpredseda, tak podá celá vláda
- ak NRSR nevysloví dôveru, ¥ odvolá vládu
- vláda sa môže uznášať ak je prítomná vyše ½ a súhlasí vyše ½
- nariadenia vlády podpisuje predseda vlády
- právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov
SIEDMA HLAVA= ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- Ústava upravuje jeho úlohy a kompetencie
- ÚSSR koná, ak podá návrh- 1/5 poslancov NRSR; vláda SR; ¥ SR; súd; každý, o koho práva sa má konať
- proti rozhodnutiu ÚSSR nemožno podať opravný prostriedok
- 13 sudcov na 12 rokov ich menuje ¥ na návrh NRSR(26 ks)
- za sudcu môže byť volený ten, kt. je volený do NRSR, 40 rokov, právnické VŠ vzdelanie, 15 rokov praxe- neopakuje sa voľba, skladá sľub do rúk ¥
- predseda ÚSSR a podpredseda ÚSSR sú menované zo sudcov ÚSSR ¥om
- sudcovia ÚSSR majú imunitu ako poslanci NRSR
- funkcie ústavného súdu je povolanie nezlúčiteľné s iným
- sudca sa musí zúčastňovať konania ÚSSR(max. 1 rok nemusí)

ÔSMA HLAVA= PROKURATÚRA
- chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb štátu
- na čele je generálny prokurátor, menuje ho ¥ SR na návrh NRSR na 5 rokov max. 2x po sebe
VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
- nezávislý orgán, kt. chráni základné práva fyzických a právnických osôb
- volí ho NRSR na 5 rokov, z kandidátov, čo navrhne min 15 poslancov
- za ombucmana môže byť volený do NRSR, 35 rokov, nemôže byť členom politickej strany a politického hnutia
- môže nekonať max 3 mesiace
DEVIATA HLAVA= PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

II. HLAVA: ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
Prvý oddiel: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
čl. 12- ľudia sú si rovní v dôstojnosti i v právach
- základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné
- zaručujú sa úplne všetkým na území SR
- nesmie byť spôsobená ujma na práve pre uplatňovanie svojich základných práv a slobôd
čl. 13- ako možno ukladať povinnosti
- ako možno obmedziť základné práva a slobody
Druhý oddiel:

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY
čl.14- každý má spôsobilosť na práva
čl.15- právo na život, zákaz trestu smrti
čl.16- nedotknuteľnosť osoby a súkromia
čl.17- osobná sloboda
čl.18- nútené práce a služby
čl.19- právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochrana mena
čl.20- právo na majetok
čl.21- nedotknuteľnosť obydlia
čl.22- listové tajomstvo
čl.23- sloboda pohybu a pobytu
čl.24- sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
čl.25- branná povinnosť
Tretí oddiel: POLITICKÉ PRÁVA
čl.26- sloboda prejavu, právo na informácie, zákaz cenzúry
čl.27- petičné právo
čl.28- právo zhromažďovania
čl.29- právo združovať sa
čl.30- zúčastňovať sa na správe vecí verejných
čl.31- ochrana slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti
čl.32- právo postaviť sa na odpor proti neprávosti
Štvrtý oddiel: PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN
- príslušnosť nesmie byť nikomu na ujmu
- výkon práv nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva
Piaty oddiel: HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA
čl.35- právo na prácu a na slobodnú voľbu povolania
čl.36- právo na uspokojivé pracovné podmienky
čl.37- odborové organizácia, právo na štrajk
čl.38- ženy, mladiství a postihnutí- právo na osobitné pracovné podmienky
čl.39- dôchodok, podpora v nezamestnanosti
čl.40- právo na ochranu zdravia
čl.41- práva rodičov a detí
čl.42- právo na vzdelanie
čl.43- sloboda vedeckého bádania a umenia, o tvorivej činnosti a kultúrnom bohatstve

Šiesty oddiel: PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
čl.44- právo na priaznivé životné prostredie; povinnosti, čo s tým súvisia
čl.45- právo na aktuálne informácie o životnom prostredí
Siedmy oddiel: PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU
čl.46- právo na súd, právo na odškodné za nezákonné rozhodnutie súdu
čl.47- právo odoprieť výpoveď(ak uškodí sebe a blízkym)
- právo na právnu pomoc
čl.48- právo na zákonného sudcu
čl.50- prezumpcia neviny
- právo odoprieť výpoveď
- právo na obhajobu(obhajcu)
Ôsmy oddiel: SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ A DRUHEJ HLAVE
- pre koho platilo prvých 7 oddielov, ako je to cudzincami a azylom

SÚDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- sú nezávislé a nestranné, vykonáva sa oddelenie od iných štátnych orgánov
Súdna rada SR:- jej predseda je predseda NS SR
- predseda a 17členov : 8 sudcov- volení sudcami SR
3 členovia- volení ¥
3 členovia- volení NRSR
3 členovia- volení vládou
- za sudcu môže byť volený ten- bezúhonnosť, právnické VŠ vzdelanie, 15 rokov praxe, na 5 rokov 2x po sebe
- jej kompetencie
- súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach, preskúmajú zákonnosť rozhodnutí orgánov rôznych
- súdy rozhodujú v senátoch, rozsudky sa vyhlasujú v mene SR
- sústava súdov: - Najvyšší súd SR
- krajské súdy
- okresné súdy
- sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí; pri rozhodovaní preskúmajú zákonnosť rozhodnutí orgánov rôznych
- sudcov vymenováva a odvoláva ¥ na návrh NR SR
- PVP: PVP do NRSR, 30 rokov , právnické VŠ
- predsedu a podpredsedu NS SR menuje zo sudcov NSSR na návrh SRSR ¥ na 5 rokov 2x po sebe
- môže nekonať max 1 rok, pôsobí do 65 rokov
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRVÁ HLAVA
1.oddiel- základné ustanovenia
2.oddiel- štátne symboly
3.oddiel- hlavné mesto Slovenskej republiky
DRUHÁ HLAVA- Základné práva a slobody
1.oddiel- všeobecné ustanovenia
2.oddiel- základné ľudské práva a slobody
3.oddiel- politické práva
4.oddiel- práva národnostných menšín a etnických skupín
5.oddiel- hospodárske, sociálne a kultúrne práva
6.oddiel- právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva
7.oddiel- právo na súdnu a inú právnu ochranu
8.oddiel- spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave

TRETIA HLAVA
1.oddiel- hospodárstvo Slovenskej republiky
2.oddieô- najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
ŠTVRTÁ HLAVA- Územná samospráva
PIATA HLAVA- Zákonodarná moc
1.oddiel- národná rada Slovenskej republiky
2.oddiel- referendum

ŠIESTA HLAVA- Výkonná moc
1.oddiel- prezident SR
2.oddiel- vláda SR
SIEDMY HLAVA- Súdna moc
1.oddiel- ústavný súd SR
2.oddiel- súdy SR
ÔSMA HLAVA- Prokuratúra SR a verejný ochranca práv
1.oddiel- prokuratúra SR
2.oddiel- verejný ochranca práv
DEVIATA HLAVA- Prechodné a záverečné ustanovenia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk