referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Základy práva
Dátum pridania: 17.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Myscho98
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 459
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 34.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 57m 0s
Pomalé čítanie: 85m 30s
 
Skončenie pracovného pomeru
Pracovný pomer sa môže rozviazať:
a.) dohodou,
b.) výpoveďou,
c.) okamžitým zrušením,
d.) zrušením v skúšobnej dobe.
Pracovný pomer dojednaný na určitú dobu sa končí aj uplynutím dojednanej doby.

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer:
a.) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie jeho pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi alebo kolektívnou alebo pracovnou zmluvou.
b.) zamestnanec, je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v určitom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
Pri nástupe do práce musí byť zamestnanec riadne oboznámený s pracovným poriadkom platným u zamestnávateľa s právnymi a s ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať. Zamestnanec musí byť riadne oboznámený aj s kolektívnou zmluvou a vnútornými predpismi.
Zamestnávateľ je povinný predkladať príslušnému odborovému orgánu v lehotách s ním dohodnutých správy o dojednaných pracovných pomeroch.
Dojednaný obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Ak bola pracovná zmluva uzavretá písomne, zamestnávateľ musí urobiť písomne aj zmenu.

Vymenovať nároky zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania
Zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je zamestnávateľ povinný poskytnúť náhradu za:
a.) stratu na zárobku,
b.) bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie,
c.) účelne vynaložené náklady spojené s liečením,
d.) vecnú škodu.
Zamestnávateľ, ktorý zodpovedá za škodu následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie. Táto náhrada sa poskytuje jednorázove. Jej výška je závislá predovšetkým na lekárskom posúdení, ktoré je vyjadrené počtom bodov. Jeden bod je ohodnotený sumou 30,- Sk. Žiadosť o lekárske posúdenie môže jednak žiadať postihnutý pracovník a jednak organizácia, ktorá je zodpovedná za vzniknutú škodu.
Ak zamestnanec následkom pracovného úrazu zomrie, právo na náhradu za bolesť a spoločenské uplatnenie zaniká.
Vymenovať nároky pozostalých
V prípade, že zamestnanec následkom pracovného úrazu zomrie, je zamestnávateľ povinný podľa §197 Zákonníka práce poskytnúť pozostalým v rozsahu svojej zodpovednosti:
a.) náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s jeho liečením,
b.) náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom,
c.) náhradu nákladov na výživu pozostalých,
d.) jednorázové odškodnenie pozostalých,
e.) náhradu vecnej škody.
Okamžité zrušenie pracovného pomeru
Zamestnávateľ môže okamžite zrušiť pracovný pomer len výnimočne, a to iba vtedy,
a.) ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody na čas dlhší ako 1 rok alebo ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin spáchaný pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na nepodmienečný trest odňatia slobody najmenej na 6 mesiacov.
b.) ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom.
Zamestnávateľ môže okamžite zrušiť pracovný pomer iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité zrušenie dozvedel, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
Zamestnávateľ nemôže okamžite zrušiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou alebo osamelým zamestnancom, pokiaľ sa trvalo starajú o dieťa mladšia ako 3 roky, môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke z dôvodov uvedených v odseku 1 rozviazať pracovný pomer výpoveďou.
Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite zrušiť, ak
c.) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreviedol v dobe 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.
d.) zamestnávateľ mu vyplatil mzdu alebo náhradu mzdy do 15 dní po uplynutí jej splatnosti.
Zamestnanec môže okamžite zrušiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité zrušenie pracovného pomeru dozvedel.
Zamestnanec, ktorý okamžite zrušil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za výpovednú dobu 2 mesiacov.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.