referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Správne právo
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 611
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Odvolací orgán musí preskúmať celý spis, môže doplniť konanie a má 3 možnosti :
1. zmení napadnuté rozhodnutie
2. zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie – najčastejšia forma
3. potvrdí napadnuté rozhodnutie a odvolanie zamietne ako neopodstatnené

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu už nie je prípustné odvolanie.
Rozklad
- podáva sa proti rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy
- o rozklade rozhodne osoba, ktorá je na čele tohto úradu

Mimoriadne opravné prostriedky
Obnova konania
-- návrhom na obnovu konania možno napadnúť právoplatné rozhodnutie buď na návrh účastníka alebo to nariadi správny orgán
-- obnova konania je prípustná iba v prípadoch, ktoré taxatívne vymedzuje zákon o správnom konaní :

A) ak vyšli najavo nové dôkazy, ktoré nemohli byť uplatnené v pôvodnom konaní bez zavinenia účastníka
B) ak bolo nesprávne rozhodnuté o predbežnej otázke
C) ak správny orgán postupoval v konaní nesprávne a znemožnil účastníkovi účasť na konaní
D) ak rozhodnutie vydal vylúčený orgán
E) ukázalo sa, že uplatňované dôkazy sú nepravdivé, alebo ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom, napr. podvodom, úplatkárstvom

Lehota na obnovu konania je dvojaká:
1. subjektívna – je trojmesačná a plynie odo dňa, odkedy sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy
2. objektívna - je trojročná a plynie odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia
Správny orgán vydá o obnove rozhodnutia konanie, týmto rozhodnutím pôvodne napadnuté rozhodnutie ruší a obnovu konania vykoná ten správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal .

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacie konanie
Je možné vykonať buď :
- na návrh účastníka
- alebo z vlastného podnetu správneho orgánu a to, z jediného možného dôvodu: rozhodnutie je v rozpore so zákonom

Preskúmavanie môže vykonať :
a) správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak v plnom rozsahu vyhovie podnetu účastníka
b) v ostatných prípadoch nadriadený orgán

Výsledkom preskúmania môže byť:
-- zrušenie rozhodnutia
-- zmena rozhodnutia

Lehota na preskúmanie je objektívna, trojročná odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia .
Konanie o proteste prokurátora

Protestu prokurátora môže správny orgán:
1. vyhovieť- buď zruší alebo zmení napadnuté rozhodnutie
2. nevyhovieť - do 30 dní postúpi celý spis na rozhodnutie svojmu nadriadenému orgánu, je potrebné vydať rozhodnutie o proteste prokurátora, je potrebné doručiť ho ostatným účastníkom a títo sa môžu proti nemu odvolať, proti niektorým rozhodnutiam v správnom konaní je možné uplatniť žalobu na súde , čiže domáhať sa aby súd preskúmal správnosť rozhodnutia
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Peter Škultéty a kol. : Správne právo hmotné, právnická fakulta , Bratislava , Povinná: zákon č 71/1960 Zb. o správnom konaní – Správny poriadok - skúška
Podobné referáty
Správne právo SOŠ 2.9155 1318 slov
Správne právo 2.9776 1817 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.