referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Právo
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 121
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 25.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 41m 50s
Pomalé čítanie: 62m 45s
 
Právne predpisy
Právny predpis, čiže normatívny právny akt ako súčasť platného práva, je výsledkom právo tvornej činnosti príslušného kompetentného orgánu, formálnym a všeobecne záväzným dokumentom,ktorývyjadrujeobsahprávnychnoriem.
Hlavnými atribútmi právnych predpisov sú:
a) nomatívnosť – jednoznačné vymedzenie pravidiel správania sa subjektov, na ktoré sa vyťahuje zvyčajne formou príkazov, zákazov alebo dovolenia.
b) záväznosť–vyplýva z jej platnosti a účinnosti
c) všeobecnosť – sa týka tak subjektov, na ktoré sa vzťahuje (napr. dôchodcov, podnikateľov, študentov a pod.), ako aj vecí, ktoré upravuje (predmetu úpravy).
d) štátne donútenie – smeruje k ochrane jednotlivca a spoločnosti pred dôsledkami porušovania práva. Nepriame donútenie využíva preventívne formy pôsobenia, aby príslušné subjekty si právom uložené povinnosti plnili. Priame donútenie uskutočňujú štátne orgány, zväčša súdy.

Právne vzťahy
Právo ako súhrn právnych noriem sa realizuje predovšetkým prostredníctvom právnych vzťahov. Právne vzťahy sú spoločenské vzťahy upravené právnymi normami. Tieto právne normy určujú možné subjekty právneho vzťahu, ich práva aj povinnosti, ako aj právne skutočnosti, na základe ktorých tieto právne vzťahy vznikajú, menia sa, prípadne zanikajú.
Právne udalosti sú také skutočnosti, ktoré vznikajú nezávisle od vôle ľudí, teda objektívne a, s ktorými právo spája právne následky v podobe vzniku, zmeny alebo zániku právnych vzťahov. Napríklad smrť, živelná pohroma, narodenie, nezamestnanosť, plynutie času a pod. S narodením je okrem iných následkov spojený aj vznik právneho vzťahu rodič – dieťa. Smrťou tento vzťah zaniká. Smrť má za následok aj skončenie pracovného pomeru, manželstva, zakladá vzťah dedenia. Ak sa právny vzťah vytvorí, má svoju štruktúru, ktorú tvoria nasledovné prvky:
a) subjekty
b) objekt
c) obsah

Subjektom (účastníkom) právneho vzťahu je ten, komu z daného právneho vzťahu vyplývajú práva a povinnosti, sú to osoby, ktoré právo uznáva za osoby v právnom zmysle. To znamená, že im priznáva právnu subjektivitu. Subjektami právnych vzťahov sa môže stať štát, štátne orgány, právnické a fyzické osoby (občania). Objektom právneho vzťahu sú hodnoty, ku ktorým smeruje správanie subjektov právneho vzťahu, teda to, v záujme čoho subjekty do vzťahu vstupovali. Môže ísť o výsledky duševnej činnosti, veci, práva, správanie a pod. Obsah právneho vzťahu môžeme označiť, ako práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu pre jeho subjekty. Napríklad obsahom rodičovského vzťahu je právo a povinnosť rodiča dieťa vychovávať, vyživovať, spravovať veci, zastupovať, ale aj právo dieťaťa na výživu a výchovu.
Základné odvetvia práva
1. Verejné právo
2. Súkromné právo

Verejné právo
a) Vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi subjektami
b) Prioritná ochrana verejných, skupinových záujmov
c) Realizácia noriem z úradnej povinnosti
d) Právne normy majú prevažne imperatívny (príkazy, zákazy) charakter

Súkromné právo
a) Vzťahy rovnosti medzi subjektami
b) Ochrana súkromných záujmov
c) Realizácia noriem na základe podnetov zainteresovaných subjektov
d) Prevládajú normy permisívneho charakteru

Verejné právo SR
1. Štátne (ústavné) právo. Jeho predmetom sú najvýznamnejšie spoločenské vzťahy, upravené v systéme právnych noriem najvyššej právnej sily – v Ústave SR a v ústavných zákonoch
2. Správne (administratívne) právo. Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú pri výkone verejnej správy.
2. Správne právo slúži k ochrane verejných záujmov, upravuje vzťahy medzi hierarchicky podriadenými subjektami, upravuje vzťahy spojené s organizáciou a činnosťou verejnej správy, teda výkonných orgánov štátu, ako aj neštátnych verejnoprávnych organizácii, teda orgánov územnej a záujmovej samosprávy.
3. Finančné právo. Vyčlenilo sa zo správneho práva. Upravuje podmienky hospodárenia štátu a verejné finančné vzťahy. Charakterizuje ho skutočnosť, že subjektom upravovaných finančno právnych vzťahov je vždy štát, resp. štátny orgán.
4. Právo sociálneho zabezpečenia. Upravuje širokú varietu právnych vzťahov, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú ústavné sociálne práva občanov. Upravuje vzťahy a právne postavenie inštitúcií, ktoré zmierňujú a odstraňujú následky sociálnych udalostí, v ktorých sa ľudia môžu ocitnúť a ktoré sú upravené právnymi aktmi.
5. Trestné právo. Určuje, ktoré spoločensky škodlivé činy sú trestné a stanovuje tresty za ich spáchanie.
6. Medzinárodné právo verejné. Je súčasťou vnútroštátneho právneho poriadku. Vymedzuje ako súbor právnych predpisov, ktoré upravujú vzťahy medzi štátmi, ich vzťahy k medzinárodným organizáciám, vzájomné vzťahy medzi medzinárodnými organizáciami a niektoré vzťahy jednotlivcov k štátu.

Súkromné právo SR
1. Občianske právo. Je základným a určujúcim prvkom celého systému súkromného práva. Predmetom jeho právnej úpravy sú občianskoprávne vzťahy, ktoré sú majetkovými vzťahmi fyzických a právnických osôb, ako aj majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom a vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb.
2. Rodinne právo. Upravuje vzťahy vznikajúce v rodine, t.j. založené manželstvom alebo na základe príbuzenstva. Sú to vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi a ich prostredníctvom aj medzi ostatnými príbuznými, najmä medzi starými rodičmi a deťmi a čiastočne aj medzi súrodencami. Okrem toho reguluje aj vzťahy náhradnej rodinnej výchovy individuálnej, ako aj osvojenie, pestúnska starostlivosť a zverenie dieťaťa do výchovy iného občana alebo rodiča.
3. Obchodné právo. Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú pri podnikaní a v oblasti ekonomiky, predovšetkým právne postavenie podnikateľov, obchodno-záväzkové vzťahy, ako aj ďalšie vzťahy súvisiace s podnikaním. Obchodné právo je previazané s občianskym právom.
4. Pracovné právo. Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú na základe občanov pri výkone závislej práce, t.j. práce pre iného a nie pre seba. Sú to predovšetkým pracovnoprávne vzťahy, pri ktorých fyzická osoba zamestnanec prepožičiava svoju pracovnú silu zamestnávateľovi, ktorý môže mať postavenie fyzickej, ale aj právnickej osoby. Obvykle ide o pracovný pomer alebo vzťahy založené na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovné podmienky, mzda a náhrada mzdy atď.

5.Medzinárodné právo súkromné.
Je súčasťou vnútroštátneho poriadku, pričom jeho právne normy sa v jednotlivých štátoch líšia. Upravuje vzťahy slovenských občanov k cudzine v oblasti práva občianskeho, rodinného, dedičského, ako aj vzťahy slovenských podnikov k cudzozemským organizáciám v oblasti medzinárodného obchodného styku. Ide o riešenie problémov kolízie práva domáceho a cudzieho, keď súd musí najskôr rozhodnúť otázku, podľa ktorého práva má daný právny vzťah posudzovať.

Odvetvia práva
Odvetvie práva - skupina práv. noriem (predpisov) upravujúcich určitý druh spoloč. vzťahov (pracovné, občianske, trestné); sú prehľadné, presne a jasne kodifikované.
Kódex- bol pôvodne súbor tabúľ, neskôr papyrusových listov, na ktoré sa písalo. Dnes je to kompletný, organicky usporiadaný súbor práv. textov určitého odvetvia, ktorý má podobu zákona; napr. Občiansky zákonník, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Zákonník práce...
Najdôležitejšie odvetvia práva v sloven. systéme práva- štátne (ústavné) právo
- občianske a rodinné pr.
- obchodné p.
- pracovné p. a p. sociálneho zabezpečenia
- trestné p.
- správne p.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Právo GYM 2.9872 2919 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.