referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Základy práva
Dátum pridania: 17.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Myscho98
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 459
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 34.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 57m 0s
Pomalé čítanie: 85m 30s
 
Premlčanie
Plynutie času spôsobuje zánik, oslabenie práv alebo povinností.
Právo sa premlčí ak sa nevykoná alebo ak sa neuplatní v dobe stanovenej zákonom. Na premlčanie sa prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčacie právo veriteľovi priznať. Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva a vkladov na vkladných knižkách alebo iných formách vkladov, pokiaľ vzťah trvá. Všeobecne premlčacia doba na uplatňovanie práva nárokov s občianskoprávnych vzťahov je 3 ročná a vo všeobecnosti plynie odo dňa kým sa právo mohlo vykonať prvý raz.

Preklúzia
Preklúzia znamená zánik práva. O zániku hovoríme vtedy, keď právna norma (trvanie nejakého práva vopred) obmedzuje na nejaký čas alebo, keď právna norma ustanovuje, že sa musí splniť určitá povinnosť, aby sa právo zachovalo. K zániku práva dochádza len v zvlášť odôvodnených prípadoch a to v zákone stanovených, pretože preklúziou zaniká právo prijaté. Plnenie preklúzovanej pohľadávky považujeme za bezdôvodné obohatenie. K zániku práva súd prihliada i bez návrhu dlžníka, t.j. s úradnej moci, úrad – povinnosť (reklamácia topánok).
Právne vedomie je súčasťou právneho regulovania spoločenských vzťahov. Právnym vedomím rozumieme súhrn právnych názorov a predstáv spoločnosti. Predstavy obsiahnuté v tomto vedomí sú výsledkom jednak poznania a hodnotenia práva a jednak výsledkom vytvorenia istých postojov k nemu. Právne vedomie je vlastne zrkadlom, v ktorom sa právo odráža a to či už v správnej alebo nesprávnej podobe. Obsah individuálneho právneho vedomia tvoria poznatky, predstavy o práve, názory a postoje k právu, a výroky o tom aké by právo malo byť.

Prvky (Subjekty) právnych vzťahov
Právny vzťah okrem predpokladov má i svoje prvky. Prvkami právneho vzťahu sú: subjekt, objekt a obsah.
1.) Subjektami právneho vzťahu sú fyzické alebo právnické osoby.
Fyzická osoba je každý jednotlivec, občan. U každej fyzickej osoby rozoznávame spôsobnosť mať práva a povinnosti, ktoré vznikajú narodením a zanikajú smrťou. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa (živé). U každej fyzickej osoby rozoznávame spôsobilosť na právne úkony, čo znamená spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať právo a brať na seba povinnosti. Táto spôsobilosť sa nadobúda plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18 roku. Pred dovŕšením tohto roku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva, ktorá sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením manželstva za neplatné. Maloletý majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.
Druhú skupinu tvoria právnické osoby. Rovnako ako aj právnické osoby majú spôsobilosť mať práva a povinnosti. Právnickými osobami sú:
a.) združenie fyzických alebo právnických osôb (napr.: obchodná spoločnosť, družstvo),
b.) účelové združenia majetku (napr.: fondy, majetky),
c.) jednotky územnej samosprávy (obce, mestá),
d.) iné subjekty o ktorých to ustanovuje zákon (napr.: vysoká škola).
Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Vzniká zápisom do obchodného alebo iného zákonom stanoveného registra. Právnická osoba musí mať svoje sídlo a názov, ktorý sa určí pri jej zriadení. Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robí štatutárny orgán.

2.) Objektom právneho vzťahu je to k čomu smerujú práva a povinnosti subjektov. Objektom právneho vzťahu môžu byť: veci hnuteľné i nehnuteľné.
Nehnuteľnosť nazývame pozemky a stavby spojené so zemou a pevným základom, pričom stavba nie je súčasťou pozemku. Pozemok má samostatný právny režim.
Hnuteľnými vecami sú ovládateľné hmotné predmety. Ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo prevzatím veci ak nie je účastníkovi dohodnuté inak. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností na základe osobných predpisov a je to zákon katastrálny.
Písomnú formu musia mať zmluvy o prevode nehnuteľností ako aj iné zmluvy ak to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľností musia byť prejavy účastníkov na tej istej listine.
a.) chovanie sa, respektíve výsledky chovania (napr.: druh vykonávanej práce, právne zastupovanie).
b.) výsledky duševnej tvorivej činnosti (napr.: umelecké diela).
c.) hodnoty ľudskej osobnosti - hodnoty nemajetkovej povahy (napr.: ochrana osobností, mena).

3.) Obsahy právneho vzťahu sú určité práva a povinnosti. Subjektom účastníckeho právneho vzťahu, ktoré sú vzájomne podmienené.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.