Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Správne právo

Zásady v správnom konaní :
1. zásada zákonnosti – orgány činné v tomto konaní musia tak konať len v súlade so zákonom a s príslušnými právnymi predpismi, musia chrániť záujmy štátu a záujmy občanov
2. z. procesnej spolupráce – správne orgány musia úzko spolupracovať s občanmi ako aj s inými osobami , musia dať vždy možnosť obhajovať sa , vyjadriť sa k veci a poskytnúť pomoc, účastníci môžu uplatňovať rôzne návrhy, dôkazy, a správny orgán ich musí podľa potreby použiť
3. z.hospodárnosti – správne orgány sa musia zaoberať každou vecou o ktorej sa má konať, vec musí správny orgánvybaviť včas a s čo najmenšími finančnými nákladmi, sp. Orgán sa vždy musí pokúsiť dosiahnuť zmier
4. z. objektívnej alebo materiálnej pravdy – spr. Orgán má vyvolať u občana presvedčenie, aby občan dobrovoľne splnil svoju povinnosť, každé rozhodnutie sa musí zakladaťna dôkladnom prešetrení a dôkladnom zistení skutkového stavu veci, spr. Orgán musí zistiť nezaujatú realitu
5. z. rovnoprávnosti – všetky účastníci správneho konania majú rovnoprávne postavenie, ich procesné práva a povinnosti sú rovnaké

Účastníci správneho konania
Účastníkom je tá osoba:

A) o ktorej právach povinnostiach alebo chránených záujmoch bude správny orgán konať
B) ktorej práva a povinnosti a chránené záujmy môžu byť rozhodnutím správneho orgánu dotknuté (muž, manželka)
C) ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím správneho orgánu dotknutá
Účastník môže konať samostatne, a to v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony. Kto nemá túto spôsobilosť alebo ju má obmedzenú, musí mať v správnom konaní zástupcu buď:
-- zákonného zástupcu
-- opatrovníka
-- zástupcu na základe splnomocnenia.

Príslušnosť v SK: je to určenie, ktorý orgán, v ktorých veciach, v ktorom stupni bude konať.
1. vecná príslušnosť – určuje nám, v ktorých veciach je správny orgán oprávnený konať, stanovuje okruh vecí, na ktoré je správny orgán príslušný, stanovujú ho právne predpisy, napr. vo veciach týkajúcich sa nezamestnanosti sú vecne príslušné úrady práce

2. miestna príslušnosť – určuje konkrétny správny orgán v konkrétnom mieste,
-- ak sa konanie týka fyzickej osoby, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej trvalého pobytu
-- ak sa týka právnickej osoby, tak sa spravuje podľa jej sídla
-- ak sa jedná o nehnuteľnosť, tak sa miestna p. určí podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza
-- ak sa jedná o činnosť účastníka, tak je m. p. daná podľa miesta výkonu tejto činnosti
-- ak je miestne príslušných niekoľko orgánov naraz, tak správne konanie vykoná ten z nich, ktorý začal konať ako prvý
-- ak správne orgány odmietajú svoju príslušnosť, tak rozhodne o príslušnosti ich najbližšie nadriadený orgán

3. funkčná – určuje, ktorý orgán koná vo veci ako prvý a ktorý koná v odvolacom konaní ako druhý stupeň .

Priebeh správneho konania
Začatie konania
Správny orgán začína dvomi spôsobmi:
1. na návrh, žiadosť účastníka – konanie sa začne dňom, kedy bol návrh účastníka doručený príslušnému správnemu orgánu, takýmto návrhom je napr. žiadosť o vydanie živnost. listu, o povolenie stavby, o dávky v hmotnej núdzi atď., žiadosti sa môžu písať na formulároch alebo voľne
2. ex-offo – z úradnej moci – konanie o priestupkoch, pri uložení pokuty za niečo, v sociálnych veciach, konanie začína dňom, kedy správny orgán urobí prvý úkon , ktorý smeruje k začatiu konania, o začatí konania musia byť upovedomení všetci účastníci, ak sa účastník konania zdržiava na neznámom mieste alebo nie je známa jeho adresa, správny orgán musí oznámiť začatie konania tzv. verejnou vyhláškou

Splnomocnenie :
1. ad hoc – k jednej predmetnej veci, k prípadu- nemusí byť overené
2. generálne – na všetky právne úkony – overené u notára
Záverom správneho konania je vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie v SK : je to individuálny správny akt – vždy vydaný na konkrétne meno, osobu
Má tieto náležitosti:
1. rozhodnutie
2. výrok-priznáva sa, odníma sa , zvyšuje, znižuje, ukladá
3. odôvodnenie – zrozumiteľne napísať dôvod
4. poučenie – musí obsahovať lehotu, počas ktorej sa účastník má právo odvolať proti rozhodnutiu
Lehoty v správnom konaní
Lehota na vydanie rozhodnutia je stanovená zákonom o správnom konaní a to na 30 dní, ak sa jedná o zložitejší prípad, je to 60 dní. Lehota na podanie odvolania je 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Prerušenie a zastavenie konania
Správny orgán preruší konanie v týchto prípadoch:
1. ak začne konanie o predbežnej otázke, o ktorej musí rozhodnúť nejaký iný orgán, napr. otázka osobného stavu alebo existencia manželstva , rodičovstva a pod.
2. ak má účastník konania v stanovenej lehote odstrániť nedostatky svojho podania, aby účastník doplnil niečo v žiadosti, aby predložil nejakú dôkaznú listinu

Zastavenie konania
Konanie sa zastaví:
A) ak účastník konania vezme späť svoj návrh na začatie konania – späťvzatie návrhu
B) ak odpadne dôvod konania, ktoré sa začalo ex offo

Trovy konania
- sú to všetky náklady a výdavky ktoré vznikajú v správnom konaní
- správny orgán a účastníci konania znášajú svoje trovy sami
- trovy sa hradia iba svedkom , znalcom a tlmočníkom
- ak vznikli trovy niekomu , kto nie je účastníkom konania, tieto mu nahradí správny orgán .

Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
-- pri zisťovaní podkladov musíme prísne dodržať zásadu objektívnej pravdy
-- správny orgán musí postupovať ex offo a nie je viazaný iba návrhmi účastníkov
-- správne orgány musia postupovať iniciatívne, to znamená, že pracovníci správneho orgánu si musia zadovážiť všetky potrebné podklady

Ako podklady pre rozhodnutie slúžia:
a) podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov
b) dôkazy – výpovede svedkov, znalecké posudky – o zdravotnom stave napr., rôzne listiny a prehliadka miesta, veci
c) čestné vyhlásenia
d) všeobecne známe skutočnosti

Čestné vyhlásenia – správny orgán môže pripustiť písomné čestné vyhlásenie o nejakej skutočnosti namiesto dôkazu , nesmie však pritom porušiť zásadu rovnoprávnosti účastníkov
-- je to krátka listina, v ktorej niekto niečo prehlasuje na svoju česť, ale inak nie je to dokazateľné
-- musí byť podpísané a datované.

Predbežné opatrenia
Ak je to potrebné, môže správny orgán ešte pred skončením konania vykonať tieto predbežné opatrenia:
1.môže uložiť účastníkom aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo aby niečo strpeli, napr. predbežné odňatie dieťaťa zo starostlivosti rodičov, ak sa zistí týranie
2.môže nariadiť zabezpečenie veci, ktoré sa majú zničiť napr. ohradenie domu, ktoré sa má zbúrať, zabezpečenie dôkaznej listiny, v obidvoch prípadoch musí správny orgán vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení – typ čiastkového rozhodnutia, (medzitímne )

Dožiadanie
- ak nie je účelné aby správny orgán sám vykonal niektorý procesný úkon, napr. výsluch svedka, môže požiadať iný správny orgán , aby tento procesný úkon za neho vykonal
- dožiadaný správny orgán má príslušný úkon vykonať v lehote do 15 dní , spísať zápisnicu a poslať ju príslušnému správnemu orgánu.

Poriadkové opatrenia
Tieto môže správny orgán uplatniť voči osobám , ktoré sťažujú správne konanie napr. bezdôvodne sa nedostavia na konanie alebo aj po napomenutí rušia poriadok .

Opravné prostriedky v správnom konaní
Delíme na:
1. riadne (patrí sem odvolanie a rozklad)- smerujú voči rozhodnutiu, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť
2. mimoriadne (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacie konanie) – rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť
3. protest prokurátora

Odvolanie
Ak účastník konania nie je spokojný s rozhodutím správneho orgánu, môže sa odvolať. Právo odvolania stratí , ak sa vzdá odvolania priamo na pojednávaní
-- treba doručiť v písomnej forme správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal
-- odvolacia lehota je 15 dní od doručenia rozhodnutia
-- ak v rozhodnutí chýba poučenie alebo je poučenie nesprávne, odvolacia lehota sa predlžuje na 3 mesiace
-- o podaní odvolania upovedomí správny orgán všetkých ostatných účastníkov, a ak je to potrebné doplní dokazovanie

Pri rozhodovaní o odvolaní má správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal 2 možnosti:
a) autoremidúra – oprava seba samého ,znamená, že správny orgán , ktorý o veci rozhodol uzná opodstatnenie odvolania a v plnom rozsahu odvolaniu vyhovie
b) správny orgán predloží celý spisový materiál spolu s odvolaním príp. s doplnkami odvolaciemu orgánu, odvolací orgán má rozhodnúť o odvolaní v lehote 30 dní od doručenia odvolania, musí mať písomnú formu, ak ho podáva fyzická osoba má odvolanie podobu súkromného listu, ak ho podáva právnická osoba, má formu podnikového listu , odvolací orgán ho musí posúdiť podľa obsahu nie podľa formy, z odvolania musí byť zrejmé , že kto ho podáva, akej veci sa týka, odvolateľ by mal uviesť spisomnú značku, čoho sa odvolateľ domáha, teda čo žiada, odvolanie musí byť datované a podpísané, ak chýba dátum, nie je to právna vada, dôležitá je pečiatka, kedy bolo odvolanie doručené, ak správny orgán nerozhodol autoremidúrou o odvolaní rozhodne odvolací orgán II. stupňa
Odvolací orgán musí preskúmať celý spis, môže doplniť konanie a má 3 možnosti :
1. zmení napadnuté rozhodnutie
2. zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie – najčastejšia forma
3. potvrdí napadnuté rozhodnutie a odvolanie zamietne ako neopodstatnené

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu už nie je prípustné odvolanie.
Rozklad
- podáva sa proti rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy
- o rozklade rozhodne osoba, ktorá je na čele tohto úradu

Mimoriadne opravné prostriedky
Obnova konania
-- návrhom na obnovu konania možno napadnúť právoplatné rozhodnutie buď na návrh účastníka alebo to nariadi správny orgán
-- obnova konania je prípustná iba v prípadoch, ktoré taxatívne vymedzuje zákon o správnom konaní :

A) ak vyšli najavo nové dôkazy, ktoré nemohli byť uplatnené v pôvodnom konaní bez zavinenia účastníka
B) ak bolo nesprávne rozhodnuté o predbežnej otázke
C) ak správny orgán postupoval v konaní nesprávne a znemožnil účastníkovi účasť na konaní
D) ak rozhodnutie vydal vylúčený orgán
E) ukázalo sa, že uplatňované dôkazy sú nepravdivé, alebo ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom, napr. podvodom, úplatkárstvom

Lehota na obnovu konania je dvojaká:
1. subjektívna – je trojmesačná a plynie odo dňa, odkedy sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy
2. objektívna - je trojročná a plynie odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia
Správny orgán vydá o obnove rozhodnutia konanie, týmto rozhodnutím pôvodne napadnuté rozhodnutie ruší a obnovu konania vykoná ten správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal .

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacie konanie
Je možné vykonať buď :
- na návrh účastníka
- alebo z vlastného podnetu správneho orgánu a to, z jediného možného dôvodu: rozhodnutie je v rozpore so zákonom

Preskúmavanie môže vykonať :
a) správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak v plnom rozsahu vyhovie podnetu účastníka
b) v ostatných prípadoch nadriadený orgán

Výsledkom preskúmania môže byť:
-- zrušenie rozhodnutia
-- zmena rozhodnutia

Lehota na preskúmanie je objektívna, trojročná odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia .
Konanie o proteste prokurátora

Protestu prokurátora môže správny orgán:
1. vyhovieť- buď zruší alebo zmení napadnuté rozhodnutie
2. nevyhovieť - do 30 dní postúpi celý spis na rozhodnutie svojmu nadriadenému orgánu, je potrebné vydať rozhodnutie o proteste prokurátora, je potrebné doručiť ho ostatným účastníkom a títo sa môžu proti nemu odvolať, proti niektorým rozhodnutiam v správnom konaní je možné uplatniť žalobu na súde , čiže domáhať sa aby súd preskúmal správnosť rozhodnutia

Zdroje:
Peter Škultéty a kol. : Správne právo hmotné, právnická fakulta , Bratislava -
Povinná: zákon č 71/1960 Zb. o správnom konaní – Správny poriadok - skúška -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk