referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Občianske právo
Dátum pridania: 07.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jana4
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 897
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Občianske právo procesné

Občianske právo procesné zabezpečuje ochranu a realizáciu občianskeho práva hmotného i iných súkromnoprávnych vzťahov. Je však menej rozsiahle, lebo súkromnoprávne vzťahy sa často realizujú mimosúdnou cestou.
Základom obč. procesného práva je občiansky (civilný) proces. Nazývame ním postup subjektov civilného procesu, pri ktorom na základe ich konania medzi nimi vznikajú tzv. procesnoprávne vzťahy zamerané na prejednanie a rozhodnutie vecí, ktoré patria zo zákona do právomoci orgánov výkonu súdnictva, t.j. súdom.
Pramene obč. práva procesného: - Ústava Slovenskej republiky
- Občiansky súdny poriadok (z roku 1963; mnohokrát
novelizovaný, najvýznamnejšie v roku 1989)
- ostatné procesnoprávne normy (napr.: zákon
o prokuratúre)
Druhy civilného procesu:
1. občianskosúdne základné konanie
A. sporové – rieši konflikt dvoch protichodných, spravidla hmotných záujmov
B. nesporové – účastníci nie sú protivníkmi (napr.: určenie otcovstva, opatrovníctva)
2. exekučné konanie – nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí
3. konkurzné a vyrovnacie konanie
konkurz - zmiešané konanie sporového, nesporového a exekučného konania
vyrovnanie - veritelia sú ochotní prijať kompromisné riešenie navrhnuté úpadcom
4. rozhodcovské konanie – ako sporové konanie, no právomoci všeobecného súdu sú prenesené na rozhodcov, alebo na rozhodcovské súdy

Každý civilný proces je vybudovaný na určitých zásadách, rozdelených do dvoch skupín:
A. Ústavnoprocesné zásady – priamo alebo nepriamo obsiahnuté v Ústave SR. Sú to:
a.) rovnosť účastníkov konania
b.) verejnosť pojednávania
c.) prejednanie veci bez zbytočných prieťahov
B. Procesné zásady – opierajú sa spravidla o zákony. Patrí tu napr.:
a.) Dispozičná zásada – o priebehu procesu rozhodujú
jeho účastníci
b.) Prejednávacia zásada – účastníci sú povinní tvrdiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci a preukazovať ich dôkazmi
c.) Zásada hospodárnosti – procesné konanie má byť rýchle a čo najhospodárnejšie apod.
Procesnými subjektmi sú všetky osoby alebo orgány, ktoré sú oprávnené a spravidla aj povinné na procesné úkony (rozhodnutia, oprávnenia, podania...). Zo zákona majú tieto osoby procesné práva i povinnosti. Delia sa na:
a) subjekty oprávnené rozhodovať (napr.: súd, notár, rozhodcovský orgán, súdny exekútor)
b) účastníci konania – základné subjekty, bez ktorých by proces nevznikol
c) prokurátor – zákonom určený zástupca štátu
d) iné subjekty
Medzi subjekty civilného procesu nepatria osoby zúčastnené na konaní. Sú nimi napr.: znalec, advokát, komerčný právnik, tlmočník apod.

Súdy:
Na Slovensku rozlišujeme súdy:
A. osobitný súd – Ústavný súd Slovenskej republiky (vykonáva ústavné súdnictvo)
B. všeobecné súdy (vykonávajú trestné a občianskoprávne súdnictvo). Tvoria ich:
a) Okresný súd
b) Krajský súd
c) Najvyšší súd Slovenskej republiky
d) Sústava vojenských súdov
Úlohou občianskoprávnych súdov je:
1. rozhodovať o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických, právnických osôb a štátu
2. preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, pokiaľ zákon nestanoví inak
3. preskúmavať zákonnosť rozhodnutí iných orgánov, pokiaľ tak ustanovuje zákon

 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: LAZAR, J. et al: Základy občianskeho hmotného práva 1.Bratislava: IURA EDITION, 2004, s. 9-147. ISBN: 80-89047-89-0, MAZÁK, J.: Základy občianskeho procesného práva. Bratislava: IURA EDITION 2002, s.9-46. ISBN: 80-89047-42-4
Podobné referáty
Občianské právo GYM 2.9392 883 slov
Občianske právo 2.9404 8061 slov
Občianske právo 2.9879 20178 slov
Občianske právo GYM 2.9916 1309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.