Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Návrh na súdne konanie

Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Doporučene

Krajský súd
Terézie Vansovej 30
974 00 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo   Vybavuje/linka     Podbrezová
54/Ro/Tu                                   Dr. Rojko             17. 05. 2004

Vec: Návrh na súdne konanie


Navrhovateľ: Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová, tel. 0867/87408
č. účtu vo VÚB Banská Bystrica: 1909-312/0200

Odporca: Slovenské energetické strojárne, a. s.
Továrenská 210, 935 21 Tlmače, tel. 0813/926111
Č. účtu vo VÚB Levice: 16107-152/0200

Dňa 05. apríla 2004 sme odporcovi poslali faktúru č. 97/04, ktorú do dnešného dňa neuhradil.

Prvú upomienku sme poslali 7. mája 2004, druhú 10. mája 2004 a tretiu 14. mája 2004. Odporca na ne nereagoval.

Ako dôkaz správnosti nášho tvrdenia predkladáme:

1.odpis faktúry
2.odpis prvej upomienky
3.odpis druhej upomienky
4.odpis tretej upomienky

Navrhujeme, aby súd vyniesol nasledujúce

r o z h o d n u t i e :

Odporca je povinný

a/ zaplatiť faktúru č. 97/04 z 5. apríla 2004 v sume Sk 1 071 397,–, slovom Jedenmilión-
sedemdesiatjedentisíctristodeväťdesiatsedem korún slovenských.

Železiarne Podbrezová Naše číslo Dátum List-strana
SES Tlmače 54/Ro/Tu 17. 05. 2004 -2-

b/ faktúrovanú sumu zvýšiť o Sk 36 900,–, slovom Tridsaťšesťtisícdeväťsto korún ako úrok
za omeškanie splnenia peňažného záväzku za 49 dní.

c/ nahradiť navrhovateľovi Sk 5 893,–, slovom Päťtisícosemstodeväťdesiattri korún
slovenských za súdny poplatok.

d/ faktúrovanú sumu zvýšiť o Sk 350,–, slovom Tristopäťdesiat korún slovenských.

e/ celkovú sumu Sk 1 108 647,–, slovom Jedenmiliónstoosemtisícšesťstoštytidsaťsedem korún slovenských, odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Navrhovateľ vyhlasuje, že rovnopis žaloby súčasne poslal odporcovi. Súdny poplatok bol zaplatený v prilepených kolkoch.

Zastupovaním v spore splnomocňujeme nášho právnika JUDr. Petra Rudzana.

JUDr. Mária Pekná
vedúca právneho oddelenia


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk