referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Trestno-procesné aspekty zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Dátum pridania: 23.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: luciaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 951
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
Novelizovaný trestný poriadok NR SR č.457/2003 Z.z. upravuje v deviatom oddiely nové trestnoprocesné opatrenie, a to predstieraný prevod, sledovanie osôb a vecí a vyhotovenie obrazových, zvukových alebo iných záznamov. Predstieraným prevodom sa rozumie predstieranie kúpy, predaja, alebo iného spôsobu prevodu predmetu plnenia, na ktorého držanie sa vyžaduje osobitné povolenie, ktorého držanie je zakázané, ktorý pochádza z trestného činu alebo ktorý je určený na spáchanie trestného činu. Sledovaním osoby a veci sa v zmysle Trestného poriadku rozumie získavanie informácií o pohybe a činnosti osoby alebo o pohybe veci, ktoré sa vykonáva utajovaným spôsobom. Taktiež v trestnom konaní sa využíva vyhotovenie obrazových, zvukových alebo iných záznamov pre úmyselný trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, korupciu, trestný čin podľa § 158 Tr.zák. (zneužívanie právomoci verejného činiteľa) alebo pre iný úmyselný trestný čin, na konanie ktorého zaväzuje vyhlásená medzinárodná zmluva.
Tieto trestnoprocesné opatrenia sa vydávajú písomne pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní sudca na návrh prokurátora, v konaní pred súdom aj bez takého návrhu sudca alebo predseda senátu.

Inštitút korunného svedka

Za korunného svedka sa všeobecne považuje páchateľ, ktorý sa priznáva, čím sa súčasne stáva aj dôležitým informátorom. Korunným svedkom v pravom slova zmysle sa stáva tým, že za svoje informácie dostáva určitú odmenu vo forme úľav v rámci trestného konania. Tento inštitút sa využíva aj pri korunnom svedkovi osobitne vtedy, keď sa dohodnutý výsledok primárne vzťahuje na priťaženie tretej osobe. Nestíhať páchateľa, prípadne účastníka kriminálneho zoskúpenia alebo s ním súvisiaceho trestného činu vtedy, keď tento poskytne informácie orgánom činným v trestnom konaní. Musí však ísť o informácie takého charakteru, ktoré umožnia zamedziť páchaniu príslušného trestného činu, pomôžu objasniť trestnú činnosť alebo zaistiť ostatných páchateľov. V takomto prípade sa obvinený stáva svedkom a tak je aj na hlavnom pojednávaní vypočutý.
Korunný svedok sa stáva prostriedkom, ktorý je schopný prispieť k deštrukcii kriminálnych organizácií lebo sa ním získava dôkaz, ktorý inak nie je možné získať. Je inštitútom schopným nielen zneistiť a destabilizovať zločinecké organizácie, ale zároveň aj vytvoriť možnosť jednotlivcovi z takejto organizácie vystúpiť.

Ochrana svedka

NR SR zák.č.256/1998 Z.z. o ochrane svedka upravila podmienky a postup pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám, ktorým v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu môže vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich najzávažnejšie, najmä organizované formy trestnej činnosti (boja proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti). V tomto zákone je podrobne upravený program na zaradenie do ochrany svedka, vykonávanie neodkladných opatrení na poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi...
Zákon vymedzuje pojmy ohrozeného svedka, ktorým sa považuje aj blízka osoba ohrozeného svedka uvedená v návrhu na ochranu alebo v návrhu na opatrenia.
Chráneným svedkom sa považuje aj blízka osoba chráneného svedka zaradená do programu ochrany.

Legislatívny zámer

Legislatívny zámer predpokladá rozsiahle koncepčné zmeny v slovenskom trestnom práve. Ohľadom Trestného poriadku je zámerom rekodifikácie uskutočniť také zmeny, aby bolo trestné konanie rýchlejšie, pružnejšie a efektívnejšie pri zachovaní práva na spravodlivý proces. Jedným z jej cieľov je aj zabezpečenie ochrany ľudských práv a slobôd jednotlivca a účinnú ochranu spoločnosti. K tomu majú byť prispôsobené aj formy dokazovania a spôsoby v rozhodovaní tak, aby bola naplnená jedna z najdôležitejších zásad trestného konania, a to právo na spravodlivý a včasný proces, na základe ktorej nikto nesmie byť stíhaný alebo zbavený osobnej slobody inak, než z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon a každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Preto trestné stíhanie možno viesť len v súlade so zákonom, z čoho vyplýva, že aj postup orgánov činných v trestnom konaní, ktorých cieľom a úlohou je náležité zistenie skutkového stavu veci, t.j. stavu veci bez dôvodných pochybností, musí byť vždy v súlade so zákonom a realizovaným včas, teda bez zbytočných prieťahov v prípravnom (predsúdnom) i v súdnom konaní. Vyjadruje aj právo, aby súd preskúmal oprávnenosť obvinenia z protiprávneho a trestom postihnuteľného činu. Trestné právo SR nepovažuje trest ako odplatu za spáchaný čin. Výkonom trestu nesmie byť ponížená ľudská dôstojnosť. To ale neznamená, že sa neuplatní tvrdá represia tam, kde bude spoločnosť najviac ohrozená.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.