Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Správa živnostenského podnikania

K 1.1.2004 došlo k reforme štátnej správy, boli zrušené okresné úrady a právna subjektivita prešla na krajské úrady. Boli vytvorené obvodné úrady ale len pre rozhodnutia a vyjadrenia. Na obvodnom úrade ostali tri odbory :
odbor krízového riadenia
odbor živnostenského podnikania a kontroly a
odbor vnútornej správy

Praktiká z AVS sme ako prvé absolvovali na odbore živnostenského podnikania, ktorým sa budem zaoberať vo svojej seminárnej práci.
Na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní pojem živnosť vymedzuje jednak v pozitívnom zmysle v § 2 (definuje činnosť podnikania) a jednak negatívne v § 3 (definuje čo nie je živnosťou).
V § 5 vymedzuje osoby oprávnené prevádzkovať živnosť a v § 6 sú stanovené všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti. Spomeniem aspoň všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami :
a) dosiahnutie veku 18 rokov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) bezúhonnosť
U právnických osôb ich musí spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a to všetky.
Bezúhonnosť je potrebné dokladovať pri požiadaní o živnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Živnosti sa podľa § 9 rozdeľujú na :
a) ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,
b) koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie
Ohlasované živnosti sú podľa § 19
a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
Pre remeselné živnosti je potrebné k žiadosti predložiť doklady o vzdelaní a praxi
- vyučný list v odbore a doklad o 3 ročnej praxi,
- stredoškolské vzdelanie a doklad o 2 ročnej praxi
- vysokoškolské vzdelanie a doklad o 1 roku praxe
V prípade, ak nie je žiadateľ vyučený, môže mať oprávneného zodpovedného zástupcu, ktorí musí byť v stálom pracovnom pomere
b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená
Koncesované živnosti sú rozdelené do troch skupín:
- skupina 302, kde patrí výroba, nákup a predaj so zbraňami a strelivom
- skupina 307, výroba chemických látok a to jedov a výbušnín
- skupina 314, prevádzkovanie pohrebísk, predaj jedov v maloobchode, zmenárne, letecké práce, cestná motorová doprava, zasielateľstvo, veterinárna asanácia, ochrana majetku a osôb.
Podľa predmetu podnikania zákon v § 32 pozná živnosti:
a) obchodné
b) výrobné
c) a poskytujúce služby
Živnostenské oprávnenie oprávňuje prevádzkovať živnosť. Možno ho vykonávať na celom území Slovenskej republiky s výnimkou niektorých koncesovaných živnosti, pri ktorých môže byť vo verejnom záujme určené územné obmedzenie.
Obvodný úrad V Spišskej Novej Vsi odbor živnostenského podnikania má pôsobnosť v prvom stupni a vedie evidenciu podnikateľov v informačnom systéme, ktorým vydali doklady o živnostenskom oprávnení, prostredníctvom úseku registrácie. Rozhoduje vo veciach správnych deliktov na úseku živnostenského podnikania. V rámci informačného systému vedie živnostenský register, ktorý je sčasti dostupný aj na internete. V mesačných intervaloch zasiela údaje daňovému úradu, orgánu štátnej štatistiky, orgánu sociálnej starostlivosti, regionálnej národnej poisťovni a príslušnému úradu práce. Zoznam podnikateľov zasielajú aj príslušnému živnostenskému spoločenstvu. Obciam zasielajú zoznam podnikateľov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto podnikania.
Obvodný úrad vykonáva aj kontrolnú činnosť vo vzťahu k podnikateľom a to prostredníctvom úseku kontroly.

Náležitosti ohlásenia živnosti.

Na základe zákona § 45 a § 46 - kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.
Ohlásenie živnosti voľnej, remeselnej a viazanej sa podáva na tlačive (príloha 1 a 2)
Fyzická osoba v ohlásení uvedie
a) meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ďalej len "osobné údaje") a údaj, či jej súd alebo právny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e) miesto podnikania,
f) prevádzkarne, ak sú zriadené,
g) dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
Právnická osoba v ohlásení uvedie
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b) identifikačné číslo,
c) predmet podnikania,
d) prevádzkarne, ak sú zriadené,
e) dobu ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Novelou živnostenského zákona bola daná povinnosť preukazovať vlastnícky alebo zmluvný vzťah k miestu podnikania. Usmernenie vychádza z názoru, že v praxi budú v prípade väčšiny založených obchodných spoločností a u všetkých ostatných založených subjektov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra prichádzať do úvahy iné možnosti.
Treba pritom rešpektovať požiadavku, že nemusí ísť vždy o zmluvný doklad (nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve a pod.), ale aby išlo vždy o doklad, napr. Vyhlásenie oprávnenej osoby, z ktorého musia byť zrejmé následovné údaje:
1. Identifikácia priestoru (charakter priestorov, t.j. ich účel užívania napr. byt, obchodné priestory a pod.) a ich presná adresa s uvedením orientačného alebo súpisného čísla
2. účel, na ktorý sa dáva písomný súhlas s užívaním priestorov, t.j. na ktorý sa priestory prenechávajú do užívania (na umiestnenie sídla právnickej osoby, uvedenie prevádzkového účelu t.j. na výrobné, obchodné alebo služobné účely)
3. identifikácia (oprávnenej) osoby, ktorá dáva súhlas s prenechaním priestorov do užívania
4. identifikácia osoby, pre ktorú sa dáva súhlas.
Pri splnení náležitosti ohlásenia a podmienok pre príslušný druh ohlasovacej živnosti vydá obvodný úrad živnostenský list v lehote do 15 dní od doručenia ohlásenia. Správny poplatok je 1000,- Sk

Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje
a) osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b) obchodné meno,
c) identifikačné číslo,
d) predmet podnikania,
e) miesto podnikania,
f) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g) deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h) dátum vydania živnostenského listu.
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním ohlásenia,
b) pri remeselnej a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c) predmet podnikania,
d) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
e) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
f) dátum vydania živnostenského listu.

Pre koncesované živnosti sa uplatňuje povoľovací režim. Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti. Ak je na prevádzkovanie živnosti potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy, je ním živnostenský úrad viazaný. Na posúdenie plnenia podmienky spoľahlivosti si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Ak Slovenská živnostenská komora do 20 dní od doručenia žiadosti vyjadrenie nevydá, znamená to, že s udelením koncesie súhlasí. Živnostenský úrad si môže vyžiadať vyjadrenie aj od ďalších orgánov, najmä od obce a policajného zboru, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote 20 dní

Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje
a) osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b) obchodné meno,
c) identifikačné číslo,
d) predmet podnikania,
e) miesto podnikania,
f) podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
g) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
h) dátum vydania koncesnej listiny.
Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním žiadosti,
b) osobné údaje zodpovedného zástupcu, pokiaľ nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c) predmet podnikania,
d) podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
e) doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
f) dátum vydania koncesnej listiny.
Živnostenské oprávnenie zaniká
a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5,
b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d) rozhodnutím živnostenského úradu podľa § 58,
e) ak to ustanoví osobitný zákon,
f) uplynutím lehoty povoleného dlhodobého alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
g) u ohlasovacích živností dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.

Pri zmenách, na ktoré je stanovená oznamovacia povinnosť. Lehota na oznámenie zmien je 15 dní.

Na základe uvedených skutočnosti a tabuliek o činnosti úradu je možné rozobrať činnosť odboru živnostenského podnikania za značne obsiahlu. Radikálne zníženie počtu pracovníkov oproti okresnému úradu nemá negatívnu odozvu, aj keď ešte do dnešných dní nie je reorganizácia alebo lepšie povedané reštrukturalizácia štátnej správy dotiahnutá do konca.
Čo pokladám za pozitívne je funkčnosť odboru vnútornej správy a počítačového systému „ASU“ pre registráciu podaní a spisov, ktorý určite pomáha pri prehľade a riadení administratívy ako nám to bolo osobne predvedené vedúcou úseku registrácie.

Údaje o činnosti Odboru živnostenského podnikania za rok 2003

Podnikateľské subjekty s platným živnostenským oprávnením, so sídlom alebo bydliskom v okrese Spišská Nová Ves k 31.12.2003

Celkový počet 5214
Z toho fyzické osoby4294
Z toho právnické osoby 920

A. Úsek registrácie
Podania došlé v sledovanom období:

Ohlásenie (ohlasovacia živnosť)948
Žiadosť o koncesiu (koncesovaná živnosť)51
Žiadosť o pozastavenie (zmenu) prevádzkovania živnosti 275
Žiadosť o zrušenie oprávnenia16
Žiadosť o zmenu podmienok v koncesnej listine8
Oznámenie o zriadení prevádzkarne cudzím podnikateľom95
Oznámenie o zlúčení / splynutí obchodnej spoločnosti0
Oznámenie inej zmeny, alebo zriadenia prevádzkarne1073
Spolu2466
Rozhodnutia vydané v sledovanom období:

Živnostenský list919
Koncesná listina52
ŽL/KL ku dňu 31.12.2003 sú už postúpené na iný úrad4
ŽL/KL ku dňu 31.12.2003 sú vrátené alebo zaniknuté29
Rozhodnutie o zrušení oprávnenia na vlastnú žiadosť14
Rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci2
Rozhodnutie o zmene podmienok v koncesnej listine8
Rozhodnutie o pozastavení (zmene) prevádzky živnosti na žiadosť276
Rozhodnutie o pozastavení oprávnenia z úradnej moci0
Rozhodnutie o prerušení podnikania (žiadosť o koncesiu)10
Rozhodnutie o prerušení konania (ohlásenie)0
Rozhodnutie o zastavení konania (žiadosť o koncesiu)0
Rozhodnutie o zastavení konania (ohlásenie)0
Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o koncesiu0
Spolu 1304

Iné úkony vykonávané v sledovanom období:

Zánik ŽL na základe oznámenia podnikateľom286
Evidencia prevádzkarní cudzích podnikateľov95
Zmena zlúčením / splynutím0
Iná zmena vykonaná bez rozhodnutia1076
Autorizácia inšpekčných kníh579
Výpis zo živnostenského registra835
Spolu2871

B. Úsek kontroly

Údaje zo všetkých vykonaných kontrol

Počet vykonaných kontrolných akcií kde sa kontrolovalo:
Dodržiavanie ustanovení iba jedného zákona412
Dodržiavanie ustanovení dvoch zákonov0
Dodržiavanie ustanovení troch zákonov0
Dodržiavanie ustanovení štyroch a viac zákonov0
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období412

Pokuty:
Počet uložených pokút v blokovom konaní16

Výška zaplatených pokút v blokovom konaní (v Sk)17 000
Výška uložených pokút rozhodnutím (v Sk)138 000
Spolu155 000
Rozhodnutia vydané v sledovanom období:

Rozhodnutie o uložení pokuty52
Rozhodnutie o priestupku0
Rozkazné konanie0
Autoremedúra0
Rozhodnutie o zastavení konania0
Spolu52

Iné úkony vykonané v sledovanom období:

Predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly93
Predvolanie na prejednanie priestupku0
Oznámenie o začatí správneho konania52
výzva0
Zápisnica z prejednania záznamu z kontroly53
Spolu198

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk