referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Správne právo
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 611
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Zásady v správnom konaní :
1. zásada zákonnosti – orgány činné v tomto konaní musia tak konať len v súlade so zákonom a s príslušnými právnymi predpismi, musia chrániť záujmy štátu a záujmy občanov
2. z. procesnej spolupráce – správne orgány musia úzko spolupracovať s občanmi ako aj s inými osobami , musia dať vždy možnosť obhajovať sa , vyjadriť sa k veci a poskytnúť pomoc, účastníci môžu uplatňovať rôzne návrhy, dôkazy, a správny orgán ich musí podľa potreby použiť
3. z.hospodárnosti – správne orgány sa musia zaoberať každou vecou o ktorej sa má konať, vec musí správny orgánvybaviť včas a s čo najmenšími finančnými nákladmi, sp. Orgán sa vždy musí pokúsiť dosiahnuť zmier
4. z. objektívnej alebo materiálnej pravdy – spr. Orgán má vyvolať u občana presvedčenie, aby občan dobrovoľne splnil svoju povinnosť, každé rozhodnutie sa musí zakladaťna dôkladnom prešetrení a dôkladnom zistení skutkového stavu veci, spr. Orgán musí zistiť nezaujatú realitu
5. z. rovnoprávnosti – všetky účastníci správneho konania majú rovnoprávne postavenie, ich procesné práva a povinnosti sú rovnaké

Účastníci správneho konania
Účastníkom je tá osoba:

A) o ktorej právach povinnostiach alebo chránených záujmoch bude správny orgán konať
B) ktorej práva a povinnosti a chránené záujmy môžu byť rozhodnutím správneho orgánu dotknuté (muž, manželka)
C) ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím správneho orgánu dotknutá
Účastník môže konať samostatne, a to v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony. Kto nemá túto spôsobilosť alebo ju má obmedzenú, musí mať v správnom konaní zástupcu buď:
-- zákonného zástupcu
-- opatrovníka
-- zástupcu na základe splnomocnenia.

Príslušnosť v SK: je to určenie, ktorý orgán, v ktorých veciach, v ktorom stupni bude konať.
1. vecná príslušnosť – určuje nám, v ktorých veciach je správny orgán oprávnený konať, stanovuje okruh vecí, na ktoré je správny orgán príslušný, stanovujú ho právne predpisy, napr. vo veciach týkajúcich sa nezamestnanosti sú vecne príslušné úrady práce

2. miestna príslušnosť – určuje konkrétny správny orgán v konkrétnom mieste,
-- ak sa konanie týka fyzickej osoby, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej trvalého pobytu
-- ak sa týka právnickej osoby, tak sa spravuje podľa jej sídla
-- ak sa jedná o nehnuteľnosť, tak sa miestna p. určí podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza
-- ak sa jedná o činnosť účastníka, tak je m. p. daná podľa miesta výkonu tejto činnosti
-- ak je miestne príslušných niekoľko orgánov naraz, tak správne konanie vykoná ten z nich, ktorý začal konať ako prvý
-- ak správne orgány odmietajú svoju príslušnosť, tak rozhodne o príslušnosti ich najbližšie nadriadený orgán

3. funkčná – určuje, ktorý orgán koná vo veci ako prvý a ktorý koná v odvolacom konaní ako druhý stupeň .

Priebeh správneho konania
Začatie konania
Správny orgán začína dvomi spôsobmi:
1. na návrh, žiadosť účastníka – konanie sa začne dňom, kedy bol návrh účastníka doručený príslušnému správnemu orgánu, takýmto návrhom je napr. žiadosť o vydanie živnost. listu, o povolenie stavby, o dávky v hmotnej núdzi atď., žiadosti sa môžu písať na formulároch alebo voľne
2. ex-offo – z úradnej moci – konanie o priestupkoch, pri uložení pokuty za niečo, v sociálnych veciach, konanie začína dňom, kedy správny orgán urobí prvý úkon , ktorý smeruje k začatiu konania, o začatí konania musia byť upovedomení všetci účastníci, ak sa účastník konania zdržiava na neznámom mieste alebo nie je známa jeho adresa, správny orgán musí oznámiť začatie konania tzv. verejnou vyhláškou

Splnomocnenie :
1. ad hoc – k jednej predmetnej veci, k prípadu- nemusí byť overené
2. generálne – na všetky právne úkony – overené u notára
Záverom správneho konania je vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie v SK : je to individuálny správny akt – vždy vydaný na konkrétne meno, osobu
Má tieto náležitosti:
1. rozhodnutie
2. výrok-priznáva sa, odníma sa , zvyšuje, znižuje, ukladá
3. odôvodnenie – zrozumiteľne napísať dôvod
4. poučenie – musí obsahovať lehotu, počas ktorej sa účastník má právo odvolať proti rozhodnutiu
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Peter Škultéty a kol. : Správne právo hmotné, právnická fakulta , Bratislava , Povinná: zákon č 71/1960 Zb. o správnom konaní – Správny poriadok - skúška
Podobné referáty
Správne právo SOŠ 2.9155 1318 slov
Správne právo 2.9776 1817 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.