referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Správne právo
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 611
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Lehoty v správnom konaní
Lehota na vydanie rozhodnutia je stanovená zákonom o správnom konaní a to na 30 dní, ak sa jedná o zložitejší prípad, je to 60 dní. Lehota na podanie odvolania je 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Prerušenie a zastavenie konania
Správny orgán preruší konanie v týchto prípadoch:
1. ak začne konanie o predbežnej otázke, o ktorej musí rozhodnúť nejaký iný orgán, napr. otázka osobného stavu alebo existencia manželstva , rodičovstva a pod.
2. ak má účastník konania v stanovenej lehote odstrániť nedostatky svojho podania, aby účastník doplnil niečo v žiadosti, aby predložil nejakú dôkaznú listinu

Zastavenie konania
Konanie sa zastaví:
A) ak účastník konania vezme späť svoj návrh na začatie konania – späťvzatie návrhu
B) ak odpadne dôvod konania, ktoré sa začalo ex offo

Trovy konania
- sú to všetky náklady a výdavky ktoré vznikajú v správnom konaní
- správny orgán a účastníci konania znášajú svoje trovy sami
- trovy sa hradia iba svedkom , znalcom a tlmočníkom
- ak vznikli trovy niekomu , kto nie je účastníkom konania, tieto mu nahradí správny orgán .

Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
-- pri zisťovaní podkladov musíme prísne dodržať zásadu objektívnej pravdy
-- správny orgán musí postupovať ex offo a nie je viazaný iba návrhmi účastníkov
-- správne orgány musia postupovať iniciatívne, to znamená, že pracovníci správneho orgánu si musia zadovážiť všetky potrebné podklady

Ako podklady pre rozhodnutie slúžia:
a) podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov
b) dôkazy – výpovede svedkov, znalecké posudky – o zdravotnom stave napr., rôzne listiny a prehliadka miesta, veci
c) čestné vyhlásenia
d) všeobecne známe skutočnosti

Čestné vyhlásenia – správny orgán môže pripustiť písomné čestné vyhlásenie o nejakej skutočnosti namiesto dôkazu , nesmie však pritom porušiť zásadu rovnoprávnosti účastníkov
-- je to krátka listina, v ktorej niekto niečo prehlasuje na svoju česť, ale inak nie je to dokazateľné
-- musí byť podpísané a datované.

Predbežné opatrenia
Ak je to potrebné, môže správny orgán ešte pred skončením konania vykonať tieto predbežné opatrenia:
1.môže uložiť účastníkom aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo aby niečo strpeli, napr. predbežné odňatie dieťaťa zo starostlivosti rodičov, ak sa zistí týranie
2.môže nariadiť zabezpečenie veci, ktoré sa majú zničiť napr. ohradenie domu, ktoré sa má zbúrať, zabezpečenie dôkaznej listiny, v obidvoch prípadoch musí správny orgán vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení – typ čiastkového rozhodnutia, (medzitímne )

Dožiadanie
- ak nie je účelné aby správny orgán sám vykonal niektorý procesný úkon, napr. výsluch svedka, môže požiadať iný správny orgán , aby tento procesný úkon za neho vykonal
- dožiadaný správny orgán má príslušný úkon vykonať v lehote do 15 dní , spísať zápisnicu a poslať ju príslušnému správnemu orgánu.

Poriadkové opatrenia
Tieto môže správny orgán uplatniť voči osobám , ktoré sťažujú správne konanie napr. bezdôvodne sa nedostavia na konanie alebo aj po napomenutí rušia poriadok .

Opravné prostriedky v správnom konaní
Delíme na:
1. riadne (patrí sem odvolanie a rozklad)- smerujú voči rozhodnutiu, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť
2. mimoriadne (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacie konanie) – rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť
3. protest prokurátora

Odvolanie
Ak účastník konania nie je spokojný s rozhodutím správneho orgánu, môže sa odvolať. Právo odvolania stratí , ak sa vzdá odvolania priamo na pojednávaní
-- treba doručiť v písomnej forme správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal
-- odvolacia lehota je 15 dní od doručenia rozhodnutia
-- ak v rozhodnutí chýba poučenie alebo je poučenie nesprávne, odvolacia lehota sa predlžuje na 3 mesiace
-- o podaní odvolania upovedomí správny orgán všetkých ostatných účastníkov, a ak je to potrebné doplní dokazovanie

Pri rozhodovaní o odvolaní má správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal 2 možnosti:
a) autoremidúra – oprava seba samého ,znamená, že správny orgán , ktorý o veci rozhodol uzná opodstatnenie odvolania a v plnom rozsahu odvolaniu vyhovie
b) správny orgán predloží celý spisový materiál spolu s odvolaním príp. s doplnkami odvolaciemu orgánu, odvolací orgán má rozhodnúť o odvolaní v lehote 30 dní od doručenia odvolania, musí mať písomnú formu, ak ho podáva fyzická osoba má odvolanie podobu súkromného listu, ak ho podáva právnická osoba, má formu podnikového listu , odvolací orgán ho musí posúdiť podľa obsahu nie podľa formy, z odvolania musí byť zrejmé , že kto ho podáva, akej veci sa týka, odvolateľ by mal uviesť spisomnú značku, čoho sa odvolateľ domáha, teda čo žiada, odvolanie musí byť datované a podpísané, ak chýba dátum, nie je to právna vada, dôležitá je pečiatka, kedy bolo odvolanie doručené, ak správny orgán nerozhodol autoremidúrou o odvolaní rozhodne odvolací orgán II. stupňa
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Peter Škultéty a kol. : Správne právo hmotné, právnická fakulta , Bratislava , Povinná: zákon č 71/1960 Zb. o správnom konaní – Správny poriadok - skúška
Podobné referáty
Správne právo SOŠ 2.9155 1318 slov
Správne právo 2.9776 1817 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.