referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Správa živnostenského podnikania
Dátum pridania: 13.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 745
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
Obvodný úrad V Spišskej Novej Vsi odbor živnostenského podnikania má pôsobnosť v prvom stupni a vedie evidenciu podnikateľov v informačnom systéme, ktorým vydali doklady o živnostenskom oprávnení, prostredníctvom úseku registrácie. Rozhoduje vo veciach správnych deliktov na úseku živnostenského podnikania. V rámci informačného systému vedie živnostenský register, ktorý je sčasti dostupný aj na internete. V mesačných intervaloch zasiela údaje daňovému úradu, orgánu štátnej štatistiky, orgánu sociálnej starostlivosti, regionálnej národnej poisťovni a príslušnému úradu práce. Zoznam podnikateľov zasielajú aj príslušnému živnostenskému spoločenstvu. Obciam zasielajú zoznam podnikateľov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto podnikania.
Obvodný úrad vykonáva aj kontrolnú činnosť vo vzťahu k podnikateľom a to prostredníctvom úseku kontroly.

Náležitosti ohlásenia živnosti.

Na základe zákona § 45 a § 46 - kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.
Ohlásenie živnosti voľnej, remeselnej a viazanej sa podáva na tlačive (príloha 1 a 2)
Fyzická osoba v ohlásení uvedie
a) meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ďalej len "osobné údaje") a údaj, či jej súd alebo právny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e) miesto podnikania,
f) prevádzkarne, ak sú zriadené,
g) dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
Právnická osoba v ohlásení uvedie
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b) identifikačné číslo,
c) predmet podnikania,
d) prevádzkarne, ak sú zriadené,
e) dobu ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Novelou živnostenského zákona bola daná povinnosť preukazovať vlastnícky alebo zmluvný vzťah k miestu podnikania. Usmernenie vychádza z názoru, že v praxi budú v prípade väčšiny založených obchodných spoločností a u všetkých ostatných založených subjektov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra prichádzať do úvahy iné možnosti.
Treba pritom rešpektovať požiadavku, že nemusí ísť vždy o zmluvný doklad (nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve a pod.), ale aby išlo vždy o doklad, napr. Vyhlásenie oprávnenej osoby, z ktorého musia byť zrejmé následovné údaje:
1. Identifikácia priestoru (charakter priestorov, t.j. ich účel užívania napr. byt, obchodné priestory a pod.) a ich presná adresa s uvedením orientačného alebo súpisného čísla
2. účel, na ktorý sa dáva písomný súhlas s užívaním priestorov, t.j. na ktorý sa priestory prenechávajú do užívania (na umiestnenie sídla právnickej osoby, uvedenie prevádzkového účelu t.j. na výrobné, obchodné alebo služobné účely)
3. identifikácia (oprávnenej) osoby, ktorá dáva súhlas s prenechaním priestorov do užívania
4. identifikácia osoby, pre ktorú sa dáva súhlas.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.