Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trestné právo

Hmotné – konkrétne stanovuje základné povinnosti občanov voči štátu a spoločnosti. Vymedzuje ktorým konaniam sa má občan vyhýbať a kt. má dodržiavať.
Predmet – vzťahy medzi štátom a páchateľom trest. činu ktoré sú regulované trest. právom. Trestný zákon vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, vymedzuje druhy sankcií a ukladá tresty a upravuje trestno-právnu zodpovednosť.
Princíp primeranosti – zásada ľudských práv a slobôd aby nedochádzalo k porušeniu práv.
Pôsobnosť tr. Zákona – časová – podľa zákona kt. je pre páchateľa výhodnejší v rozmedzí 2 rokov, platí len na SR. Osobná – rovnako pre všetkých občanov SR okrem poslancov NR, sudcov.
Trestná zodpovednosť – následok trestného činu je trestná zodpovednosť, vzniká ako následok protiprávneho konania, realizuje sa vznesením obvinenia ( 15 rokov, ovládal svoje konanie).
Trestný čin je nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone, ktorý stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný nie je trestný čin aj keď vykazuje znaky trestného činu.
Znaky tr. činu – objekt – je to čo je chránené, objektívna stránka – konanie páchateľa, subjekt – osoba páchateľa, subjektívna stránka – úmysel.
Subjekt – všeobecný – ktokoľvek, špeciálny – špecifická osoba, konkrétny – definovaný presne.

Systém tr. práva – predstavuje trestno-právne normy upravujúce základné zásady, pravidlá a inštitúty trestnej zodpovednosti, ktoré sú utriedené v jednotlivých hlavách tr. zákona.
Funkcie: ochranná – ochrana spoločnosti pred páchateľmi, regulatívna – napomáha nám ku kvalifikovaniu skutku o aký tr. čin ide, preventívna – predchádzanie tr. činnosti, represívna – zabezpečuje účel tr. zákona a účel trestu.
Princípy: zákonnosť – žiadny tr. čin bez zákona, tr. činom je len konanie, kt. je v tr. zákone, humanizmus – spojený s právami páchateľa a ochranou jeho práv a slobôd, rovnosť ochrany – všetkým sa poskytuje rovnaká trestno-právna ochrana.
Druhy tr. činov – pokračujúce – páchateľ rovnakým spôsobom napáda ten istý objekt v blízkom časovom období, trvajúci čin – konanie páchateľa, ktoré trvá určitú dobu, hromadný čin – viac útokov na 1 alebo viac objektov.
Skutková podstata činu – skutkom rozumieme jedinečný reálny dejový priebeh, ktorý má svoj počiatok, priebeh a zakončenie. Skutková podstata vyjadruje určitý skutkový dej, ktorý vyvolala určitá fyzická osoba porušením zákona za čo musí niesť trestnú zodpovednosť.
Následok – sa prejavuje poruchou na živote, na majetku a ohrozeniu.
následok ako základný znak – porušenie zákona a narušenie objektu, škodlivý následok – zmena chráneného záujmu, narušenie zdravia, ťažší následok – závažná porucha napadnutého objektu, obzvlášť závažný následok – využíva sa najvyšší trest odňatia slobody, obzvlášť ťažký následok – udeľuje sa výnimočný trest.
Omyly v tr. práve – skutkový – nesprávna predstava o skutku, právny – osoba si myslí že neporušila zákon a pritom ho porušila, osobitné omyly – chcem zabiť osobu A a zabijem osobu B, omyl v kauzálnom priebehu.

Triedenie skutkových podstát: základné – nachádzajú sa v prvom odseku, kvalifikované – u ťažších následkoch a závažnejšej tr. činnosti uvedené v 2 odseku kde je uvedená aj sadzba, privilegované – je pre nižšiu nebezpečnosť a pristupuje sa k miernejšiemu trestu.
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť – obrana – nikto nie je povinný znášať útoky voči svojej osobe, sebaobrana musí byť primeraná útoku, krajná núdza – pri odvracaní útoku nesmiem spôsobiť väčšiu škodu než hrozí, plnenie práv a povinností – niekto si plní práva a povin. a zároveň sa dopúšťa tr. činnosti, použitie zbrane – zákon o zbraniach a strelive, plnenie úlohy agenta – agent kt. získava viac informácií v závodnom prostredí pácha tr. činnosť, agent môže byť len policajt.
Recidíva v tr. práve – recidíva – opakovaná tr. činnosť po právoplatnom odsúdení, rovnorodá recidíva – páchateľ pácha rovnakú tr. činnosť, nerovnorodá – páchateľ pácha viaceré tr. činy nerovnakého charakteru, recidivistovi súd ukladá vyššiu sadzbu o 1/3, obzvlášť nebezpečný recidivista o 2/3.
Zánik trestnosti – premlčanie tr. stíhania – je určené zákonom kedy a za akú dobu dochádza k premlčaniu tr. činnosti, počíta sa len na území SR, zahladenie odsúdenia – po odsúdení a odpykaní sa trest zahladzuje, smrť páchateľa, milosť udelená prezidentom – až po odsúdení a rozhodnutí súdu.
Pojem a účel trestu – trest je právny následok za spáchaný tr. čin. Je to ujma ktorá postihuje páchateľa tr. činu na jeho právach a majetku.
Účel trestu – chrániť spoločnosť pred páchateľmi, prevýchova páchateľa, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní tr. činnosti, výchovne pôsobiť na ostatných členov spoločnosti.
Druhy trestov – trest odňatia slobody: vykonáva sa v nápravnovýchovných ústavoch – 1. náprav-vých. sk. väzni sa sami prechádzajú a presúvajú sa na pracovisko, 2. náprv-vých. sk. sú pod dozorom, 3. náprv-vých. sk. sú v celách na rukách putá, vychádzky len pod dozorom.
Strata čestných titulov a vyznamenaní – pri spáchaní tr. činu sa týmto osobám čest. titul odníma.
Strata vojenskej hodnosti – len vojakom a policajtom
Prepadnutie majetku – náhrada za spôsobenú škodu
Peňažný trest – prepadnutie veci kt. bola použitá na spáchanie tr. činnosti
Vyhostenie
Zákaz pobytu
Výnimočný trest – 15-25 rokov a doživotie
Ochranné opatrenia – ochranné liečenie a výchova

Trestné právo procesné
Je to odvetvie práva, kt.chráni pred T činmi práva a oprávnené záujmy FO, PO ústavné zariadenie SR, tým, že upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní. Úlohy TP procesného 1)uplatnit ucel trestu 2) uskutočnovat vychovu obcanov 3) posobit na predchadzanie tresnej cinnosti 4) posobit na upevnovanie zakonnosti – uplatnenim prava sankcie. Subjekt trestneho prava procesneho-su organ cinny v trestnom konani,kt.su vysetrovatel,polic.organ,prokurator a sudcovia. Osoby proti kt.sa vedie T konanie-obvineny. Osoby ine-svedkovia,poskodeny,obhajcovia. Prislusnost súdov –vecna-tato urcuje,kt.sud v kt. trestnej veci je opravneny konat.Funkcna-riesi otazku kt.súd je prislusny vec riesit pre urcite procesne stadium.Miestna-riesi kt.súd o veci bude konat a kt.je prislusny na konanie o urcitej veci-§ 18 TP-v obvode kt.bol TČ spachany. Prokuratura je-prokurator sa zucastnuje na tr.konani ako zalobca a len prokurator moze podat obzalobu na súd a sud rozhoduje o skutku kt.je zalovany.Prokurator vzdy dozoruje zakonnosti pri postupe vysetrovania,podava obzalobu na súd. Prokurator dba aby vsetky TČ boli zistené a stiha osoby kt.ich spachali.TP má zasady legality-prokurat.zasada ak sa dozvie o protipravnom konani musi vo veci konat. Prokurator dba o dodrzavani zakonov a zakonnosti hlavne organov-prokuratura je dozor nad zakonnostou,aj pred postupom súdu. Prokurator sa zucastnuje na súde ako zalobca, dozera na zachovavanie zakonnosti v miestach kde sa vykonava vazba-ochranna vazba mladistvych a liecebne. Vysetrovatel-osoba starsie ako 24 rokov,VS vzdelanie so zameranim na pravo a musi byt policajt. Policajny organ-policajt obvodneho oddelenia na skratenom vysetrovani ma skolu policajnu-pracuje s procesom.Obvineny-ma viac vyrazov, ide o osobu kt.je stihana za protipravne konanie. Obzalovany-ten isty ako obvineny-len na neho bola vznesena obzaloba,súd ju prijal a nariadil hlavne pojednavanie.

Teda obvineny po nariadeni hlavneho pojednavania. Podozrivy-kt.je podozrivy z TČ.Obvineny ma právo sa vyjadrit ku vsetkym skutocnostiam,kt.sa mu kladu za vinu,hovorit o veciach kt.jeho obvinenie zoslabuje,vyvracia, ma pravo kedykolvek v priebehu vysetrovania poziadat prokuratora o odstranenie prietahov vo vyhladavani al.nedostatkov v postupe vyhladavacieho organu,ma pravo skôr nez da odpoved nazriet do pis.poznamok,ma pravo vypovedat v rodnom jazyku, zvolit obhajcu, prečitat zapisnicu a na znak súhlasu ju podpisat. Obhajca-ulohou je poskytovat obvinenemu pravnu pomoc ucelne vyuzivat na obhajobu jeho zaujmov preostriedky a sposoby uvedene v zakone najma starat sa o to, aby boli v konani nalezite objasnene a vcas skutocnosti, kt. obvineneho zbavuju viny.Moze byt ustanoveny zo zakona alebo zo splnomocnenia. Poskodeny-je osoba kt.bolo TC ublizene na zdravi,sposobena majetkova skoda kt.mozno objektivne vycislit v peniazoch alebo moralna a ina skoda.Rozdelujeme ich/pravo nahrady skody-adhezne konanie-sud zaviaze pachatela nahradit skodu,Nemaju pravo nahrady skody-u ludi pozbavenych na pravne ukony,kt.zastupuju opatrovnik al.zakonny zastupca.Poskodeny ma pravo aby sa s nim zaobchadzalo tak, ako to vyzaduje jeho postavenie pouceny o pravach,v materinskom jazyku,zastupovany a nechat sa zastupovat,ziadat nahradu skody, navrhy a doplnenia vo vysetrovacom spise,klast otazky,nazerat do spisu,zaverecnej reci na súde.Procesny ukon-su to ukony subjektov v tr.konani s kt.TP spaja vznik,zmenu a zanik tr pravnych vztahov. Zaistenie osob v tr.konani-na dosiahnutie ucelov v tr.konania je predovsetkym potrebna ucast a pritomnost obvineneho.Predvolanie pisomnou formou-ak sa bez riadneho ospravedlnenia nedostavi,mozno ho predviast-ak nie je mozne predviast-tak zadrzat len vtedy ak su dovody vazby-v zmysle § 67 a TP. a)ak pachatel sa bude skryvat a tak marit vysetrovanie-tak mari vysetrovanie-utekova vazba, b)ze bude posobit na obvinenych a spolu obvinenych a svedkov-koluzna vazba,c)ze bude pokracovat v trestnej cinnosti.
§ 75 TP-vzniest obvinenie a zadrzat obvineneho pri zadrzani do 48 hod.musi predlozit navrh na uvalenie vazby a sud urci ci bude vzaty do vazby.Prikaz na zatknutie-vydáva sud na osobu, kt. sa bezdôvodne nedostavuje na predvolanie sudu,postupuje to policajnemu zboru–musi vypatrat a predviest sudcovi. O prepusteni rozhoduje sud.Vazba trva 3 roky moze az 5 rokov. Vazba sa zapocitava do trestu odnatia slodoby.
Vydanie a odnatie veci. Odnat vec moze vysetrovatel,pol.organ za pritomnosti nezucastnenej osoby a to vec kt.pochadza z T cinnosti alebo nou bola spachana T cinnot-pri nedobrovolnosti sa vec odnima-domova prehliadka(vydava sud).§82 TP-domovu prehliadku mozno vykonat, ak je dôvodne podozrenie,ze v byte alebo v inom priestore sluziacom na byvanie alebo v priestoroch k nim patriacich-obydlia je vec dolezita pre trestne konanie alebo ze sa tam skryva osoba podozriva z TC-nariadit ju je opravneny sudca alebo predseda senatu a v pripravnom konani na navrh prokuratora sudca. Nebytove priestory-suhlas prokuratora. Protokol o vykonani domovej prehliadky-kto,kedy,dokumentacia. Osobna prehliadka-§ 83 b-je opravneny nariadit sudca alebo predseda senatu a v pripravnom konani prokurator alebo s jeho suhlasom vysetrovatel alebo policajny organ.Osobnu prehliadku vykonava vzdy osoba rovnakeho pohlavia.Vykonava sa u osob-veci pochadzajucich z TC-protokol co vsetko bolo najdene u osoby.Policia ma pravo prehliadat kazdeho kt.predvadza na sud. Otvorenie a zadrzanie zasielok-ak je na objasnenie skutocnosti zavaznych pre tr.konanie navyhnutne zistit obsah nedorucenych telegramov,listov alebo inych zasielok,ktore pochadzaju od obvineneho alebo su jemu urcene,nariadi predseda senatu a v pripravnom konani prokurator a vysetrovatel,aby mu ich posta alebo podnik vykonavajuci ich prepravu vydali,vysetrovatel potrebuje na to predchadzajuci suhlas prokuratora.

Dokazy-vseobecny vyklad-moze byt vsetko to,co sluzi na objasnenie veci v prospech alebo neprospech pachatela-vysluch svedka, poskodeneho,znalecky posudok,listovy dokaz,predmet.Co sa v T konani dokazuje: ci sa stal TC a ze ho spachala konkretna osoba,okolnosti z hladiska naroku na nahradu skody,okolnosti, kt.viedli k TC al.umoznili pachat trestny cin. Stadia TK: 1)pred zacatim tr.stihania cele pripravne konanie, pripravne konanie od zacatia trestneho stihania-zhromazdovanie dokazov, vyhodnotenie,rozhodnutie o veci, 2)predbezne prejednanie obzaloby hlavne pojednavanie odvolavacie konanie a vykonavacie konanie. Fazy pripravneho konania (vykonavacieho): zacatie trestneho stihania,samotne vysetrovanie, zhromazdovanie dôkozov,rozhodnutie o veci.
Opravne prostriedky: riadne:staznost,odvolanie,odpor-je do pravoplatneho rozhodnutia. mimoriadne:staznost pre porusenie zakona a obnova konania-po pravoplatnom rozhodnuti-podava generalny procurator,minister.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk